« Systemowe kody błędów (6000-8199), lista makr, C++ »
Systemowe kody błędów (6000-8199) - Lista kodów błędów systemu Windows w zakresie 6000-8199. (lista makr)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: xevuel
« WinAPI »

Systemowe kody błędów (6000-8199)

[lista makr] Lista kodów błędów systemu Windows w zakresie 6000-8199.

Stałe

Kod błęduOpis
ERROR_ENCRYPTION_FAILED
   6000
Nie można zaszyfrować podanego pliku.
ERROR_DECRYPTION_FAILED
   6001
Nie można odszyfrować podanego pliku.
ERROR_FILE_ENCRYPTED
   6002
Określony plik jest zaszyfrowany i użytkownik nie ma możliwości odszyfrowania go.
ERROR_NO_RECOVERY_POLICY
   6003
Brak skonfigurowanych prawidłowych zasad odzyskiwania szyfrowania dla tego systemu.
ERROR_NO_EFS
   6004
Wymagany sterownik szyfrowania nie jest załadowany w systemie.
ERROR_WRONG_EFS
   6005
Plik został zaszyfrowany za pomocą sterownika szyfrowania innego niż obecnie załadowany.
ERROR_NO_USER_KEYS
   6006
Brak zdefiniowanych kluczy EFS dla użytkownika.
ERROR_FILE_NOT_ENCRYPTED
   6007
Określony plik nie jest zaszyfrowany.
ERROR_NOT_EXPORT_FORMAT
   6008
Określony plik nie występuje w zdefiniowanym formacie eksportu EFS.
ERROR_FILE_READ_ONLY
   6009
Podany plik jest tylko do odczytu.
ERROR_DIR_EFS_DISALLOWED
   6010
Katalog został wyłączony z szyfrowania.
ERROR_EFS_SERVER_NOT_TRUSTED
   6011
Serwer nie jest zaufany dla zdalnej operacji szyfrowania.
ERROR_BAD_RECOVERY_POLICY
   6012
Zasady odzyskiwania skonfigurowane dla tego systemu zawierają nieprawidłowy certyfikat odzyskiwania.
ERROR_EFS_ALG_BLOB_TOO_BIG
   6013
Algorytm szyfrowania użyty dla pliku źródłowego wymaga większego buforu klucza niż określony dla pliku docelowego.
ERROR_VOLUME_NOT_SUPPORT_EFS
   6014
Dana partycja dysku nie obsługuje szyfrowania plików.
ERROR_EFS_DISABLED
   6015
Dla tego komputera szyfrowanie plików jest wyłączone.
ERROR_EFS_VERSION_NOT_SUPPORT
   6016
Do odszyfrowania tego pliku zaszyfrowanego potrzebny jest nowszy system.
ERROR_CS_ENCRYPTION_INVALID_SERVER_RESPONSE
   6017
Serwer zdalny wysłał nieprawidłową odpowiedź dla pliku otwieranego za pomocą szyfrowania po stronie klienta.
ERROR_CS_ENCRYPTION_UNSUPPORTED_SERVER
   6018
Serwer zdalny nie obsługuje szyfrowania po stronie klienta, chociaż zgłasza jego obsługę.
ERROR_CS_ENCRYPTION_EXISTING_ENCRYPTED_FILE
   6019
Plik jest zaszyfrowany i musi być otwierany w trybie szyfrowania po stronie klienta.
ERROR_CS_ENCRYPTION_NEW_ENCRYPTED_FILE
   6020
Tworzony jest nowy plik zaszyfrowany — należy podać wartość $EFS.
ERROR_CS_ENCRYPTION_FILE_NOT_CSE
   6021
Klient SMB zażądał operacji FSCTL szyfrowania po stronie klienta na pliku, który nie jest plikiem szyfrowanym po stronie klienta.
ERROR_ENCRYPTION_POLICY_DENIES_OPERATION
   6022
Żądana operacja została zablokowana przez zasady. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.
ERROR_NO_BROWSER_SERVERS_FOUND
   6118
Lista serwerów dla tej grupy roboczej jest obecnie niedostępna.
SCHED_E_SERVICE_NOT_LOCALSYSTEM
   6200
Usługa harmonogramu zadań musi być skonfiguorawana do uruchomienia w systemie konta, aby funkcjonować poprawnie. Indywidualne zadania mogą być skierowane do uruchamiania w innych kontach.
ERROR_LOG_SECTOR_INVALID
   6600
Usługa rejestrowania napotkała nieprawidłowy sektor dziennika.
ERROR_LOG_SECTOR_PARITY_INVALID
   6601
Usługa rejestrowania napotkała sektor dziennika z nieprawidłową parzystością bloków.
ERROR_LOG_SECTOR_REMAPPED
   6602
Usługa rejestrowania napotkała ponownie zmapowany sektor dziennika.
ERROR_LOG_BLOCK_INCOMPLETE
   6603
Usługa rejestrowania napotkała fragmentaryczny lub niekompletny blok dziennika.
ERROR_LOG_INVALID_RANGE
   6604
Usługa rejestrowania napotkała próbę dostępu do danych spoza aktywnego zakresu dziennika.
ERROR_LOG_BLOCKS_EXHAUSTED
   6605
Bufory kierujące użytkownika usługi rejestrowania są wyczerpane.
ERROR_LOG_READ_CONTEXT_INVALID
   6606
Usługa rejestrowania napotkała próbę odczytu z obszaru kierującego z nieprawidłowym kontekstem odczytu.
ERROR_LOG_RESTART_INVALID
   6607
Usługa rejestrowania napotkała nieprawidłowy obszar ponownego uruchamiania dziennika.
ERROR_LOG_BLOCK_VERSION
   6608
Usługa rejestrowania napotkała nieprawidłową wersję bloku dziennika.
ERROR_LOG_BLOCK_INVALID
   6609
Usługa rejestrowania napotkała nieprawidłowy blok dziennika.
ERROR_LOG_READ_MODE_INVALID
   6610
Usługa rejestrowania napotkała próbę odczytu dziennika z nieprawidłowym trybem odczytu.
ERROR_LOG_NO_RESTART
   6611
Usługa rejestrowania napotkała strumień dziennika bez obszaru ponownego uruchamiania.
ERROR_LOG_METADATA_CORRUPT
   6612
Usługa rejestrowania napotkała uszkodzony plik metadanych.
ERROR_LOG_METADATA_INVALID
   6613
Usługa rejestrowania napotkała plik metadanych, którego system plików dziennika nie mógł utworzyć.
ERROR_LOG_METADATA_INCONSISTENT
   6614
Usługa rejestrowania napotkała plik metadanych zawierający niespójne dane.
ERROR_LOG_RESERVATION_INVALID
   6615
Usługa rejestrowania napotkała próbę błędnego przydzielenia lub zwolnienia obszaru zastrzeżonego.
ERROR_LOG_CANT_DELETE
   6616
Usługa rejestrowania nie może usunąć pliku dziennika lub kontenera systemu plików.
ERROR_LOG_CONTAINER_LIMIT_EXCEEDED
   6617
Usługa rejestrowania osiągnęła maksymalną dopuszczalną liczbę kontenerów przydzielanych plikowi dziennika.
ERROR_LOG_START_OF_LOG
   6618
Usługa rejestrowania dokonała próby odczytu lub zapisu wstecznego po uruchomieniu dziennika.
ERROR_LOG_POLICY_ALREADY_INSTALLED
   6619
Nie można zainstalować zasady rejestrowania, ponieważ zasada tego samego typu już istnieje.
ERROR_LOG_POLICY_NOT_INSTALLED
   6620
Dana zasada rejestrowania nie została zainstalowana w momencie wystąpienia żądania.
ERROR_LOG_POLICY_INVALID
   6621
Zainstalowany zestaw zasad dla dziennika jest nieprawidłowy.
ERROR_LOG_POLICY_CONFLICT
   6622
Dana zasada dla dziennika uniemożliwiła ukończenie operacji.
ERROR_LOG_PINNED_ARCHIVE_TAIL
   6623
Nie można odzyskać obszaru rejestrowania, ponieważ dziennik jest przypięty za pomocą uchwytu archiwum.
ERROR_LOG_RECORD_NONEXISTENT
   6624
Rekord dziennika nie jest rekordem w pliku dziennika.
ERROR_LOG_RECORDS_RESERVED_INVALID
   6625
Liczba zastrzeżonych rekordów dziennika lub dopasowanie liczby zastrzeżonych rekordów dziennika jest nieprawidłowe.
ERROR_LOG_SPACE_RESERVED_INVALID
   6626
Zastrzeżony obszar rejestrowania lub dopasowanie obszaru rejestrowania jest nieprawidłowe.
ERROR_LOG_TAIL_INVALID
   6627
Nowy lub istniejący uchwyt archiwum albo podstawa aktywnego dziennika jest nieprawidłowa.
ERROR_LOG_FULL
   6628
Obszar rejestrowania jest wyczerpany.
ERROR_COULD_NOT_RESIZE_LOG
   6629
Nie można ustawić żądanego rozmiaru dziennika.
ERROR_LOG_MULTIPLEXED
   6630
Dziennik jest multipleksowany, bezpośredni zapis do dziennika fizycznego nie jest dozwolony.
ERROR_LOG_DEDICATED
   6631
Operacja zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ dziennik jest dziennikiem dedykowanym.
ERROR_LOG_ARCHIVE_NOT_IN_PROGRESS
   6632
Operacja wymaga kontekstu archiwum.
ERROR_LOG_ARCHIVE_IN_PROGRESS
   6633
Trwa proces archiwizacji dziennika.
ERROR_LOG_EPHEMERAL
   6634
Operacja wymaga dziennika nieefemerycznego, ale dziennik jest efemeryczny.
ERROR_LOG_NOT_ENOUGH_CONTAINERS
   6635
Dziennik musi mieć przynajmniej dwa kontenery, zanim będzie można go odczytywać lub zapisywać do niego.
ERROR_LOG_CLIENT_ALREADY_REGISTERED
   6636
Klient dziennika jest już zarejestrowany w strumieniu.
ERROR_LOG_CLIENT_NOT_REGISTERED
   6637
Klient dziennika nie został zarejestrowany w strumieniu.
ERROR_LOG_FULL_HANDLER_IN_PROGRESS
   6638
Zażądano już obsługi pełnego stanu dziennika.
ERROR_LOG_CONTAINER_READ_FAILED
   6639
Usługa rejestrowania napotkała błąd podczas próby odczytu z kontenera dziennika.
ERROR_LOG_CONTAINER_WRITE_FAILED
   6640
Usługa rejestrowania napotkała błąd podczas próby zapisu do kontenera dziennika.
ERROR_LOG_CONTAINER_OPEN_FAILED
   6641
Usługa rejestrowania napotkała błąd podczas próby otwarcia kontenera dziennika.
ERROR_LOG_CONTAINER_STATE_INVALID
   6642
Usługa rejestrowania napotkała nieprawidłowy stan kontenera podczas próby wykonania żądanej akcji.
ERROR_LOG_STATE_INVALID
   6643
Usługa rejestrowania nie znajduje się w odpowiednim stanie, aby można było wykonać żądaną operację.
ERROR_LOG_PINNED
   6644
Nie można odzyskać obszaru rejestrowania, ponieważ dziennik jest przypięty.
ERROR_LOG_METADATA_FLUSH_FAILED
   6645
Opróżnianie metadanych dziennika nie powiodło się.
ERROR_LOG_INCONSISTENT_SECURITY
   6646
Zabezpieczenia dla dziennika i jego kontenerów są niespójne.
ERROR_LOG_APPENDED_FLUSH_FAILED
   6647
Rekordy zostały dołączone do dziennika lub zostały wprowadzone zmiany rezerwacji, ale nie można opróżnić dziennika.
ERROR_LOG_PINNED_RESERVATION
   6648
Dziennik jest przypięty, ponieważ rezerwacja zajmuje większość miejsca w dzienniku. Zwolnij część zarezerwowanych rekordów, aby udostępnić miejsce.
ERROR_INVALID_TRANSACTION
   6700
Dojście transakcji skojarzone z tą operacją jest nieprawidłowe.
ERROR_TRANSACTION_NOT_ACTIVE
   6701
Żądana operacja została wykonana w kontekście transakcji, która nie jest już aktywna.
ERROR_TRANSACTION_REQUEST_NOT_VALID
   6702
Żądana operacja nie jest prawidłowa na obiekcie transakcji w jego bieżącym stanie.
ERROR_TRANSACTION_NOT_REQUESTED
   6703
Obiekt wywołujący wywołał interfejs API odpowiedzi, ale odpowiedź nie jest oczekiwana, ponieważ Menedżer transakcji nie wygenerował odpowiedniego żądania dla obiektu wywołującego.
ERROR_TRANSACTION_ALREADY_ABORTED
   6704
Jest za późno na wykonanie żądanej operacji, ponieważ transakcja została już przerwana.
ERROR_TRANSACTION_ALREADY_COMMITTED
   6705
Jest za późno na wykonanie żądanej operacji, ponieważ transakcja została już przekazana.
ERROR_TM_INITIALIZATION_FAILED
   6706
Nie można pomyślnie zainicjować Menedżera transakcji. Operacje transakcyjne nie są obsługiwane.
ERROR_RESOURCEMANAGER_READ_ONLY
   6707
Określony menedżer zasobów nie wprowadził zmian ani aktualizacji zasobu w tej transakcji.
ERROR_TRANSACTION_NOT_JOINED
   6708
Menedżer zasobów próbował przygotować transakcję, do której pomyślnie nie dołączył.
ERROR_TRANSACTION_SUPERIOR_EXISTS
   6709
Obiekt transakcji ma już rejestrację nadrzędną, a obiekt wywołujący próbował wykonać operację, która utworzyłaby nową rejestrację nadrzędną. Dozwolona jest tylko jedna rejestracja nadrzędna.
ERROR_CRM_PROTOCOL_ALREADY_EXISTS
   6710
Menedżer zasobów próbował zarejestrować protokół, który już istnieje.
ERROR_TRANSACTION_PROPAGATION_FAILED
   6711
Próba propagowania transakcji nie powiodła się.
ERROR_CRM_PROTOCOL_NOT_FOUND
   6712
Żądany protokół propagacji nie został zarejestrowany jako Menedżer kompensowania zasobów.
ERROR_TRANSACTION_INVALID_MARSHALL_BUFFER
   6713
Bufor przekazany do transakcji PushTransaction lub PullTransaction ma nieprawidłowy format.
ERROR_CURRENT_TRANSACTION_NOT_VALID
   6714
Bieżący kontekst transakcji skojarzony z wątkiem nie jest prawidłowym dojściem do obiektu transakcji.
ERROR_TRANSACTION_NOT_FOUND
   6715
Nie można otworzyć określonego obiektu Transaction, ponieważ nie odnaleziono go.
ERROR_RESOURCEMANAGER_NOT_FOUND
   6716
Nie można otworzyć określonego obiektu ResourceManager, ponieważ nie odnaleziono go.
ERROR_ENLISTMENT_NOT_FOUND
   6717
Nie można otworzyć określonego obiektu Enlistment, ponieważ nie odnaleziono go.
ERROR_TRANSACTIONMANAGER_NOT_FOUND
   6718
Nie można otworzyć określonego obiektu TransactionManager, ponieważ nie odnaleziono go.
ERROR_TRANSACTIONMANAGER_NOT_ONLINE
   6719
Nie można utworzyć ani otworzyć określonego obiektu, ponieważ skojarzony z nim obiekt TransactionManager nie jest w trybie online. Obiekt TransactionManager musi być w pełni przełączony do trybu online przez wywołanie funkcji RecoverTransactionManager w celu osiągnięcia końca jego pliku LogFile zanim będzie można otwierać obiekty w przestrzeniach nazw jego obiektów TransactionManager lub ResourceManager. Dodatkowo błędy przy zapisywaniu rekordów do jego pliku LogFile mogą spowodować przejście obiektu TransactionManager do trybu offline.
ERROR_TRANSACTIONMANAGER_RECOVERY_NAME_COLLISION
   6720
Określony Menedżer transakcji nie może utworzyć obiektów znajdujących się w jego pliku dziennika w obszarze nazw obiektów. Z tego względu Menedżer transakcji nie może wykonać odzyskiwania.
ERROR_TRANSACTION_NOT_ROOT
   6721
Nie można ukończyć wywołania mającego na celu utworzenie rejestracji nadrzędnej w tym obiekcie transakcji, ponieważ obiekt transakcji określony dla rejestracji jest gałęzią podrzędną transakcji. Tylko element główny transakcji może być rejestrowany jako nadrzędny.
ERROR_TRANSACTION_OBJECT_EXPIRED
   6722
Dojście nie jest już prawidłowe, ponieważ skojarzony menedżer transakcji lub menedżer zasobów został zamknięty.
ERROR_TRANSACTION_RESPONSE_NOT_ENLISTED
   6723
Nie można wykonać określonej operacji na tej rejestracji nadrzędnej, ponieważ rejestracja nie została utworzona za pomocą odpowiedniej odpowiedzi ukończenia w masce powiadomień.
ERROR_TRANSACTION_RECORD_TOO_LONG
   6724
Nie można wykonać określonej operacji, ponieważ rejestrowany rekord był za długi. Istnieją dwie sytuacje, które mogą spowodować ten błąd: w tej transakcji znajduje się zbyt wiele rejestracji lub połączone informacje odzyskiwania rejestrowane w imieniu tych rejestracji były za długie.
ERROR_IMPLICIT_TRANSACTION_NOT_SUPPORTED
   6725
Transakcje niejawne są nieobsługiwane.
ERROR_TRANSACTION_INTEGRITY_VIOLATED
   6726
Menedżer transakcji jądra musiał przerwać lub zignorować transakcję, ponieważ blokowała ona postęp.
ERROR_TRANSACTIONMANAGER_IDENTITY_MISMATCH
   6727
Podana tożsamość menedżera transakcji nie pasuje do tożsamości zarejestrowanej w pliku dziennika menedżera transakcji.
ERROR_RM_CANNOT_BE_FROZEN_FOR_SNAPSHOT
   6728
Nie można kontynuować operacji wykonywania migawki, ponieważ nie można zablokować transakcyjnego menedżera zasobów w jego bieżącym stanie. Spróbuj ponownie.
ERROR_TRANSACTION_MUST_WRITETHROUGH
   6729
Nie można przeprowadzić rejestrowania dla tej transakcji z określonym parametrem EnlistmentMask, ponieważ faza PrePrepare tej transakcji została już ukończona. W celu zapewnienia poprawności obiekt ResourceManager musi zostać przełączony do trybu write-through i zaprzestać buforowania danych w ramach tej transakcji. Rejestrowanie wyłącznie dla kolejnych faz transakcji może nadal zakończyć się powodzeniem.
ERROR_TRANSACTION_NO_SUPERIOR
   6730
Transakcja nie ma rejestracji nadrzędnej.
ERROR_HEURISTIC_DAMAGE_POSSIBLE
   6731
Próba przekazania transakcji powiodła się, ale istnieje możliwość, że pewna część drzewa transakcji nie została pomyślnie przekazana z powodu heurystyki. Dlatego też jest możliwe, że część danych zmodyfikowanych w ramach transakcji mogła nie zostać przekazana, co powoduje niespójność transakcyjną. Jeśli to możliwe, sprawdź spójność skojarzonych danych.
ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT
   6800
Funkcja próbowała użyć nazwy, która jest zarezerwowana do użytku przez inną transakcję.
ERROR_RM_NOT_ACTIVE
   6801
Obsługa transakcji w określonym menedżerze zasobów nie została uruchomiona lub została zamknięta z powodu błędu.
ERROR_RM_METADATA_CORRUPT
   6802
Metadane menedżera zasobów zostały uszkodzone. Menedżer zasobów nie będzie działać.
ERROR_DIRECTORY_NOT_RM
   6803
Określony katalog nie zawiera menedżera zasobów.
ERROR_TRANSACTIONS_UNSUPPORTED_REMOTE
   6805
Serwer lub udział zdalny nie obsługuje transakcyjnych operacji na plikach.
ERROR_LOG_RESIZE_INVALID_SIZE
   6806
Żądany rozmiar dziennika jest nieprawidłowy.
ERROR_OBJECT_NO_LONGER_EXISTS
   6807
Obiekt (plik, strumień, łącze) odpowiadający dojściu został usunięty przez cofnięcie transakcji do punktu zapisu.
ERROR_STREAM_MINIVERSION_NOT_FOUND
   6808
Nie można odnaleźć określonej miniwersji pliku dla tej transakcyjnej operacji otwarcia pliku.
ERROR_STREAM_MINIVERSION_NOT_VALID
   6809
Odnaleziono określoną miniwersję pliku, ale została ona unieważniona. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest cofnięcie transakcji do punktu zapisu.
ERROR_MINIVERSION_INACCESSIBLE_FROM_SPECIFIED_TRANSACTION
   6810
Miniwersję można otworzyć tylko w kontekście transakcji, przez którą została utworzona.
ERROR_CANT_OPEN_MINIVERSION_WITH_MODIFY_INTENT
   6811
Nie można otworzyć miniwersji z prawem do modyfikacji.
ERROR_CANT_CREATE_MORE_STREAM_MINIVERSIONS
   6812
Nie można utworzyć kolejnych miniwersji dla tego strumienia.
ERROR_REMOTE_FILE_VERSION_MISMATCH
   6814
Serwer zdalny wysłał niezgodny numer wersji lub identyfikator FID dla pliku otwartego przy użyciu transakcji.
ERROR_HANDLE_NO_LONGER_VALID
   6815
Dojście zostało unieważnione przez transakcję. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest obecność mapowania pamięci w pliku lub otwarte dojście w momencie zakończenia transakcji lub jej wycofania do punktu zapisu.
ERROR_NO_TXF_METADATA
   6816
Dla pliku nie istnieją metadane transakcji.
ERROR_LOG_CORRUPTION_DETECTED
   6817
Dane dziennika są uszkodzone.
ERROR_CANT_RECOVER_WITH_HANDLE_OPEN
   6818
Nie można odzyskać pliku, ponieważ dla tego pliku nadal istnieje otwarte dojście.
ERROR_RM_DISCONNECTED
   6819
Wynik transakcji jest niedostępny, ponieważ odpowiedzialny za nią menedżer zasobów rozłączył się.
ERROR_ENLISTMENT_NOT_SUPERIOR
   6820
Żądanie zostało odrzucone, ponieważ dana rejestracja nie jest nadrzędna.
ERROR_RECOVERY_NOT_NEEDED
   6821
Transakcyjny menedżer zasobów jest już spójny. Odzyskiwanie nie jest potrzebne.
ERROR_RM_ALREADY_STARTED
   6822
Transakcyjny menedżer zasobów już został uruchomiony.
ERROR_FILE_IDENTITY_NOT_PERSISTENT
   6823
Nie można otworzyć pliku w trybie transakcji, ponieważ jego tożsamość zależy od wyniku nierozstrzygniętej transakcji.
ERROR_CANT_BREAK_TRANSACTIONAL_DEPENDENCY
   6824
Nie można wykonać operacji, ponieważ inna transakcja jest uzależniona od niezmienności tej właściwości.
ERROR_CANT_CROSS_RM_BOUNDARY
   6825
Operacja dotyczyłaby pojedynczego pliku z dwoma transakcyjnymi menedżerami zasobów i dlatego jest niedozwolona.
ERROR_TXF_DIR_NOT_EMPTY
   6826
Aby ta operacja powiodła się, katalog $Txf musi być pusty.
ERROR_INDOUBT_TRANSACTIONS_EXIST
   6827
Operacja pozostawiłaby transakcyjnego menedżera zasobów w niespójnym stanie i dlatego jest niedozwolona.
ERROR_TM_VOLATILE
   6828
Nie można ukończyć operacji, ponieważ menedżer transakcji nie ma dziennika.
ERROR_ROLLBACK_TIMER_EXPIRED
   6829
Nie można zaplanować cofnięcia, ponieważ poprzednio zaplanowane cofnięcie już zostało wykonane lub oczekuje na wykonanie w kolejce.
ERROR_TXF_ATTRIBUTE_CORRUPT
   6830
Atrybut metadanych transakcyjnych w pliku lub katalogu jest uszkodzony i nie można go odczytać.
ERROR_EFS_NOT_ALLOWED_IN_TRANSACTION
   6831
Nie można ukończyć operacji szyfrowania, ponieważ jest aktywna transakcja.
ERROR_TRANSACTIONAL_OPEN_NOT_ALLOWED
   6832
Otwarcie tego obiektu w transakcji jest niedozwolone.
ERROR_LOG_GROWTH_FAILED
   6833
Próba utworzenia miejsca w dzienniku transakcyjnego menedżera zasobów nie powiodła się. Stan błędu został zarejestrowany w dzienniku zdarzeń.
ERROR_TRANSACTED_MAPPING_UNSUPPORTED_REMOTE
   6834
W ramach transakcji nie jest obsługiwane mapowanie pliku zdalnego w pamięci (tworzenie zamapowanej sekcji).
ERROR_TXF_METADATA_ALREADY_PRESENT
   6835
Dla pliku istnieją już metadane transakcji, których nie można zastąpić nowymi danymi.
ERROR_TRANSACTION_SCOPE_CALLBACKS_NOT_SET
   6836
Nie można przejść do zakresu transakcji, ponieważ nie zainicjowano procedury obsługi zakresu.
ERROR_TRANSACTION_REQUIRED_PROMOTION
   6837
Wymagane było podwyższenie poziomu w celu umożliwienia rejestracji menedżera zasobów, ale transakcja była ustawiona tak, aby na to nie zezwalać.
ERROR_CANNOT_EXECUTE_FILE_IN_TRANSACTION
   6838
Ten plik jest otwarty do modyfikacji w nierozstrzygniętej transakcji i może zostać otwarty do wykonania tylko przez obiekt odczytujący w transakcji.
ERROR_TRANSACTIONS_NOT_FROZEN
   6839
Żądanie odblokowania zablokowanych transakcji zostało zignorowane, ponieważ transakcje nie zostały uprzednio zablokowane.
ERROR_TRANSACTION_FREEZE_IN_PROGRESS
   6840
Nie można zablokować transakcji, ponieważ blokowanie jest już w toku.
ERROR_NOT_SNAPSHOT_VOLUME
   6841
Wolumin docelowy nie jest woluminem migawki. Ta operacja jest prawidłowa tylko na woluminie zainstalowanym jako migawka.
ERROR_NO_SAVEPOINT_WITH_OPEN_FILES
   6842
Operacja punktu zapisu nie powiodła się, ponieważ w transakcji są otwarte pliki. Ta operacja jest niedozwolona.
ERROR_DATA_LOST_REPAIR
   6843
System Windows wykrył uszkodzenie w pliku i naprawił je. Mogła wystąpić utrata danych.
ERROR_SPARSE_NOT_ALLOWED_IN_TRANSACTION
   6844
Nie można ukończyć operacji rozrzedzania, ponieważ na pliku jest aktywna transakcja.
ERROR_TM_IDENTITY_MISMATCH
   6845
Wywołanie w celu utworzenia obiektu menedżera transakcji (TransactionManager) nie powiodło się, ponieważ tożsamość menedżera transakcji przechowywana w pliku dziennika jest niezgodna z tożsamością menedżera transakcji przekazaną jako argument.
ERROR_FLOATED_SECTION
   6846
Została podjęta próba wykonania operacji We/Wy na obiekcie sekcji, który stał się swobodny na skutek zakończenia transakcji. Brak prawidłowych danych.
ERROR_CANNOT_ACCEPT_TRANSACTED_WORK
   6847
Transakcyjny menedżer zasobów nie może aktualnie zaakceptować wyników działania transakcji z powodu warunku przejściowego, takiego jak brak zasobów.
ERROR_CANNOT_ABORT_TRANSACTIONS
   6848
Transakcyjny menedżer zasobów miał zbyt wiele oczekujących transakcji, których nie można było przerwać. Transakcyjny menedżer zasobów został zamknięty.
ERROR_BAD_CLUSTERS
   6849
Nie można ukończyć tej operacji z powodu uszkodzonych klastrów na dysku.
ERROR_COMPRESSION_NOT_ALLOWED_IN_TRANSACTION
   6850
Nie można ukończyć operacji kompresowania, ponieważ dla pliku jest aktywna transakcja.
ERROR_VOLUME_DIRTY
   6851
Nie można ukończyć tej operacji, ponieważ wolumin jest zanieczyszczony. Uruchom program chkdsk i spróbuj ponownie.
ERROR_NO_LINK_TRACKING_IN_TRANSACTION
   6852
Nie można ukończyć operacji śledzenia łącza, ponieważ jest aktywna transakcja.
ERROR_OPERATION_NOT_SUPPORTED_IN_TRANSACTION
   6853
Tej operacji nie można wykonać w transakcji.
ERROR_EXPIRED_HANDLE
   6854
Dojście nie jest już prawidłowo powiązane z transakcją. Mogło zostać otwarte w transakcyjnym menedżerze zasobów, który następnie został zmuszony do ponownego uruchomienia. Zamknij to dojście i otwórz nowe.
ERROR_TRANSACTION_NOT_ENLISTED
   6855
Nie można wykonać określonej operacji, ponieważ menedżer zasobów nie bierze udziału w tej transakcji.
ERROR_CTX_WINSTATION_NAME_INVALID
   7001
Podana nazwa sesji jest nieprawidłowa.
ERROR_CTX_INVALID_PD
   7002
Podany sterownik protokołu jest nieprawidłowy.
ERROR_CTX_PD_NOT_FOUND
   7003
Podany sterownik protokołu nie został znaleziony w ścieżce systemu.
ERROR_CTX_WD_NOT_FOUND
   7004
Podany sterownik połączenia terminali nie został znaleziony w ścieżce systemu.
ERROR_CTX_CANNOT_MAKE_EVENTLOG_ENTRY
   7005
Dla tej sesji nie można utworzyć klucza Rejestru obejmującego rejestrowanie w dzienniku zdarzeń.
ERROR_CTX_SERVICE_NAME_COLLISION
   7006
Usługa o tej samej nazwie już istnieje w systemie.
ERROR_CTX_CLOSE_PENDING
   7007
Operacja zamykania czeka na wykonanie (w tej sesji).
ERROR_CTX_NO_OUTBUF
   7008
Brak dostępnych wolnych buforów wyjściowych.
ERROR_CTX_MODEM_INF_NOT_FOUND
   7009
Nie znaleziono pliku MODEM.INF.
ERROR_CTX_INVALID_MODEMNAME
   7010
Nazwa modemu nie została znaleziona w pliku MODEM.INF.
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_ERROR
   7011
Modem nie akceptuje wysłanego do niego polecenia. Upewnij się, czy nazwa skonfigurowanego modemu jest zgodna z nazwą dołączonego modemu.
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_TIMEOUT
   7012
Modem nie odpowiada na wysłane do niego polecenie. Upewnij się, czy modem jest właściwie połączony i czy jest zasilany.
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_NO_CARRIER
   7013
Nie można wykryć nośnej lub nośna została utracona z powodu rozłączenia.
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_NO_DIALTONE
   7014
W wymaganym czasie nie wykryto sygnału wybierania. Sprawdź, czy kabel telefoniczny jest poprawnie podłączony i czy nie jest uszkodzony.
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_BUSY
   7015
Podczas oddzwaniania, w lokacji zdalnej wykryto sygnał zajętości.
ERROR_CTX_MODEM_RESPONSE_VOICE
   7016
Podczas oddzwaniania, w lokacji zdalnej wykryto głos.
ERROR_CTX_TD_ERROR
   7017
Błąd sterownika transportu.
ERROR_CTX_WINSTATION_NOT_FOUND
   7022
Nie można odnaleźć określonej sesji.
ERROR_CTX_WINSTATION_ALREADY_EXISTS
   7023
Określona nazwa sesji jest już używana.
ERROR_CTX_WINSTATION_BUSY
   7024
Nie można ukończyć żądanego zadania, ponieważ usługi zdalnego pulpitu są teraz zajęte. Zaczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Inni użytkownicy wciąż powinni mieć możliwość zalogowania się.
ERROR_CTX_BAD_VIDEO_MODE
   7025
Podjęto próbę połączenia z sesją, której tryb wideo nie jest obsługiwany przez bieżącego klienta.
ERROR_CTX_GRAPHICS_INVALID
   7035
Aplikacja próbowała włączyć tryb graficzny DOS. Tryb graficzny DOS nie jest obsługiwany.
ERROR_CTX_LOGON_DISABLED
   7037
Twoje uprawnienie do logowania interakcyjnego zostało wyłączone. Skontaktuj się z administratorem systemu.
ERROR_CTX_NOT_CONSOLE
   7038
Żądana operacja może być wykonana jedynie za pomocą konsoli systemu. Jest to spowodowane najczęściej tym, że sterownik lub biblioteka DLL wymaga bezpośredniego dostępu do konsoli.
ERROR_CTX_CLIENT_QUERY_TIMEOUT
   7040
Klient nie odpowiada na komunikat połączenia wysłany przez serwer.
ERROR_CTX_CONSOLE_DISCONNECT
   7041
Odłączanie sesji konsoli nie jest obsługiwane.
ERROR_CTX_CONSOLE_CONNECT
   7042
Ponowne podłączanie odłączonej sesji do konsoli nie jest obsługiwane.
ERROR_CTX_SHADOW_DENIED
   7044
Żądanie kontrolowania zdalnego jeszcze jednej sesji zostało odrzucone.
ERROR_CTX_WINSTATION_ACCESS_DENIED
   7045
Odmowa dostępu do żądanej sesji.
ERROR_CTX_INVALID_WD
   7049
Podany sterownik połączenia terminali jest nieprawidłowy.
ERROR_CTX_SHADOW_INVALID
   7050
Żądana sesja nie może być kontrolowana zdalnie.
Może się to zdarzyć, ponieważ sesja jest odłączona lub użytkownik nie jest zalogowany.
ERROR_CTX_SHADOW_DISABLED
   7051
Żądana sesja nie jest skonfigurowana tak, aby umożliwiać kontrolę zdalną.
ERROR_CTX_CLIENT_LICENSE_IN_USE
   7052
Żądanie połączenia z tym serwerem terminali zostało odrzucone. Numer licencji Twojego klienta serwera terminali jest obecnie używany przez innego użytkownika. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać unikatowy numer licencji.
ERROR_CTX_CLIENT_LICENSE_NOT_SET
   7053
Żądanie połączenia z tym serwerem terminali zostało odrzucone. Numer licencji klienta serwera terminali nie został wprowadzony dla tej kopii klienta serwera terminali. Skontaktuj się z administratorem systemu.
ERROR_CTX_LICENSE_NOT_AVAILABLE
   7054
Liczba połączeń z tym komputerem jest ograniczona, a wszystkie połączenia są już używane. Spróbuj połączyć się później lub skontaktuj się z administratorem systemu.
ERROR_CTX_LICENSE_CLIENT_INVALID
   7055
Klient, którego używasz, nie ma licencji na używanie systemu. Żądanie zalogowania zostało odrzucone.
ERROR_CTX_LICENSE_EXPIRED
   7056
Licencja na używanie systemu wygasła. Żądanie zalogowania zostało odrzucone.
ERROR_CTX_SHADOW_NOT_RUNNING
   7057
Nie można przerwać zdalnego sterowania, ponieważ określona sesja nie jest sterowana zdalnie.
ERROR_CTX_SHADOW_ENDED_BY_MODE_CHANGE
   7058
Zdalne sterowanie konsolą zostało przerwane z powodu zmiany trybu wyświetlania. Zmiana trybu wyświetlania w trakcie sesji zdalnego sterowania jest nieobsługiwana.
ERROR_ACTIVATION_COUNT_EXCEEDED
   7059
Aktywacja została zresetowana maksymalną liczbę razy na tę instalację. Czasomierz aktywacji nie zostanie wyczyszczony.
ERROR_CTX_WINSTATIONS_DISABLED
   7060
Logowania zdalne są w tej chwili wyłączone.
ERROR_CTX_ENCRYPTION_LEVEL_REQUIRED
   7061
Nie masz odpowiedniego poziomu szyfrowania, aby uzyskać dostęp do tej sesji.
ERROR_CTX_SESSION_IN_USE
   7062
Użytkownik %s\\%s jest aktualnie zalogowany na tym komputerze. Tylko bieżący użytkownik lub administrator mogą zalogować się na tym komputerze.
ERROR_CTX_NO_FORCE_LOGOFF
   7063
Użytkownik %s\\%s jest już zalogowany do konsoli tego komputera. Nie masz uprawnienia do logowania w tym czasie. Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z użytkownikiem %s\\%s i poproś o wylogowanie.
ERROR_CTX_ACCOUNT_RESTRICTION
   7064
Nie możesz się zalogować z powodu ograniczeń konta.
ERROR_RDP_PROTOCOL_ERROR
   7065
Składnik protokołu RDP %2 wykrył błąd w strumieniu protokołu i rozłączył klienta.
ERROR_CTX_CDM_CONNECT
   7066
Usługa klienta mapowania dysków została połączona prze użyciu połączenia Terminal.
ERROR_CTX_CDM_DISCONNECT
   7067
Usługa klienta mapowania dysków została rozłączona prze użyciu połączenia Terminal.
ERROR_CTX_SECURITY_LAYER_ERROR
   7068
Warstwa zabezpieczeń serwera terminali wykryła błąd w strumieniu protokołu i odłączyła klienta.
ERROR_TS_INCOMPATIBLE_SESSIONS
   7069
Sesja docelowa nie jest zgodna z bieżącą sesją.
ERROR_TS_VIDEO_SUBSYSTEM_ERROR
   7070
System Windows nie może połączyć się z sesją użytkownika z powodu problemu, który wystąpił w podrzędnym systemie wideo systemu Windows. Spróbuj nawiązać połączenie później lub skontaktuj się z administratorem serwera, aby uzyskać pomoc.
FRS_ERR_INVALID_API_SEQUENCE
   8001
Interfejs API usługi replikacji plików został niepoprawnie wywołany.
FRS_ERR_STARTING_SERVICE
   8002
Nie można uruchomić usługi replikacji plików.
FRS_ERR_STOPPING_SERVICE
   8003
Nie można zatrzymać usługi replikacji plików.
FRS_ERR_INTERNAL_API
   8004
Interfejs API usługi replikacji plików przerwał żądanie. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
FRS_ERR_INTERNAL
   8005
Usługa replikacji plików przerwała żądanie. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
FRS_ERR_SERVICE_COMM
   8006
Nie można skontaktować się z usługą replikacji plików. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
FRS_ERR_INSUFFICIENT_PRIV
   8007
Usługa replikacji plików nie może spełnić żądania, ponieważ użytkownik ma niewystarczające uprawnienia. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
FRS_ERR_AUTHENTICATION
   8008
Usługa replikacji plików nie może spełnić żądania, ponieważ uwierzytelniony serwer RPC nie jest dostępny. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
FRS_ERR_PARENT_INSUFFICIENT_PRIV
   8009
Usługa replikacji plików nie może spełnić żądania, ponieważ użytkownik ma niewystarczające uprawnienia w odniesieniu do kontrolera domeny. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
FRS_ERR_PARENT_AUTHENTICATION
   8010
Usługa replikacji plików nie może spełnić żądania, ponieważ uwierzytelniony serwer RPC nie jest dostępny w kontrolerze domeny. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
FRS_ERR_CHILD_TO_PARENT_COMM
   8011
Usługa replikacji plików nie może skomunikować się z usługą replikacji w kontrolerze domeny. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
FRS_ERR_PARENT_TO_CHILD_COMM
   8012
Usługa replikacji plików w kontrolerze domeny nie może skomunikować się z usługą replikacji plików na tym komputerze. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
FRS_ERR_SYSVOL_POPULATE
   8013
Usługa replikacji plików nie może wypełnić woluminu systemowego, ponieważ wystąpił wewnętrzny błąd. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
FRS_ERR_SYSVOL_POPULATE_TIMEOUT
   8014
Usługa replikacji plików nie może wypełnić woluminu systemowego, ponieważ upłynął wewnętrzny limit czasu. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
FRS_ERR_SYSVOL_IS_BUSY
   8015
Usługa replikacji plików nie może przetworzyć żądania. Wolumin systemowy jest zajęty poprzednim żądaniem.
FRS_ERR_SYSVOL_DEMOTE
   8016
Usługa replikacji plików nie może zatrzymać replikacji woluminu systemowego, ponieważ wystąpił błąd wewnętrzny. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
FRS_ERR_INVALID_SERVICE_PARAMETER
   8017
Usługa replikacji plików wykryła nieprawidłowy parametr.

Wymagania

Minimalny obsługiwany klientWindows XP
Minimalny obsługiwany serwerWindows Server 2003
NagłówekWinError.h (wewnątrz Windows.h)

Zagadnienia powiązane

Systemowe kody błędów (0-499)Lista kodów błędów systemu Windows w zakresie 0-499. (lista makr)
Systemowe kody błędów (500-999)Lista kodów błędów systemu Windows w zakresie 500-999. (lista makr)
Systemowe kody błędów (1000-1299)Lista kodów błędów systemu Windows w zakresie 1000-1299. (lista makr)
Systemowe kody błędów (1300-1699)Lista kodów błędów systemu Windows w zakresie 1300-1699. (lista makr)
Systemowe kody błędów (1700-3999)Lista kodów błędów systemu Windows w zakresie 1700-3999. (lista makr)
Systemowe kody błędów (4000-5999)Lista kodów błędów systemu Windows w zakresie 4000-5999. (lista makr)
Systemowe kody błędów (8200-8999)Lista kodów błędów systemu Windows w zakresie 8200-8999. (lista makr)
Systemowe kody błędów (9000-11999)Lista kodów błędów systemu Windows w zakresie 9000-11999. (lista makr)
Systemowe kody błędów (12000-15999)Lista kodów błędów systemu Windows w zakresie 12000-15999. (lista makr)

Linki zewnętrzne