« Łańcuchy znaków, C++ »
Łańcuchy znaków - Operacje na łańcuchach znaków. (kategoria)
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
« standard C++ »

Łańcuchy znaków

[kategoria] Operacje na łańcuchach znaków.
Operacje na łańcuchach znaków.

basic_string

appendModyfikuje przechowywany tekst poprzez dopisanie podanego łańcucha znaków na koniec tekstu. (metoda)
assignPrzypisuje nową wartość aktualnemu obiektowi. (metoda)
atZwraca referencję do danego znaku. (metoda)
backZwraca referencję do ostatniego elementu w stringu. (metoda)
basic_stringBuduje nowy obiekt typu basic_string. (konstruktor)
beginZwraca iterator wskazujący na pierwszy element stringa. (metoda)
c_strZwraca wskaźnik na początek wewnętrznej tablicy znaków. (metoda)
capacityZwraca ilość zaalokowanej przestrzeni pamięciowej wyrażonej w liczbie znaków. (metoda)
cbeginZwraca stały iterator wskazujący na pierwszy element stringa. (metoda)
cendZwraca stały iterator wskazujący na pierwszy element za końcem zawartości stringa. (metoda)
clearUsuwa całą zawartość stringa. (metoda)
comparePorównuje zawartości dwóch stringów lub ich części. (metoda)
copyKopiuje string lub jego część do tablicy znaków. (metoda)
crbeginZwraca stały wsteczny iterator wskazujący ostatni element stringa. (metoda)
crendZwraca stały wsteczny iterator wskazujący na element teoretycznie znajdujący się przed pierwszym elementem w stringu. (metoda)
dataZwraca wskaźnik na początek tablicy znaków. (metoda)
emptyMetoda sprawdza, czy string jest pusty. (metoda)
endZwraca iterator wskazujący na pierwszy element za końcem zawartości stringa. (metoda)
eraseUsuwa część stringa. (metoda)
findWyszukuje pierwszego wystąpienia danego łańcucha znaków. (metoda)
find_first_not_ofWyszukuje pierwsze wystąpienia znaku spoza danej bazy znaków. (metoda)
find_first_ofWyszukuje pierwsze wystąpienie znaku z danej bazy znaków. (metoda)
find_last_not_ofWyszukuje ostatnie wystąpienie znaku spoza danej bazy znaków. (metoda)
find_last_ofWyszukuje ostatnie wystąpienie znaku z danej bazy znaków. (metoda)
frontZwraca referencję do pierwszego elementu w stringu. (metoda)
get_allocatorPobiera alokator związany ze stringiem. (metoda)
insertWstawia znaki do aktualnego łańcucha znaków. (metoda)
lengthZwraca długość przechowywanego napisu. (metoda)
max_sizeZwraca maksymalny możliwy rozmiar kontenera. (metoda)
nposSpecjalna wartość, której znaczenie jest zależne od kontekstu. (stały obiekt statyczny)
operator!=Sprawdza czy lewy obiekt jest różny od prawego. (operator - funkcja)
operator[]Zwraca referencję do danego elementu stringa. (operator - metoda)
operator>Sprawdza czy lewy obiekt jest większy leksykograficznie od prawego. (operator - funkcja)
operator>=Sprawdza czy lewy obiekt jest większy lub równy leksykograficznie prawemu. (operator - funkcja)
operator<Sprawdza czy lewy obiekt jest mniejszy leksykograficznie od prawego. (operator - funkcja)
operator<=Sprawdza czy lewy obiekt jest mniejszy lub równy leksykograficznie prawemu. (operator - funkcja)
operator+Łączy dwa stringi. (operator - funkcja)
operator+=Dopisuje łańcuch znaków na koniec kontenera. (operator - metoda)
operator=Przypisuje nową wartość aktualnemu obiektowi. (operator - metoda)
operator==Sprawdza czy lewy obiekt jest równy prawemu. (operator - funkcja)
pop_backUsuwa ostatni znak z kontenera. (metoda)
push_backWstawia jeden znak na koniec. (metoda)
rbeginZwraca wsteczny iterator wskazujący ostatni element stringa. (metoda)
rendZwraca wsteczny iterator wskazujący na element teoretycznie znajdujący się przed pierwszym elementem w stringu. (metoda)
replaceZamienia część znaków na inne. (metoda)
reserveZapewnia określoną pojemność pojemnika. (metoda)
resizeZmienia rozmiar obiektu. (metoda)
rfindWyszukuje ostatniego wystąpienia danego łańcucha znaków. (metoda)
shrink_to_fitDopasowywuje ilość zaalokowanej pamięci do rozmiaru obiektu. (metoda)
sizeZwraca długość przechowywanego napisu. (metoda)
substrZwraca podciąg łańcucha znaków. (metoda)
swapZamienia dwa obiekty wartościami. (metoda)

char_traits

assignPrzypisuje wartość jednego znaku do drugiego lub wypełnia zakres podanym znakiem. (metoda statyczna)
comparePorównuje określoną liczbę znaków. (metoda statyczna)
copyKopiuje znaki. (metoda statyczna)
eofZnak końca pliku. (metoda statyczna)
eqSprawdza, czy znaki są równe. (metoda statyczna)
eq_int_typeSprawdza, czy znaki reprezentowane jako int_type są równe. (metoda statyczna)
findSzuka pierwszego wystąpienia znaku w ciągu. (metoda statyczna)
lengthOblicza długość ciągu. (metoda statyczna)
ltSprawdza, czy znak jest mniejszy od drugiego. (metoda statyczna)
moveKopiuje znaki (ciągi mogą na siebie zachodzić). (metoda statyczna)
not_eofSprawdza, czy znak jest nie znakiem końca pliku. (metoda statyczna)
to_char_typeKonwertuje int_type na char_type. (metoda statyczna)
to_int_typeKonwertuje char_type na int_type. (metoda statyczna)

string

c_strZwraca łańcuch znaków tylko do odczytu w standardzie języka C. (metoda)
dataZwraca wskaźnik na łańcuch znaków, który nie jest zakończony znakiem terminalnym '\0'. (metoda)
emptySprawdza, czy łańcuch znaków jest pusty. (metoda)

wstring