Sposób na wczytanie zmiennej z pola tekstowego
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

Sposób na wczytanie zmiennej z pola tekstowego

AutorWiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Sposób na wczytanie zmiennej z pola tekstowego
» 2017-11-23 21:00:52
Witam,mam na imię Bartosz i od razu podkreślam że jestem nowy na forum.
Pracuję w zawodzie Technolog – programista CNC, używam w mojej pracy programowania C++, pascal, itd. do pisania prostych programów obliczeniowych aby sobie ją ułatwić.
Jako, że jestem na poziomie podstawowym (Znam dużo podstaw z książki Technik informatyk  "programowanie strukturalne i obiektowe "A.maciejczak i z serwisu c++) potrzebuję porady jakim sposobem można
wczytać liczby z pola tekstowego w programie CAD do zmiennej w programie, który sam napisałem?
Przykładowy algorytm:

1.uruchomiony program
2.zaznaczenie pola tekstowego w programie cad
3.przypisanie do zmiennej
4.zaznaczenie drugiego pola w programie cad
5.przypisanie do zmiennej 2
6.odejmij zmienna od zmiennej 2
7.wyświetl wynik
8.skopiuj do schowka

Program, który próbuję napisać:
C/C++
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

#define ID_PRZYCISK1 501
#define ID_PRZYCISK2 502

LPSTR NazwaKlasy = "Klasa Okienka";
MSG Komunikat;
HWND hButton1, hButton2, hText,;
char * d;
char * x;
char * x2;
LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam );

int pobierzschowek()
{
   
    OpenClipboard( NULL );
    d =( char * ) GetClipboardData( 1 );
    puts( d );
    puts( d );
    CloseClipboard();
    return 1;
}int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
   
   
    WNDCLASSEX wc;
   
    wc.cbSize = sizeof( WNDCLASSEX );
    wc.style = 0;
    wc.lpfnWndProc = WndProc;
    wc.cbClsExtra = 0;
    wc.cbWndExtra = 0;
    wc.hInstance = hInstance;
    wc.hIcon = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
    wc.hCursor = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW );
    wc.hbrBackground =( HBRUSH )( COLOR_WINDOW + 1 );
    wc.lpszMenuName = NULL;
    wc.lpszClassName = NazwaKlasy;
    wc.hIconSm = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
   
    if( !RegisterClassEx( & wc ) )
    {
        MessageBox( NULL, "błąd!", "!",
        MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK );
        return 1;
    }
   
   
   
   
    HWND hwnd;
   
    hwnd = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, NazwaKlasy, "przelicz", WS_OVERLAPPEDWINDOW,
    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 800, 600, NULL, NULL, hInstance, NULL );
   
   
    if( hwnd == NULL )
    {
        MessageBox( NULL, "bład krytyczny!", "!", MB_ICONEXCLAMATION );
        return 1;
    }
   
    ShowWindow( hwnd, nCmdShow );
    HWND hButton1 = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, "BUTTON", "zmienna ", WS_CHILD | WS_VISIBLE |
    WS_BORDER, 50, 50, 150, 30, hwnd,( HMENU ) ID_PRZYCISK1, hInstance, NULL ),
    hButton2 = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, "BUTTON", "zmienna 2", WS_CHILD | WS_VISIBLE |
    WS_BORDER, 50, 100, 150, 30, hwnd,( HMENU ) ID_PRZYCISK2, hInstance, NULL );
   
    UpdateWindow( hwnd );
    while( GetMessage( & Komunikat, NULL, 0, 0 ) )
    {
        TranslateMessage( & Komunikat );
        DispatchMessage( & Komunikat );
    }
    return Komunikat.wParam;
}LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
    switch( msg )
    {
    case WM_CLOSE:
        DestroyWindow( hwnd );
        break;
       
    case WM_DESTROY:
        PostQuitMessage( 0 );
        break;
       
    case WM_COMMAND:
        switch( wParam )
        {
        case ID_PRZYCISK1:
            pobierzschowek();
            x = d;
            MessageBox( hwnd, x, "Test", MB_ICONINFORMATION );
            break;
           
        case ID_PRZYCISK2:
            pobierzschowek();
            x2 = d;
            MessageBox( hwnd, x2, "Test", MB_ICONINFORMATION );
            break;
           
            default:
            MessageBox( hwnd, "spróbuj inaczej", "Test", MB_ICONINFORMATION );
        }
       
        UpdateWindow( hwnd );
       
       
       
        break;
       
        default:
        return DefWindowProc( hwnd, msg, wParam, lParam );
    }
   
    return 0;
}
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc,
Bartosz
P-167133
» 2017-11-29 23:56:37
Hmm...
W programie cad jest jakieś pole tekstowe. Jego wartość jest kopiowana do schowka. W Twoim programie, po kliknięciu guzika "zmienna", wartość jest odczytywana ze schowka i zapisywana w programie w zmiennej x. Analogicznie w przypadku drugiej zmiennej. Następnie druga zmienna ma być odjęta od drugiej, a wynik ma być zapisany w schowku.
Dobrze zrozumiałem?
P-167405
» 2017-11-30 05:52:32
pewnie próbuje napisać program, który monitoruje na bieżąco jakieś zmienne z innego programu. I na bieżąco dokonuje na tych zmiennych obliczeń
P-167408
» 2017-12-04 11:53:43
zrób to na zasadzie trainera do gier. Za pomoca cheat engine sprawdz adresy komórek w pamięci w których masz dane a potem w swoim programie wczytuj te dane i rób co tam chcesz. Tym samym sposobem możesz wysłac dane ze swojego programu do cada.
P-167515
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2017-12-13 22:27:43
"kmlkamilek" dobrze myślisz. Program CAD posiada 3 pola tekstowe, które odpowiadają 3 osiom na maszynie X,Y,Z (układ kartezjański).
Program który próbuje stworzyć interesują tylko osie X i Y i ma na celu ustawienie bazy w środku detalu który fizycznie jest na maszynie.

Nie ma tu skomplikowanych obliczeń , w schemacie mamy 3 główne elementy :
operator
Program CAD
program C++ (czyli program który chcę stworzyć)

obrazek dla przykładu
obrazek dla przykładu

cały proces wygląda tak:
1.operator : mierzy punkt 1 na detalu, który chce ustawić(fizycznie).
2.Program CAD: mierzy punkt 1 i wpisuje go w pole tekstowe osi X
3.Program C++ : pobiera dane z pola tekstowego osi X w programie CAD i zapisuje te dane w zmiennej 1 w Programie C++
4.Operator : mierzy punkt 2 na detalu, który chce ustawić.
5.Program CAD: mierzy punkt 2 i wpisuje go w pole tekstowe osi X
6.Program C++ : pobiera dane z pola tekstowego osi X w programie CAD i zapisuje te dane w zmiennej 2 w Programie C++.
7.Program C++:  wykonuje obliczenie  "(zmiena 1 + zmiena 2)/2 = wynik" i kopuje do schowka.
8.Program c++ : wysyła wynik do Program CAD
koniec

Nasuwa się pytanie. Po co pisać program jak można użyć do tego zwykłego kalkulatora i metodą ctr+c -> ctr+v skopiować wynik do pola tekstowego programu CAD. Z oczywistego i dobrze znanego w przemyśle powodu. Operator  30 raz ustawiając bazę na pewno nie zaznaczy jednej cyfry, a wtedy wynik będzie zły, detal  będzie zły, operator też będzie zły bo straci pieniądze.

Sens programu jest taki jak Pan mateczek opisał wyżej :
program, który monitoruje na bieżąco jakieś zmienne z innego programu. I na bieżąco dokonuje na tych zmiennych obliczeń
 ale dodam jeszcze że ...wysyła te obliczenia do programu i wykonuje się ten program  w najprostszy i najszybszy sposób. Np. w trzech kliknięciach myszy aby uniknąć błędu.

zrób to na zasadzie trainera do gier
 Gdybyś mógł napisać więcej o zasadzie trainera do gier? Powoli pracuje nad tym programem wiec może sie przydać jakaś informacja na ten temat.

Dziękuje wszystkim za odpowiedźP-167895
« 1 »
 Strona 1 z 1