[SFML][winAPI] Zdarzenia
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

[SFML][winAPI] Zdarzenia

AutorWiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
[SFML][winAPI] Zdarzenia
» 2014-06-22 22:10:18
Tworzę apkę w SFML i wszystko działało jak trzeba, ale chciałem połączyć z winAPI, żeby stworzyć menu itp. ale komuikaty się zwaliły. Tak wiem był temat o prawie identycznym tytule ale mi nic nie dał.
Walnę kod:
C/C++
#include <SFML/Graphics.hpp>
#include <windows.h>

sf::Event zdarzenie;
HWND hwnd;
HMENU hMenu;

bool Wcisnieto( int przycisk )
{
    if( zdarzenie.type == sf::Event::KeyPressed && zdarzenie.key.code == przycisk ) return 1;
    else return 0;
   
}

LRESULT CALLBACK onEvent( HWND handle, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
    switch( message )
    {
    case WM_CLOSE:
        {
            PostQuitMessage( 0 );
            return 0;
        }
       
    case WM_COMMAND:
        {
            switch( wParam )
            {
            case 101:
                {
                    PostQuitMessage( 0 );
                    return 0;
                }
            }
        }
    }
   
    return DefWindowProc( handle, message, wParam, lParam );
}

INT WINAPI WinMain( HINSTANCE hThisInstance, HINSTANCE, LPSTR, INT )
{
    hMenu = LoadMenu( hThisInstance, MAKEINTRESOURCE( 100 ) );
    WNDCLASS wc;
    wc.style = 0;
    wc.lpfnWndProc = & onEvent;
    wc.cbClsExtra = 0;
    wc.cbWndExtra = 0;
    wc.hInstance = hThisInstance;
    wc.hIcon = NULL;
    wc.hCursor = 0;
    wc.hbrBackground = reinterpret_cast < HBRUSH >( COLOR_BACKGROUND );
    wc.lpszMenuName = 0;
    wc.lpszClassName = "SF Game";
    RegisterClass( & wc );
   
    hwnd = CreateWindow( "SF Game", TEXT( "SF Game" ), WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX | WS_THICKFRAME | WS_VISIBLE, 200, 200, 800, 600, NULL, hMenu, hThisInstance, NULL );
    HWND hOkno = CreateWindow( TEXT( "STATIC" ), NULL, WS_CHILD | WS_MAXIMIZE | WS_CLIPSIBLINGS, 20, 20, 300, 400, hwnd, NULL, hThisInstance, NULL );
    sf::RenderWindow okno( hOkno );
   
    //sf::RenderWindow okno(sf::VideoMode(800,600,32),"Aplikacja SFML");
   
    sf::Image image;
    image.loadFromFile( "pliki/obrazek.png" );
    image.createMaskFromColor( sf::Color( 0, 100, 200 ), 0 );
    sf::Texture tekstura;
    tekstura.loadFromImage( image );
    sf::Sprite obrazek;
    obrazek.setTexture( tekstura );
   
    sf::Image image2;
    image2.loadFromFile( "pliki/czolg.png" );
    image2.createMaskFromColor( sf::Color( 0, 100, 200 ), 0 );
    sf::Texture tekstura2;
    tekstura2.loadFromImage( image2 );
    sf::Sprite czolg;
    czolg.setTexture( tekstura2 );
   
    sf::Image image3;
    image3.loadFromFile( "pliki/dziura.png" );
    image3.createMaskFromColor( sf::Color( 0, 100, 200 ), 0 );
    sf::Texture tekstura3;
    tekstura3.loadFromImage( image3 );
    sf::Sprite dziura;
    dziura.setTexture( tekstura3 );
   
    okno.draw( dziura );
    okno.draw( obrazek );
    okno.draw( czolg );
   
    obrazek.setPosition( 10, 100 );
    czolg.setPosition( 500, 100 );
    dziura.setPosition( - 30, - 50 );
   
    sf::CircleShape kolo( 10 );
    kolo.setPosition( 100, 100 );
    kolo.setFillColor( sf::Color( 0, 0, 0 ) );
    kolo.setOrigin( 100, 50 );
    okno.draw( kolo );
   
    MSG message;
    message.message = static_cast < UINT >( ~WM_QUIT );
    while( okno.isOpen() && message.message != WM_QUIT )
    {
        while( okno.pollEvent( zdarzenie ) )
        {
            if( zdarzenie.type == sf::Event::Closed )
            {
                okno.close();
            }
            else if( Wcisnieto( sf::Keyboard::Escape ) )
            {
                okno.close();
            }
            else if( zdarzenie.type == sf::Event::MouseButtonPressed && zdarzenie.mouseButton.button == sf::Mouse::Left )
            {
                obrazek.rotate( 60 );
            }
            else if( zdarzenie.type == sf::Event::MouseButtonPressed && zdarzenie.mouseButton.button == sf::Mouse::Right )
            {
                obrazek.rotate( - 60 );
            }
            else if( Wcisnieto( sf::Keyboard::Right ) )
            {
                obrazek.move( 10, 0 );
                kolo.move( 10, 0 );
                kolo.rotate( 10 );
            }
            else if( Wcisnieto( sf::Keyboard::Left ) )
            {
                obrazek.move( - 10, 0 );
                kolo.move( - 10, 0 );
                kolo.rotate( - 10 );
            }
            else if( Wcisnieto( sf::Keyboard::Down ) )
            {
                obrazek.move( 0, 10 );
                kolo.move( 0, 10 );
                kolo.rotate( 10 );
            }
            else if( Wcisnieto( sf::Keyboard::Up ) )
            {
                obrazek.move( 0, - 10 );
                kolo.move( 0, - 10 );
                kolo.rotate( - 10 );
            }
            else if( Wcisnieto( sf::Keyboard::D ) )
            {
                czolg.move( 10, 0 );
            }
            else if( Wcisnieto( sf::Keyboard::A ) )
            {
                czolg.move( - 10, 0 );
            }
            else if( Wcisnieto( sf::Keyboard::S ) )
            {
                czolg.move( 0, 10 );
            }
            else if( Wcisnieto( sf::Keyboard::W ) )
            {
                czolg.move( 0, - 10 );
            }
        }
        okno.clear( sf::Color( 0, 100, 200 ) );
        okno.draw( dziura );
        okno.draw( obrazek );
        okno.draw( czolg );
        okno.draw( kolo );
        okno.display();
       
       
        if( PeekMessage( & message, NULL, 0, 0, PM_REMOVE ) )
        {
            TranslateMessage( & message );
            DispatchMessage( & message );
        }
    }
    DestroyWindow( hwnd );
    UnregisterClass( "SF Game", hThisInstance );
    return( int ) message.wParam;
}
Mam jeszcze plik *.rc ale tam jest tylko menu więc nie ma sensu go dołączać. Jak ktoś jest geniuszem i wie jak to zrobić to pliss napisać.
O i dla ciekawych -> Mój program powinien działać na windows a czy działa na linux itp. mnie nie obchodzi :P.
P-112540
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2014-06-23 08:32:40
Dobra wiem okno nie odbierało komunikatów, ponieważ STATIC ich nie odbiera. Narazie tworze kontrolkę na EDIT'cie ale ladży trochę xD. Wie ktoś jak zmienić, abe STATIC odbierał komunikaty klawiatury i myszy?
P-112549
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2014-06-29 22:30:17
No nikt nie wie nic :P albo nie chce pomóc
P-112952
» 2020-08-09 07:57:30
Albo odbierasz komunikaty w sfml albo w win32, skoro juz zaimplementowales sfml do okna win32 to obsluge klawiszy musisz zrobic w onEvent WM_OnKey
P-177434
« 1 »
 Strona 1 z 1