Nauka programowania w OpenGL.
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

Nauka programowania w OpenGL.

AutorWiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Nauka programowania w OpenGL.
» 2017-11-14 14:07:09
Witam zaczynam się uczyć programowania w OpenGL i czy ktoś zna jakieś dobre poradniki do OpenGL? (najlepiej w kierunku gier 3D).

I jeszcze czy tworząc gry w OpenGL warto obeznać się z biblioteką SDL?
P-166875
» 2017-11-14 21:20:56
http://www.opengl-tutorial.org/
https://learnopengl.com/

SDL nie jest potrzebny
P-166887
» 2017-11-24 19:36:13
Do opengl możesz używać różnych bibliotek, glut, sfml, sdl, qt, jednak używanie z sdlem może być problematyczne, często pojawiały mi się dziwne błędy związane z shaderami (uniformy nie chciały się poprawnie przesyłać, geometry shader który teoretycznie powinien działać wywalał błąd), może to wina mingw, na początku zmieniałem plik glext.h i coś pomogło, ale jednak nie do końca. Qt ma lepiej dopracowany interfejs do opengla.
P-167153
» 2017-11-25 08:19:34
ta, glext..., MinGW.., twój laptop, był nie teges:)
P-167169
» 2017-11-25 21:10:30
Ups, pomyłka, a jednak na dobre wyszło, działa:

C/C++
#version 450
precision highp int;
precision highp float;

layout( location = 0 ) in vec3 position;
layout( location = 1 ) in vec2 texcoord;
layout( location = 2 ) in vec3 normal;
layout( location = 3 ) in vec3 tangent;

out VertexData
{
    vec2 texcoord;
    vec3 eye;
    vec4 lightDir[ 10 ];
} vertex;

layout( std140, binding = 0 ) uniform CameraBlock
{
    mat4 proj;
    mat4 view;
    vec4 viewPos;
};

layout( std140, binding = 1 ) uniform LightsBlock
{
    vec4 light_ambient;
    vec4 light_pos[ 10 ];
    vec4 light_attr[ 10 ];
};

uniform mat4 model;
uniform float scale;

void main()
{
    mat4 scaleMat = mat4( scale, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, scale, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, scale, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 );
    mat4 vMat = proj * view * model * scaleMat;
    mat4 viewModel = view * model * scaleMat;
    mat4 timodel = transpose( inverse( model * scaleMat ) );
   
    vec3 n = normalize( vec3( timodel * vec4( normal, 1.0 ) ) );
    vec3 t = normalize( vec3( timodel * vec4( tangent, 1.0 ) ) );
    vec3 b = normalize( cross( t, n ) );
    mat3 TBN = transpose( mat3( t, b, n ) );
   
    vec3 pos = vec3( model * scaleMat * vec4( position, 1.0 ) );
   
    vertex.texcoord = texcoord;
    vertex.eye = normalize( TBN *( viewPos.xyz - pos ) );
   
    int lightsCount = int( light_ambient.a );
    for( int i = 0; i < lightsCount; i++ )
    {
        vec3 diff = light_pos[ i ].xyz - pos;
        vertex.lightDir[ i ] = vec4( normalize( TBN * diff ), length( diff ) );
    }
   
    gl_Position = vMat * vec4( position, 1.0 );
}

C/C++
#version 450

layout( triangles ) in;
layout( triangle_strip, max_vertices = 12 ) out;

in VertexData
{
    vec2 texcoord;
    vec3 eye;
    vec4 lightDir[ 10 ];
} vertex[];

out FragData
{
    vec2 texcoord;
    vec3 eye;
    vec4 lightDir[ 10 ];
} frag;

void main()
{
    for( int i = 0; i < gl_in.length(); i++ )
    {
        gl_Position = gl_in[ i ].gl_Position;
        frag.texcoord = vertex[ i ].texcoord;
        frag.eye = vertex[ i ].eye;
        for( int k = 0; k < 10; k++ )
             frag.lightDir[ k ] = vertex[ i ].lightDir[ k ];
       
        EmitVertex();
    }
   
    EndPrimitive();
}

C/C++
#version 450
precision highp int;
precision highp float;

out vec4 outColor;

struct Material
{
    vec4 ambient;
    vec4 diffuse;
    vec4 specular;
    vec4 emission;
    vec2 overlap;
    float shininess;
};

in FragData
{
    vec2 texcoord;
    vec3 eye;
    vec4 lightDir[ 10 ];
} frag;

layout( std140, binding = 1 ) uniform LightsBlock
{
    vec4 light_ambient;
    vec4 light_pos[ 10 ];
    vec4 light_attr[ 10 ];
};

uniform sampler2D tex0;
uniform sampler2D tex1;
uniform Material material;

void main()
{
    vec2 uv = vec2( frag.texcoord.x * material.overlap.x, frag.texcoord.y * material.overlap.y );
    vec4 col = texture( tex0, uv );
    vec3 normal = normalize( 2.0 * texture( tex1, uv ).rgb - 1.0 );
   
    vec4 ambientColor = material.ambient * vec4( light_ambient.rgb, 1.0 );
    vec4 emissionColor = material.emission;
   
    vec4 lightsColor = vec4( 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 );
    int lightsCount = int( light_ambient.a );
    for( int i = 0; i < lightsCount; i++ )
    {
        float value = max( dot( normal, frag.lightDir[ i ].xyz ), 0.0 );
        if( value > 0.0 )
        {
            vec4 diffuseColor = value * material.diffuse * vec4( light_attr[ i ].rgb, 1.0 );
            vec3 halfDir = normalize( frag.lightDir[ i ].xyz + frag.eye );
            vec4 specularColor = pow( max( dot( normal, halfDir ), 0.0 ),
            material.shininess ) * material.specular * vec4( light_attr[ i ].rgb, 1.0 );
            float att = 1.0;
            float r = frag.lightDir[ i ].w;
            if( r != 0.0 && light_attr[ i ].w != 0 ) att = 0.07957747154595 /( light_attr[ i ].w * r * r );
           
            lightsColor += att * max( diffuseColor, specularColor );
        }
    }
   
    outColor =( ambientColor + lightsColor ) * col + emissionColor;
}

Jednak trochę denerwuje błąd GL_INVALID_ENUM tylko dlatego że dopisało się dwie linijki, może być literówka albo inny głupi błąd, ale takie coś powinno wychwycić glGetShaderInfoLog.
P-167186
« 1 »
 Strona 1 z 1