WinApi - ustawianie ikony statycznej kontrolki
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

WinApi - ustawianie ikony statycznej kontrolki

AutorWiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
WinApi - ustawianie ikony statycznej kontrolki
» 2018-06-26 13:21:41
Witam. Mam taki kod:
C/C++
#include <windows.h>
//**********************************************************************************
MSG kom;
HWND hwnd;
HWND hStatic;
LPCSTR nazwa { "Klasa" };
//**********************************************************************************
LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam );
//**********************************************************************************
int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
    WNDCLASSEX wc;
    wc.cbSize = sizeof( WNDCLASSEX );
    wc.style = 0;
    wc.lpfnWndProc = & WndProc;
    wc.cbClsExtra = 0;
    wc.cbWndExtra = 0;
    wc.hInstance = hInstance;
    wc.hCursor = LoadCursor( nullptr, IDC_ARROW );
    wc.hIcon = LoadIcon( nullptr, IDI_ERROR );
    wc.hbrBackground = reinterpret_cast < HBRUSH >( COLOR_SCROLLBAR + 1 );
    wc.lpszMenuName = nullptr;
    wc.lpszClassName = nazwa;
    wc.hIconSm = LoadIcon( nullptr, IDI_APPLICATION );
   
    if( !RegisterClassEx( & wc ) )
    {
        MessageBox( nullptr, "Nie udało się zarejestrować klasy okna.", "Błąd",
        MB_ICONERROR );
        return 1;
    }
    hwnd = CreateWindowEx( 0, nazwa, "Moje okno",
    WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
    400, 400, nullptr, nullptr, hInstance, nullptr );
   
    if( !hwnd )
    {
        MessageBox( nullptr, "Nie udało się utworzyć okna.", "Błąd",
        MB_ICONERROR );
        return 1;
    }
   
    hStatic = CreateWindowEx( 0,
    "STATIC",
    NULL,
    WS_VISIBLE | WS_CHILD,
    5, 5,
    145, 45,
    hwnd,
    nullptr,
    hInstance,
    nullptr );
   
    SendMessage( hStatic, STM_SETICON,
    reinterpret_cast < WPARAM >( LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION ) ), 0 );
   
    ShowWindow( hwnd, nCmdShow );
    UpdateWindow( hwnd );
   
   
    while( GetMessage( & kom, nullptr, 0, 0 ) )
    {
        TranslateMessage( & kom );
        DispatchMessage( & kom );
    }
    return kom.wParam;
}
//**********************************************************************************
LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
    switch( msg )
    {
       
    case WM_CLOSE:
        DestroyWindow( hwnd );
        break;
       
    case WM_DESTROY:
        PostQuitMessage( 0 );
        break;
       
        default:
        return DefWindowProc( hwnd, msg, wParam, lParam );
    }
    return 0;
}

Chcę ustawić statycznej kontrolce ikonę. Wywołuję funkcję SendMessage, lecz ona zmienia ikonę programu, a nie kontrolki.
P-171692
» 2018-06-26 14:00:39
Kontrolka musi mieć styl SS_ICON
P-171693
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2018-06-26 17:21:05
Dziękuję, przeoczyłem to w kursie.
P-171704
« 1 »
 Strona 1 z 1