Wątki RtlReleaseSRWLockExclusive
Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się!

Wątki RtlReleaseSRWLockExclusive

AutorWiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Wątki RtlReleaseSRWLockExclusive
» 2019-10-05 14:50:43
Po co są takie wątki (zwykle od 3 do 4):
https://drive.google.com/open​?id=1D2SnWZU66hEtLRKwOVP10o4N1F47to4c
Występuje tylko w aplikacjach okienkowych ("GUI application").
P-175283
» 2019-10-05 14:56:47
1. "GUI application" nic nie znaczy. Podaj konkrety.
2. Po co dokładnie chcesz to wiedzieć? Jeśli używasz biblioteki która tworzy po coś w tle wątki, to nic na to i tak nie poradzisz.
P-175284
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2019-10-05 15:01:41
To jest w KAŻDEJ aplikacji okienkowej np.
C/C++
#if defined(UNICODE) && !defined(_UNICODE)
#define _UNICODE
#elif defined(_UNICODE) && !defined(UNICODE)
#define UNICODE
#endif

#include <tchar.h>
#include <windows.h>

/*  Declare Windows procedure  */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure( HWND, UINT, WPARAM, LPARAM );

/*  Make the class name into a global variable  */
TCHAR szClassName[] = _T( "CodeBlocksWindowsApp" );

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hThisInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpszArgument,
int nCmdShow )
{
    HWND hwnd; /* This is the handle for our window */
    MSG messages; /* Here messages to the application are saved */
    WNDCLASSEX wincl; /* Data structure for the windowclass */
   
    /* The Window structure */
    wincl.hInstance = hThisInstance;
    wincl.lpszClassName = szClassName;
    wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure; /* This function is called by windows */
    wincl.style = CS_DBLCLKS; /* Catch double-clicks */
    wincl.cbSize = sizeof( WNDCLASSEX );
   
    /* Use default icon and mouse-pointer */
    wincl.hIcon = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
    wincl.hIconSm = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
    wincl.hCursor = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW );
    wincl.lpszMenuName = NULL; /* No menu */
    wincl.cbClsExtra = 0; /* No extra bytes after the window class */
    wincl.cbWndExtra = 0; /* structure or the window instance */
    /* Use Windows's default colour as the background of the window */
    wincl.hbrBackground =( HBRUSH ) COLOR_BACKGROUND;
   
    /* Register the window class, and if it fails quit the program */
    if( !RegisterClassEx( & wincl ) )
         return 0;
   
    /* The class is registered, let's create the program*/
    hwnd = CreateWindowEx(
    0, /* Extended possibilites for variation */
    szClassName, /* Classname */
    _T( "Code::Blocks Template Windows App" ), /* Title Text */
    WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
    CW_USEDEFAULT, /* Windows decides the position */
    CW_USEDEFAULT, /* where the window ends up on the screen */
    544, /* The programs width */
    375, /* and height in pixels */
    HWND_DESKTOP, /* The window is a child-window to desktop */
    NULL, /* No menu */
    hThisInstance, /* Program Instance handler */
    NULL /* No Window Creation data */
    );
   
    /* Make the window visible on the screen */
    ShowWindow( hwnd, nCmdShow );
   
    /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
    while( GetMessage( & messages, NULL, 0, 0 ) )
    {
        /* Translate virtual-key messages into character messages */
        TranslateMessage( & messages );
        /* Send message to WindowProcedure */
        DispatchMessage( & messages );
    }
   
    /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
    return messages.wParam;
}


/*  This function is called by the Windows function DispatchMessage()  */

LRESULT CALLBACK WindowProcedure( HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
    switch( message ) /* handle the messages */
    {
    case WM_DESTROY:
        PostQuitMessage( 0 ); /* send a WM_QUIT to the message queue */
        break;
        default: /* for messages that we don't deal with */
        return DefWindowProc( hwnd, message, wParam, lParam );
    }
   
    return 0;
}

(wygenerowane z szablonu Code::Blocks)
P-175285
» 2019-10-05 15:41:41
Po skompilowaniu programu pod Visualem i zapauzowaniu programu debuggerem z włączonym serwerem symboli, te wątki są widoczne jako ntdll!_TppWorkerThread@4(), co sugeruje że należą do puli wątków. Pewnie możesz ich też sam używać z użyciem takiego np QueueUserWorkItem().
P-175286
« 1 »
 Strona 1 z 1