Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Grzegorz 'baziorek' Bazior
Korekta: Paweł Król
Korekta merytoryczna: 'pekfos'
Inne artykuły

Kontenery niestandardowe w C++ z naciskiem na bibliotekę boost

[artykuł]

Wprowadzenie


Wybierając C++ w projekcie zależy nam na wydajności, wydajność raczej dotyczy większego projektu, w którym na pewno będą agregowane dane podobnego typu w liczbie nie do końca znanej na etapie programowania - wtedy właśnie potrzebujemy dane przechować w kontenerze. Wtedy pojawia się pytanie, w którym kontenerze trzymać dane.

Standard C++ w kolejnych wersjach jest wzbogacany o kolejne kontenery standardowe.
standard sekwencyjne asocjacyjne asocjacyjne bez kolejności adaptery widoki
C++03 vector, list, deque set, map, multiset, multimap - stack, queue, priority_queue -
C++11 array, forward_list - unordered_set, unordered_multiset, unordered_map, unordered_multimap -
C++20 - - - - span
C++23 - - - flat_map, flat_multimap, flat_set, flat_multiset mdspan
Wg strony dokumentacji również
std::string
 i
std::wstring
 (czyli w praktyce
std::basic_string
) są traktowane jako kontenery. Niektórzy uważają, ze
std::pair
 i
std::tuple
 też pełnią rolę kontenerów. Nie zapominajmy też o podstawie kontenerów - tablicach.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że mamy dużo kontenerów, bo (zależnie jak liczyć) jest to 13-25 kontenerów w standardzie.

Kontenery będące w standardzie mają bardzo spójny interfejs. Analogiczne metody mają taką samą nazwę. Każdy z kontenerów można przeglądać w sposób niezależny od kontenera przy pomocy iteratorów mimo różnych implementacji. W poświęconym kontenerom artykule portalu cppreference.com znajduje się zestawienie wszystkich kontenerów dostępnych w standardzie, a także tabelaryczne zestawienie metod dostępnych w każdym ze standardowych kontenerów.

Zakładamy, Drogi Czytelniku, że znasz kontenery dostępne w standardzie C++, na tyle biegle, że jesteś w stanie dobrać najoptymalniejszy. W dalszej części artykułu skupimy się na tych, których nie ma w standardzie.

Kontenery biblioteki boost

Poza kontenerami dostępnymi w bibliotece standardowej STD znać kontenery dostępne w bibliotece boost. Biblioteka ta jest używana w tak dużej liczbie projektów C++, że aż czasami określa się ją "poczekalnią do standardu" (lista składowych biblioteki boost). Określenie to ma pewne uzasadnienie, gdyż wiele rozwiązań w nowych kolejnych standardach C++ wywodzi się z tej biblioteki np.
boost::unordered_map
 i inne kontenery hashujące, a także
boost::array
, czy
boost::string_view
. Kolejną zaletą kontenerów dostępnych w bibliotece boost jest zgodność nazw metod z nazwami metod dostępnymi w kontenerach dostępnych w standardzie. Pełna lista składowych biblioteki boost zakwalifikowanych przez twórców jako kontenery będzie opisana poniżej, jednakże w poniższym wylistowaniu kontenerów biblioteki boost pominąłem kontenery, które weszły do standardów C++23 włącznie.

boost.container

Boost.container udostępnia mechanizmy dostępne w nowszych standardach C++ dla starszych kompilatorów oraz kilka dodatkowych kontenerów, poza tym reimplementuje kontenery standardowe lekko je rozszerzając. Te funkcje obejmują zarządzanie pamięcią, optymalizację alokacji, wsparcie dla kontenerów typu
tuple
, oraz dodatkowe kontenery takie jak
small_vector
.

Przykładowe kontenery niedostępne jeszcze w standardzie

 • boost::container::stable_vector
  - kombinuje funkcjonalności
  std::vector
   i
  std::list
   z własnościami zapewniającymi stabilność iteratorów, nawet po realokacji pamięci i dostęp swobodny.
 • boost::container::static_vector
  - vector o statycznie zaalokowanej pamięci, po której przepełnieniu nie da się ponownie zaalokować
 • boost::container::small_vector
  - vector, który zawiera statycznie zaalokowaną pamięć, a oprócz tego w razie potrzeby alokuje dynamicznie więcej pamięci
 • boost::container::devector
  - hybryda
  std::vector
   i
  std::deque
   oferując wstawianie w czasie stałym z przodu i na końcu kontenera
 • boost::container::slist
  - lista pojedyńczo wiązana jak
  std::forward_list
  , ale zawierająca metodę
  size()
  , której ten kontener standardowy nie posiada (standard C++23)

Kontenery dostępne w standardzie, ale rozszerzone

 • boost::container::vector
  - podobny do
  std::vector
  , ale z dodatkowymi funkcjonalnościami, takimi jak możliwość konfigurowania typu dla
  capacity
  , ustawienie polityki powiększania się vectora, oraz dodatkowymi operacjami:
  nth
  ,
  index_of
  ,
  stable_emplace_back
  .
 • boost::container::deque
  - podobny do
  std::deque
  , z możliwością skonfigurowania rozmiaru bloku ciągłej pamięci (liczba elementów) i maksymalnego rozmiaru bloku w bajtach, dodatkowe operacje:
  nth
  ,
  index_of
  .
 • boost::container::list
  - podobny do
  std::list
  , jednak z operacją
  splice
   w czasie O(1).
 • boost::container::set
  i
  boost::container::multiset
   - implementacje zbioru i multi-zbioru z możliwością ustawienia różnych rodzajów drzew wewnątrz kontenera, a tym samym różnych algorytmów (są to AVL, SPLAY, SCAPEFOAT i TREAP - opisane później).
 • boost::container::map
  i
  boost::container::multimap
   - implementacje mapy i multi-map z możliwością ustawienia różnych rodzajów drzew wewnątrz kontenera, a tym samym różnych algorytmów (są to AVL, SPLAY, SCAPEFOAT i TREAP - opisane później).
 • boost::container::flat_map
  ,
  boost::container::flat_set
  ,
  boost::container::flat_multimap
   and
  boost::container::flat_multiset
   - zamienniki standardowych kontenerów, wg twórców o lepszym zarządzaniu pamięci i szybszym przeszukiwaniu niż ich odpowiedniki w standardzie

boost.bimap

Boost.bimap zawiera kontener
boost: bimap
, podobny do
std::map
, w którym mapowanie klucz-wartość odbywa się w dwie strony, czyli działa to jak połączenie
std::map
 i
std::map
.

boost.Circular Buffer

Circular Buffer z biblioteki Boost to struktura danych, zwana również buforem cyklicznym, służąca do przechowywania danych w obszarze pamięci o stałym rozmiarze, w której dane są przechowywane w sposób zapętlony: nowe dane zastępują najstarsze, utrzymując stały rozmiar bufora.

Dostępne są kontenery

circular_buffer Kontener przechowujący nie więcej niż określoną liczbę elementów, zapewniający przy tym optymalną gospodarkę pamięci. (szablon klasy)
poza powyższym jeszcze
boost::circular_buffer_space_optimized
. Ten pierwszy ma możliwość zmiany capacity po utworzeniu (na jawne żądanie, nie zwiększa się automatycznie), natomiast ten drugi alokuje pamięć gdy jest ona potrzebna (nie więcej niż zadany capacity).

boost.unordered

Boost.unordered są to kontenery hashujące jakie znamy ze standardu C++ z nagłówków
unordered_map
 i
unordered_set
, ale zawierają też inne kontenery hashujące:

Kontenery o zamkniętym adresowaniu, oparte na wierzchołkach

Są to odpowiedniki kontenerów dostępnych w C++ od wersji C++11, czyli:
 • boost::unordered_set
 • boost::unordered_map
 • boost::unordered_multiset
 • boost::unordered_multimap

Kontenery o zamkniętym adresowaniu

Mamy zarówna oparte na wierzchołkach:
 • boost::unordered_node_set
 • boost::unordered_node_map
jak i oparte na "płaskich" strukturach danych (ang. "flat"):
 • boost::unordered_flat_set
 • boost::unordered_flat_map

Wg dokumentacji boost.unordered są one o wiele szybsze w standardowym zastosowaniu (najszybsze są te "płaskie" implementacje).

Kontenery hashujące dla zastosowań wielowątkowych

Dedykowane do tego celu, przez autorów biblioteki, są to kontenery "płaskie" (ang. flat):
 • boost::concurrent_flat_set
 • boost::concurrent_flat_map
Kontenery
concurrent_flat_ *
 zapewniają bezpieczny odczyt i modyfikację kontenera z wielu wątków bez potrzeby synchronizacji dostępu do całego kontenera. Kontener sam synchronizuje między sobą operacje odczytu/modyfikacji, potencjalnie wykonując je całkowicie równolegle.

boost.dynamic_bitset

Boost Dynamic Bitset zawiera kontener
boost::dynamic_bitset
, który jest jak
std::bitset
, z tą różnicą, że w przeciwieństwie do standardowego odpowiednika rozmiar jego jest dynamicznie zmienialny (nie stały jak w przypadku
std::bitset
).

boost.Icl

Boost.Icl są to kontenery odpowiadające
std::set
 i
std::map
, które trzymają wartości jako zakresy, co ciekawe można jako zakresy podawać daty, poniżej przykład zaczerpnięty z dokumentacji Boost.Icl:
C/C++
// Switch on my favorite telecasts using an interval_set
interval < seconds >::type news( make_seconds( "20:00:00" ), make_seconds( "20:15:00" ) );
interval < seconds >::type talk_show( make_seconds( "22:45:30" ), make_seconds( "23:30:50" ) );
interval_set < seconds > myTvProgram;
myTvProgram.add( news ).add( talk_show );

// Iterating over elements (seconds) would be silly ...
for( interval_set < seconds >::iterator telecast = myTvProgram.begin();
telecast != myTvProgram.end(); ++telecast )
//...so this iterates over intervals
   
 TV.switch_on( * telecast );
a także:
C/C++
typedef std::set < string > guests;
interval_map < time, guests > party;
party += make_pair( interval < time >::right_open( time( "20:00" ), time( "22:00" ) ), guests( "Mary" ) );
party += make_pair( interval < time >::right_open( time( "21:00" ), time( "23:00" ) ), guests( "Harry" ) );
// party now contains
[ 20: 00, 21: 00 )->{ "Mary" }
[ 21: 00, 22: 00 )->{ "Harry", "Mary" } //guest sets aggregated on overlap
[ 22: 00, 23: 00 )->{ "Harry" }
Na uwagę zasługuje fakt, że zakresy można dodawać i odejmować od siebie.

boost.Intrusive

Boost.Intrusive to biblioteka w języku C++, która umożliwia efektywne operacje na kontenerach, umożliwiając bezpośrednią manipulację struktur danych. Pozwala na umieszczenie obiektów w kontenerach w sposób "intrusive" poprzez dodanie hooków (haczyków) do klas, co pozwala na bezpośrednie zarządzanie strukturami danych w kontenerach. Przykładowa lista z dokumentacji boost.Intrusive:
C/C++
class MyClass
{
   
MyClass * next;
   
MyClass * previous;
   
//Other members...
};

int main()
{
   
acme_intrusive_list < MyClass > list;
   
   
MyClass myclass;
   
list.push_back( myclass );
   
   
//"myclass" object is stored in the list
   
assert( & myclass == & list.front() );
   
return 0;
}
Wg dokumentacji boost.Intrusive kontenery "intrusive" są szybsze, o lepszym zarządzaniu pamięcią, o lepszej gwarancji wyjątków niż kontenery "non-intrusive" (czyli te dostępne standardzie).
Mamy następujące kontenery:
 • boost::intrusive::list
   - lista dwu-kierunkowa
 • boost::intrusive::slist
  - lista jedno-kierunkowa
 • boost::intrusive::set
 • boost::intrusive::multiset
 • boost::intrusive::unordered_set
 • boost::intrusive::unordered_multiset
 • boost::intrusive::avl_set
 • boost::intrusive::avl_multiset
 • boost::intrusive::avltree
  - szablon klasy używany przez avl_set i avl_multiset
 • boost::intrusive::splay_set
 • boost::intrusive::splay_multiset
 • boost::intrusive::splaytree
  - szablon klasy używany przez
  splay_set
   i
  splay_multiset
 • boost::intrusive::sg_set
 • boost::intrusive::sg_multiset
 • boost::intrusive::sgtree
   - szablon klasy używany przez
  sg_set
   i
  sg_multiset
 • boost::intrusive::treap_set
 • boost::intrusive::treap_multiset
 • boost::intrusive::treap
   - szablon klasy używany przez
  treap_set
   i
  treap_multiset

Aby nasz typ spełniał wymagania (zawierał odpowiednie składowe) wystarczy dziedziczyć po odpowiednim szablonie, zwanym "haczykiem" (ang. hook) np.
slist_base_hook < >
.
Kontenery AVL mają inną implementacje niż te stosowane w
std::set
 i
std::multiset
. Charakteryzują się bardziej zbalansowaną strukturą, przez co dodawanie i usuwanie jest wolniejsze, ale przeszukiwanie szybsze niż w standardowych implementacjach zbioru i mapy.

Z kolei kontenery SPLAY są używane w cachowaniu najczęściej używanych wartości, przez to odbywa się rebalansowanie drzewa przy odczycie.

Kontenery "scapegoat" (sg_*) charakteryzują się w najgorszym przypadku czasem wyszukiwania O(logN), ale również zamortyzowanym czasem wstawiania i usuwania O(logN).

Kontenery "treap" łączą w sobie drzewo i stertę - używają one drzew sortowanych zarówno po kluczu jak i priorytecie atrybutów.
Na uwagę zasługują dostępne na stronie boost.intrusive testy benchmarkowe porównujące kontenery intrusive ze standardowymi kontenerami.

boost.MultiArray

boost.MultiArray dostarcza funkcjonalność tablicy wielowymiarowej, która jest trzymana w ciągłym obszarze pamięci. W ramach tego modułu biblioteki boost są zaimplementowane następujące kontenery:
 • boost::multi_array
   - to szablon kontenera. Po zainicjowaniu przydziela miejsce dla określonej liczby elementów zgodnie z wymiarami zdefiniowanymi podczas tworzenia. Może być także utworzony domyślnie i zmieniać swoją wielkość w miarę potrzeb.
 • boost::multi_array_ref
  - dostosowuje istniejący tablicowy zbiór danych do interfejsu
  boost::multi_array
  . Nie posiada on własności przekazywanych danych.
 • boost::const_multi_array_ref
  - jest podobne do
  boost::multi_array_ref
  , ale gwarantuje niemutowalność zawartości tablicy. Dzięki temu może opakowywać wskaźniki typu
  T const *
  .
Przykład skopiowany z dokumentacji boost.MultiArray:
C/C++
#include "boost/multi_array.hpp"
#include <cassert>

int
main() {
   
// Create a 3D array that is 3 x 4 x 2
   
typedef boost::multi_array < double, 3 > array_type;
   
typedef array_type::index index;
   
array_type A( boost::extents[ 3 ][ 4 ][ 2 ] );
   
   
// Assign values to the elements
   
int values = 0;
   
for( index i = 0; i != 3; ++i )
   
for( index j = 0; j != 4; ++j )
   
for( index k = 0; k != 2; ++k )
       
 A[ i ][ j ][ k ] = values++;
   
   
// Verify values
   
int verify = 0;
   
for( index i = 0; i != 3; ++i )
   
for( index j = 0; j != 4; ++j )
   
for( index k = 0; k != 2; ++k )
       
 assert( A[ i ][ j ][ k ] == verify++ );
   
   
return 0;
}

Boost.multi_index

Boost.Multi_index dostarcza kontenera jak
std::map
, który to umożliwia dostęp do wartości po wielu indeksach (nie muszą być unikalne), jest to zainspirowane bazą danych, gdzie możemy do wartości dostawać się nie tylko po kluczu, ale tworzyć różne indeksy. Oto szablon klasy z dokumentacji:
C/C++
namespace boost {
   
   
namespace multi_index {
       
       
template <
       
typename Value,
       
typename IndexSpecifierList = indexed_by < ordered_unique < identity < Value > > >,
       
typename Allocator = std::allocator < Value > >
       
class multi_index_container;
       
   
} // namespace boost::multi_index
   
   
using multi_index::multi_index_container;
   
} // namespace boost
A poniżej przykład użycia ze strony dokumentacji boost.multi_index:
C/C++
#include <boost/multi_index_container.hpp>
#include <boost/multi_index/ordered_index.hpp>
#include <boost/multi_index/identity.hpp>
#include <boost/multi_index/member.hpp>

struct employee
{
   
int id;
   
std::string name;
   
   
employee( int id, const std::string & name )
        :
id( id )
       
, name( name )
   
{ }
   
   
bool operator <( const employee & e ) const { return id < e.id; }
}
;

// define a multiply indexed set with indices by id and name
typedef multi_index_container <
employee,
indexed_by <
// sort by employee::operator<
ordered_unique < identity < employee > >,

// sort by less<string> on name
ordered_non_unique < member < employee, std::string, & employee::name > >
>
>
employee_set;

void print_out_by_name( const employee_set & es )
{
   
// get a view to index #1 (name)
   
const employee_set::nth_index < 1 >::type & name_index = es.get < 1 >();
   
// use name_index as a regular std::set
   
std::copy(
   
name_index.begin(), name_index.end(),
   
std::ostream_iterator < employee >( std::cout ) );
}
Wspomnę, że
boost::bimap
 używa pod spodem właśnie tego szablonu klasy.

Boost.ptr_container

Boost.ptr_container zawiera implementacje kontenerów, które zamiast elementów przez wartość przechowują je przez wskaźnik. Innymi słowy jest to implementacja odpowiadająca trzymaniu elementów przez inteligentne wskaźniki w kontenerach standardowych. Kontenery te zwolnią pamięć zalokowanych elementów w momencie gdy same będą zwalniane. Kontenery te to:
ptr_vector Kontener reprezentujący tablicę wskaźników danego typu. (szablon klasy)
ptr_list Kontener reprezentujący listę przechowującą wskaźniki danego typu. (szablon klasy)
ptr_deque Kontener reprezentujący tablicę wskaźników danego typu, analogiczną do kontenera std::deque. (szablon klasy)
ptr_map Kontener reprezentujący zrównoważoną mapę powiązań klucz-wartość bez powtórzeń, którego wartości są wskaźniki danego typu. (szablon klasy)
ptr_multimap Kontener reprezentujący zrównoważoną mapę powiązań klucz-wartość z powtórzeniami, którego wartości są wskaźniki danego typu. (szablon klasy)
ptr_set Kontener reprezentujący zrównoważone drzewo binarne bez powtórzeń, którego elementami są wskaźniki danego typu. (szablon klasy)
ptr_multiset Kontener reprezentujący zrównoważone drzewo binarne z powtórzeniami, którego elementami są wskaźniki danego typu. (szablon klasy)
 • ptr_array
 • ptr_set_adapter
 • ptr_multiset_adapter
 • ptr_map_adapter
 • ptr_multi_map_adapter

Boost.poly_collection

Boost.poly_collection zawiera kontenery nadające się do wydajniejszego przechowywania obiektów polimorficznych optymalizując pamięć - zapewniając ciągłość obszaru pamięci i pakowanie elementów zgodnie z ich rzeczywistym typem. Umożliwia to szybsze przetwarzanie dużych ilości obiektów polimorficznych, co jest szczególnie użyteczne w przypadku złożonych algorytmów, gdzie wydajność odgrywa kluczową rolę.

Na rysunku poniżej przedstawiono stosowanie polimorfizmu bez użycia tych kontenerów (ze strony boost).
 

Stosowanie polimorfizmu z użyciem tych kontenerów (ze strony boost).

Biblioteka zawiera następujące kontenery:
 • boost::base_collection
   - elementy we wspólnej hierarchii dziedziczenia są posortowane wg typów, dzieje się to automatycznie (dostępna jest metoda insert, brak
  push_back()
  )
 • boost::function_collection
  - tutaj elementy nie muszą być we wspólnej hierarchii dziedziczenia, kontener ten umożliwia przechowywanie funkcji o różnych sygnaturach (w skrócie przechowuje wrappery różnych funkcji)
 • boost::any_collection
  - elementy niezwiązane ze sobą, ale mające pewne cechy wspólne poza hierarchią dziedziczenia np.
  C/C++
  using renderable = boost::type_erasure::ostreamable < >;
  boost::any_collection < renderable > c;

Ciekawą możliwością jest możliwość iterowania po wszystkich elementach, ale również po elementach danego typu np.:
for( auto first = c.begin( typeid( warrior ) ), last = c.end( typeid( warrior ) ); first != last; ++first )


Dla osób nieprzekonanych są dostępne testy performance'owe.

Boost.property_map i boost.property_map_parallel

Boost.property_map umożliwia dodanie pewnych własności do obiektów, stosowane jest to w bibliotece grafów (BGL), przykładowo nazw do wierzchołków grafu. Na StackOferflow jest wątek gdzie trwa dyskusja czy się to faktycznie przydaje. Wspominam o tym, gdyż Boost.property_map jest w kategorii kontenerów biblioteki boost. Dodam, że biblioteka zawiera również wersję wielowątkową (boost.property_map_parallel).

Boost.property_tree

Boost.property_tree jest reprezentacją drzewa, w której każdy wierzchołek może zawierać dowolną liczbę dzieci. Innymi słowy jest to "kontener", który trzyma dane jak w popularnych formatach XML, JSON, czy INI. Dużą zaletą boost.property_tree jest możliwość generowania jak również parsowania danych w formatach: XML, JSON, INI, czy INFO. Wg dokumentacji może to być traktowane jako kontener, natomiast nie ma możliwości iteracji jedną pętlą po całym drzewie (da się iterować po całym drzewie, ale wymaga to ciut więcej niż jednej pętli ranged-based-for). Elementy w drzewie nie są posortowane po jakimkolwiek kluczu ale odpowiadają kolejności wstawienia.

Biblioteka zawiera szablon klasy
boost::basic_ptree
, a oprócz tego jego przezwiska dla konkretnych typów (podobnie zresztą jak
std::basic_string
):
 • typedef basic_ptree < std::string, std::string > ptree;
 • typedef basic_ptree < std::wstring, std::wstring > wptree;
 • typedef unspecified iptree;
   - jak
  pthree
  , ale porównanie odbywa się w sposób ignorujący wielkość znaków
 • typedef unspecified wiptree;
  - jak
  wptree
  , ale porównanie odbywa się w sposób ignorujący wielkość znaków

Boost.Lockfree

Boost.Lockfree zawiera implementacje adapterów kontenerów, jak te dostępne w standardzie, ale dedykowane do zastosowań wielowątkowych. Poza tym są to implementacje nie zawierające blokad. Moduł biblioteki boost zawiera następujące adaptery kontenerów:
 • boost::lockfree::queue
   - kolejka bez blokad obsługująca wielu producentów i konsumentów
 • boost::lockfree::stack
  - stos bez blokad obsługujący wielu producentów i konsumentów
 • boost::lockfree::spsc_queue
  - kolejka "wait-free" obsługująca jednego producenta i konsumenta (ang. "ringbuffer")
Struktury danych są "wait-free" (wolne od oczekiwania), jeśli każda równoczesna (concurent) operacja jest zapewniona, że zostanie zakończona w skończonej liczbie kroków. To pozwala na udzielenie gwarancji co do najgorszego przypadku liczby operacji.

Boost.Fusion

Boost.Fusion nie jest wg twórców biblioteki Boost zakwalifikowany jako moduł zawierający kontenery, jednakże implementuje kontenery podobne do tych w standardzie, z elementami-tuplami. Są to kontenery:
 • boost::fusion::vector
 • boost::fusion::cons
   - lista jednokierunkowa
 • boost::fusion::list
 • boost::fusion::deque
 • boost::fusion::front_extended_deque
  - jak
  deque
  , ale możliwe jest do rozszerzania tylko z przodu
 • boost::fusion::back_extended_deque - jak[ cpp ] deque
  , ale możliwe jest do rozszerzania tylko z tyłu
 • boost::fusion::set
 • boost::fusion::map

Poniżej przykłady użycia powyższych kontenerów:
C/C++
#include <boost/fusion/include/vector.hpp>
#include <boost/fusion/container/list.hpp>
#include <boost/fusion/container/list/cons.hpp>

// ...
vector < int, float > v( 12, 5.5f );
std::cout << at_c < 0 >( v ) << std::endl;
std::cout << at_c < 1 >( v ) << std::endl;

list < int, float, string > l( 12, 5.5f, "text" );
std::cout << at_c < 0 >( l ) << std::endl;
std::cout << at_c < 1 >( l ) << std::endl;
std::cout << at_c < 2 >( l ) << std::endl;

cons < int, cons < float > > c( 12, cons < float >( 5.5f ) );
std::cout << at_c < 0 >( c ) << std::endl;
std::cout << at_c < 1 >( c ) << std::endl;

Boost.Heap

Boost.Heap jest bardziej rozbudowaną implementacją
std::priority_queue
. Jest ona rozszerzona o:
 • modyfikacje priorytetów po dodaniu do kolejki
 • możliwość przeglądania przy pomocy iteratorów
 • możliwość łączenia wielu kolejek
 • możliwość ustawienia stabilnego sortowania
 • porównywanie kolejek

Oto lista szablonów kontenerów, dostarczonych przez Boost.Heap:
 • boost::heap::priority_queue
   - wrapper na funkcje stlowe dotyczące kopca (ang. heap), jest to adapter na std::vector i jest niemodyfikowalny
 • boost::heap::d_ary_heap
  - wrapper na std::vector implementujący Kopiec a-arny. Dane mogą być modyfikowalne
 • boost::heap::binomial_heap
  - implementacja kopca dwumianowego
 • boost::heap::fibonacci_heap
  - implementacja kopca Fibonacciego
 • boost::heap::pairing_heap
  - implementacja pairing heap
 • boost::heap::skew_heap
  - implementacja skew heap

Kontenery, które weszły do standardu z biblioteki boost

Na początku artykułu wspomniałem, że wiele kontenerów dostępnych w standardzie ma swoje pochodzenie w bibliotece boost. W niektórych projektach może nie być możliwe użycie najnowszego standardu C++, dostarczające wymaganych kontenerów, wtedy możemy użyć odpowiedników z biblioteki boost:

Instalacja kontenerów biblioteki boost

Biblioteka boost jest ogromna i zawiera bardzo dużą liczbę modułów, na szczęście wszystkie wyżej wymienione "kontenery" są header-only, czyli wystarczy je zaincludować w projekcie. To nie jest jednak tak proste jak się wydaje, gdyż biblioteki boosta są ze sobą mocno powiązane. Na szczęście nie trzeba kopiować wszystkich nagłówków bibilioteki boost, gdyż twórcy udostępnili narzędzie boostdep, które dla wskazanej biblioteki wskaże tylko te pliki, które faktycznie potrzebujemy.

Alternatywne implementacje kontenerów w C++ poza biblioteką standardową i biblioteką boost

Pomimo bogatej zawartości biblioteki Boost, często tworzone są nowe kontenery lub powstają alternatywne implementacje standardowych kontenerów. Przykładowo, implementacja zabezpieczeń wielowątkowych dla kontenerów standardowych istnieje w Concurrent Data Structures (CDS). Choć ponowna implementacja standardowych kontenerów bez wyraźnego powodu jest niezalecana, popularna biblioteka Qt zawiera własne wersje tych kontenerów (QVector, QList, QString, QMap, itp.). Dodatkowo, w środowisku game developmentu popularne są implementacje kontenerów, np. EASTL. Niektóre biblioteki prezentują alternatywne wersje kontenerów, jak np. folly::fbvector, które według twórców oferują lepsze zarządzanie pamięcią podczas realokacji. ALternatywę dla standardowych zbiorów i map oferuje biblioteka Abseil, która implementuje je w oparciu o b-drzewa. Istnieją też implementacje kontenerów standardowych korzystające z metaprogramowania (z danymi constexpr lub consteval), są to m.in.: Frozen czy immer. Również biblioteki Plf::list, Plf::queue, Plf::stack deklarują się lepszą wydajnością niż ich odpowiedniki ze standardu C++. W ramach propozycji do kolejnych standardów C++, powstają nowe funkcjonalności, m.in. kontener Plf Colony, który zaprojektowano jako szybki, nie unieważniający iteratorów w różnych operacjach. W naszym projekcie możemy operować na danych, które nie zmieszczą się w pamięci RAM, w tym celu powstała biblioteka STXXL, która dostarcza kontenery jak standard C++, ale operujące na danych na dyskach twardych. Wreszcie istnieją implementacje konkurencyjne do implementacji biblioteki boost np. https://github.com/tinloaf/ygg zawiera kontenery "intrusive".

Bibliografia


Autorzy artykułu

Autor Zakres zmian Afiliacja
Bazior Grzegorz Utworzenie artykułu Pracownik AGH w Krakowie
pekfos Korekta merytoryczna wybitny użytkownik forum http://cpp0x.pl
Paweł Król Korekta Pracownik Politechniki Krakowskiej