Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

rapidxml

[przestrzeń nazw] Główna przestrzeń nazw tej biblioteki.

attribute_iterator

attribute_iterator Tworzy obiekt tej klasy. (konstruktor)
operator!= Sprawdza, czy oba iteratory nie wskazują tego samego atrybutu. (operator - metoda)
operator* Zwraca referencję do atrybutu. (operator - metoda)
operator++ Przechodzi do następnego atrybutu przez inkrementację. (operator - metoda)
operator-> Zwraca wskaźnik do atrybutu. (operator - metoda)
operator-- Przechodzi do poprzedniego atrybutu przez dekrementację. (operator - metoda)
operator== Sprawdza, czy oba iteratory wskazują na ten sam atrybut. (operator - metoda)

file

data Zwraca wskaźnik do danych. (metoda)
file Wczytuje dane do pamięci. (konstruktor)
size Zwraca rozmiar danych. (metoda)

Flagi

parse_comment_nodes Włącza tworzenie węzłów rodzaju
rapidxml::node_comment
 podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_declaration_node Włącza tworzenie węzłów rodzaju
rapidxml::node_declaration
 podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_default Używa domyślnych ustawień podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_doctype_node Włącza tworzenie węzłów rodzaju
rapidxml::node_doctype
 podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_fastest Przetwarza dane tak szybko, jak to możliwe bez utraty istotnych informacji. (stała)
parse_full Dąży do uzyskania jak największej ilości danych podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_no_data_nodes Wyłącza tworzenie węzłów rodzaju
rapidxml::node_data
 podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_no_element_values Ignoruje wartości węzłów rodzaju
rapidxml::node_element
 podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_no_entity_translation Nie przekształca odwołań znakowych w przetwarzanym tekście. (stała)
parse_no_string_terminators Nie umieszcza znaków zerowych w przetwarzanym tekście. (stała)
parse_no_utf8 Wyłącza obsługę UTF-8 i używa ośmiobitowych znaków przy przetwarzaniu tekstu. (stała)
parse_non_destructive Nie zmienia danych źródłowych podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_normalize_whitespace Zamienia ciąg białych znaków na jedną spację podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_pi_nodes Włącza tworzenie węzłów rodzaju
rapidxml::node_pi
 podczas przetwarzania tekstu. (stała)
parse_trim_whitespace Usuwa wszystkie białe znaki znajdujące się przed oraz za danymi węzłów. (stała)
parse_validate_closing_tags Włącza sprawdzanie nazw znaczników zamykających podczas przetwarzania tekstu. (stała)
print_no_indenting Wyłącza tworzenie wcięć w przekazywanych danych XML. (stała)

internal

compare Porównuje dwa łańcuchy znaków. (funkcja)
copy_and_expand_chars Kopiuje znaki przekształcając znaki specjalne na odwołania znakowe. (funkcja)
copy_chars Kopiuje znaki z podanego przedziału do iteratora wyjściowego. (funkcja)
fill_chars Wypełnia iterator wyjściowy określoną ilością tych samych znaków. (funkcja)
find_char Sprawdza, czy tekst zawiera określony znak. (funkcja)
lookup_tables Ułatwia wykonywanie szybkich operacji na jednym znaku. (szablon struktury)
measure Zwraca długość łańcucha znaków (w znakach). (funkcja)
print_attributes Przekazuje dane atrybutów do iteratora wyjściowego. (funkcja)
print_cdata_node Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_cdata
. (funkcja)
print_children Przekazuje na wyjście dane węzłów podrzędnych. (funkcja)
print_comment_node Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_comment
. (funkcja)
print_data_node Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_data
. (funkcja)
print_declaration_node Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_declaration
. (funkcja)
print_doctype_node Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_doctype
. (funkcja)
print_element_node Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_element
. (funkcja)
print_node Przekazuje na wyjście podany węzeł. (funkcja)
print_pi_node Przekazuje na wyjście węzeł typu
rapidxml::node_pi
. (funkcja)

memory_pool

allocate_attribute Przydziela pamięć na nowy atrybut. (metoda)
allocate_node Przydziela pamięć na nowy węzeł. (metoda)
allocate_string Przydziela pamięć na łańcuch znaków. (metoda)
clear Zwalnia zajmowaną pamięć. (metoda)
clone_node Kopiuje węzeł oraz zawarte w nim węzły podrzędne i atrybuty. (metoda)
memory_pool Tworzy puste pole pamięci używające domyślnych funkcji do jej przydzielania. (konstruktor)
set_allocator Ustawia funkcje przydzielające i zwalniające pamięć. (metoda)
~memory_pool Niszczy pole pamięci i zwalnia przydzielone miejsce. (destruktor)

node_iterator

node_iterator Tworzy obiekt tej klasy. (konstruktor)
operator!= Sprawdza, czy oba iteratory nie wskazują tego samego węzła. (operator - metoda)
operator* Zwraca referencję do węzła podrzędnego. (operator - metoda)
operator++ Przechodzi do następnego węzła podrzędnego przez inkrementację. (operator - metoda)
operator-> Zwraca wskaźnik do węzła podrzędnego. (operator - metoda)
operator-- Przechodzi do poprzedniego węzła podrzędnego przez dekrementację. (operator - metoda)
operator== Sprawdza, czy oba iteratory wskazują na ten sam węzeł. (operator - metoda)

parse_error

parse_error Tworzy obiekt tej klasy. (konstruktor)
what Zwraca opis błędu. (metoda wirtualna)
where Zwraca wskaźnik do miejsca wystąpienia błędu. (szablon metody)

Pozostałe

count_attributes Liczy ilość atrybutów. (funkcja)
count_children Liczy ilość węzłów podrzędnych. (funkcja)
node_type Lista wszystkich rodzajów węzłów. (typ wyliczeniowy)
operator<< Przekazuje dane węzła do strumienia wyjściowego. (operator - funkcja)
parse_error_handler Funkcja do obsługi błędów (zdefiniowana przez programistę). (funkcja)
print Przekazuje dane węzła na wyjście. (funkcja)

xml_attribute

document Zwraca wskaźnik do dokumentu XML, który zawiera ten atrybut. (metoda)
next_attribute Zwraca wskaźnik do następnego atrybutu. (metoda)
previous_attribute Zwraca wskaźnik do poprzedniego atrybutu. (metoda)
xml_attribute Tworzy pusty atrybut dokumentu XML. (konstruktor)

xml_base

name Ustawia lub pobiera nazwę elementu. (metoda)
name_size Zwraca długość nazwy elementu bez uwzględniania znaku zerowego. (metoda)
nullstr Zwraca wskaźnik do pustego łańcucha znaków. (metoda)
parent Zwraca wskaźnik do nadrzędnego węzła. (metoda)
value Ustawia lub pobiera wartość elementu. (metoda)
value_size Zwraca długość wartości elementu bez uwzględniania znaku zerowego. (metoda)
xml_base Tworzy pusty obiekt tej klasy. (konstruktor)

xml_document

clear Usuwa wszystkie węzły oraz pole pamięci należące do dokumentu. (metoda)
parse Przetwarza łańcuch znaków zakończony znakiem zerowym. (szablon metody)
xml_document Tworzy pusty dokument XML. (konstruktor)

xml_node

append_attribute Wstawia atrybut na końcu. (metoda)
append_node Wstawia węzeł podrzędny na końcu. (metoda)
document Zwraca wskaźnik do dokumentu zawierającego ten węzeł. (metoda)
first_attribute Zwraca wskaźnik do pierwszego atrybutu. (metoda)
first_node Zwraca wskaźnik do pierwszego węzła. (metoda)
insert_attribute Wstawia atrybut przed wybranym atrybutem. (metoda)
insert_node Wstawia węzeł podrzędny przed wybranym węzłem podrzędnym. (metoda)
last_attribute Zwraca wskaźnik do ostatniego atrybutu. (metoda)
last_node Zwraca wskaźnik do ostatniego węzła. (metoda)
next_sibling Zwraca wskaźnik do następnego węzła zawartego w tym samym węźle nadrzędnym. (metoda)
prepend_attribute Wstawia atrybut na początku. (metoda)
prepend_node Wstawia węzeł podrzędny na początku. (metoda)
previous_sibling Zwraca wskaźnik do poprzedniego węzła zawartego w tym samym węźle nadrzędnym. (metoda)
remove_all_attributes Usuwa wszystkie atrybuty. (metoda)
remove_all_nodes Usuwa wszystkie węzły podrzędne. (metoda)
remove_attribute Usuwa wskazany atrybut. (metoda)
remove_first_attribute Usuwa pierwszy atrybut. (metoda)
remove_first_node Usuwa pierwszy węzeł podrzędny. (metoda)
remove_last_attribute Usuwa ostatni atrybut. (metoda)
remove_last_node Usuwa ostatni węzeł podrzędny. (metoda)
remove_node Usuwa wskazany węzeł podrzędny. (metoda)
type Zwraca lub ustawia rodzaj węzła. (metoda)
xml_node Tworzy pusty węzeł podanego rodzaju. (konstruktor)