Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

WTL

[biblioteka] WTL (Windows Template Library) - biblioteka dla języka C++ przeznaczona do wytwarzania aplikacji dla systemu Windows jak również komponentów interfejsu graficznego. Biblioteka ta jest rozszerzeniem » DokumentacjaATL; dostarcza zbiór klas do tworzenia kontrolek, dialogów, ramek okien, obiektów GDI i wielu innych.

Kontrolki

CAnimateCtrl Kontrolka do animacji, dostarczająca podstawową funkcjonalność wyświetlania klipów AVI, spełniających określone kryteria. (alias)
CButton Kontrolka przycisku klikalnego. (alias)
CComboBox Kontrolka listy rozwijalnej. (alias)
CComboBoxEx Kontrolka listy rozwijalnej rozszerzona o wsparcie dla listy obrazków. (alias)
CDateTimePickerCtrl Kontrolka dostarczająca funkcjonalność wyboru daty i czasu. (alias)
CDragListBox Kontrolka listy przewijanej, umożliwiająca zmianę kolejności elementów za pomocą przeciągania. (alias)
CEdit Kontrolka umożliwiająca wprowadzanie tekstu. (alias)
CHeaderCtrl Kontrolka nagłówkowa, która często znajduje się nad kolumnami list. Zawiera tytuł każdej kolumny i może być podzielona na części. (alias)
CHotKeyCtrl Kontrolka umożliwiająca utworzenie skrótu klawiszowego. (alias)
CImageList Lista obrazów, będąca kolekcją obrazów o tych samych wymiarach. Listy obrazów są wykorzystywane do efektywnego zarządzania dużym zbiorem ikon lub bitmap. (klasa)
CIPAddressCtrl Kontrolka umożliwiająca wprowadzanie adresu IP. (alias)
CListBox Kontrolka listy przewijanej. (alias)
CListViewCtrl Kontrolka posiadająca funkcjonalność listy, która służy do wyświetlania kolekcji elementów. Każdy element kolekcji zawiera ikonę oraz etykietę (opis). (alias)
CProgressBarCtrl Kontrolka zwana paskiem postępu. (alias)
CRichEditCtrl Kontrolka dostarczająca interfejs rozbudowanego edytora tekstu. (alias)
CScrollBar Kontrolka suwaka pionowego i poziomego. (alias)
CStatic Kontrolka, która może wyświetlać tekst, ramkę, prostokąt, ikonę, kursor, bitmapę lub format metaplików Windows. (alias)
CStatusBarCtrl Kontrolka dostarczająca funkcjonalność paska stanu, zazwyczaj umieszczonego w dolnej części okna. (alias)
CTabCtrl Kontrolka dostarczająca funkcjonalność zakładek. (alias)
CToolBarCtrl Kontrolka, która dostarcza funkcjonalność paska narzędzi. (alias)
CToolTipCtrl Kontrolka dostarczająca dymek pomocy w postaci małego wyskakującego okna, które wyświetla krótki, jednowierszowy tekst opisujący zachowanie narzędzia w aplikacji. (alias)
CTrackBarCtrl Kontrolka dostarczająca funkcjonalność suwaka. (alias)
CTreeViewCtrl Kontrolka realizująca funkcjonalność drzewa. Każdy element drzewa posiada etykietę (opis) oraz może opcjonalnie mieć ikonę. (alias)
CUpDownCtrl Kontrolka, posiadająca strzałki (góra, dół) do inkrementacji i dekrementacji wartości. (alias)

Szablony kontrolek

CListViewCtrlT Szablon tworzący funkcjonalność listy, który służy do wyświetlania kolekcji elementów. Każdy element kolekcji zawiera ikonę oraz etykietę. Zaleca się używanie typu zdefiniowanego » WTLCListViewCtrl. (szablon klasy)