Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło jest nieopracowane
Niniejsze hasło nie zostało jeszcze opracowane. Szczegółowe informacje na temat niniejszego hasła znajdują się pod adresem strony umieszczonym w treści dokumentu. Jeżeli chciałbyś zamieścić opracowanie nieniejszego hasła w naszej dokumentacji prosimy zgłosić jego treść na forum w dziale Nowe publikacje.
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Klawiatura i mysz

[kategoria] Narzędzia do obsługi klawiatury i myszy.

Wykaz elementów dowiązanych

ActivateKeyboardLayout Ustawia lokalny identyfikator układu wejścia dla wywołującego wątku lub aktualnego procesu. (funkcja)
BlockInput Blokuje wszystkie zdarzenia pochodzące od klawiatury i myszy. (funkcja)
EnableWindow Włącza lub wyłącza otrzymywanie komunikatów od klawiatury i myszki dla danego okna. (funkcja)
GetActiveWindow Zwraca uchwyt do aktywnego okna powiązanego z kolejką komunikatów wywołującego wątku. (funkcja)
GetFocus Zwraca uchwyt do okna, które aktualnie posiada fokus, jeśli okno to jest skojarzone z kolejką komunikatów wywołującego wątku. (funkcja)
GetKBCodePage Zwraca aktualną stronę kodową. (funkcja)
GetKeyboardState Kopiuje stan 256 wirtualnych klawiszy do podanego bufora. (funkcja)
IsWindowEnabled Sprawdza, czy dane okno może otrzymywać komunikaty od klawiatury i myszki. (funkcja)
keybd_event Symuluje puszczenie lub wciśnięcie klawisza poprzez wysłanie komunikatu WM_KEYUP lub WM_KEYDOWN. (funkcja)
LoadKeyboardLayout Ładuje nowy lokalny identyfikator układu wejścia do systemu. (funkcja)
SetActiveWindow Aktywuje okno, które musi być powiązane z kolejką komunikatów wywołującego wątku. (funkcja)
SetFocus Przekazuje fokus wybranemu oknu, które musi być skojarzone z kolejką komunikatów wywołującego wątku. (funkcja)
SetKeyboardState Kopiuje tablicę stanów poszczególnych klawiszy do odpowiedniej tablicy wywołującego wątku. (funkcja)
UnloadKeyboardLayout Zwalnia podany identyfikator układu wejścia. (funkcja)
VkKeyScan Tłumaczy podany znak na odpowiadający mu kod wirtualnego klawisza. (funkcja)
VkKeyScanEx Tłumaczy podany znak na odpowiadający mu kod wirtualnego klawisza używając podanych ustawień lokalnych. (funkcja)