Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Pozostałe

[kategoria] Pozostałe narzędzia biblioteki WinAPI.

Wykaz elementów dowiązanych

Beep Generuje dźwięki tonowe na wbudowanym głośniku (funkcja blokująca). (funkcja)
CharLowerBuff Zamienia duże litery na małe litery we wskazanym buforze znaków. (funkcja)
CreateEvent Tworzy lub otwiera nazwany lub nienazwany obiekt zdarzenia. (funkcja)
ExitWindowsEx Wyłącza komputer lub wylogowuje użytkownika. (funkcja)
FormatMessage Formatuje daną wiadomość zgodnie z podanymi wytycznymi. (funkcja)
GetBValue Zwraca wartość składowej B w kolorze RGB. (makro)
GetClassInfo Pobiera informacje o klasie okna. (funkcja)
GetCommandLine Pobiera komendę wiersza poleceń użytą do wywołania aplikacji. (funkcja)
GetCPInfoEx Pobiera informacje o zainstalowanych lub dostępnych stronach kodowych. (funkcja)
GetCurrentDirectory Pobiera bieżący katalog roboczy dla obecnego procesu. (funkcja)
GetGValue Zwraca wartość składowej G w kolorze RGB. (makro)
GetLastError Zwraca ostatni kod błędu, który wystąpił na wątku wywołującym niniejszą funkcję. (funkcja)
GetModuleFileName Pobiera pełną ścieżkę do pliku, który zawiera wskazany moduł. (funkcja)
GetModuleHandle Pobiera uchwyt modułu na podstawie podanej nazwy. (funkcja)
GetNextDlgTabItem Zwraca uchwyt do pierwszej kontrolki posiadającej styl WS_TABSTOP, która następuje po (lub przed) określoną kontrolką. (funkcja)
GetRValue Zwraca wartość składowej R w kolorze RGB. (makro)
GetSysColor Zwraca aktualny kolor systemowy podanego elementu. (funkcja)
GetWindowsDirectory Zwraca ścieżkę do głównego katalogu Windows. (funkcja)
IS_INTRESOURCE Określa, czy wartość zawiera liczbę całkowitą bedącą identyfikatorem zasobu. (makro)
LoadString Wczytuje łańcuch znaków z zasobów dołączonych do pliku wykonywalnego. Łańcuch znaków jest pobierany na podstawie identyfikatora zasobu. (funkcja)
MAKEINTATOM Konwertuje określoną wartość typu WORD na łańcuch znaków. (makro)
MAKEINTRESOURCE Przekształca wartość całkowitą na łańcuch znaków używany w funkcjach zarządzających zasobami. (makro)
MessageBeep Odtwarza dźwięki sygnalizujące komunikaty Windows, specyfikowane przez wpisy w rejestrze. (funkcja)
MonitorEnumProc Funkcja zwrotna definiowana przez programistę, wywoływana w funkcji » WinAPIEnumDisplayMonitors. (funkcja)
NOTIFYICONDATA Przechowuje informacje, które system potrzebuje do wyświetlania informacji w obszarze powiadomień paska zadań. (struktura)
PAINTSTRUCT Zawiera informacje dla programu, które mogą być użyte do odmalowania obszaru okna klienta przez program. (struktura)
PostQuitMessage Wysyła do systemu żądanie zakończenia bieżącego wątku. (funkcja)
RECT Definiuje współrzędne lewego górnego i prawego dolnego narożnika prostokąta. (struktura)
RGB Zwraca kolor w formacie RGB. (makro)
SetCurrentDirectory Zmienia obecny katalog roboczy dla obecnego procesu. (funkcja)
SetCursor Ustawia nowy wygląd kursora myszy. (funkcja)
SetCursorPos Przesuwa kursor myszy na określone współrzędne ekranu. (funkcja)
SetLastError Ustawia kod błędu dla danego wątku. (funkcja)
SetLastErrorEx Ustawia kod błędu dla danego wątku. (funkcja)
SetRect Wypełnia podaną strukturę typu RECT wartościami podanymi jako argumenty funkcji. (funkcja)
Shell_NotifyIcon Wysyła komunikat do obszaru powiadomień paska zadań. (funkcja)
Sleep Wstrzymuje pracę obecnego wątku na określoną liczbę milisekund. (funkcja)
WinMain Funkcja zdefiniowana przez programistę, od której program rozpoczyna działanie. (funkcja)