Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

mpich

[biblioteka] Biblioteka do programowania aplikacji wielowątkowych uruchamianych na superkomputerach.

Opis szczegółowy

Biblioteka wykorzystywana jest do aplikacji na komputery, w których każdy procesor ma wydzielony obszar pamięci. Komputery te nazywamy klastrami (ang. clusers). Można sobie je wyobrazić jako zbiór domowych komputerów, połączonych siecią i odpowiednim oprogramowaniem. Każdy z tych komputerów posiada indywidualne zasoby, tj. pamięć i procesor, które z pomocą tej biblioteki można można współdzielić.

Linki zewnętrzne

Podstawy

MPI_Comm_rank Pobiera identyfikator procesu. (funkcja)
MPI_Comm_size Pobiera ilość dostępnych procesów. (funkcja)
MPI_Finalize Kończy pracę w trybie MPI. (funkcja)
MPI_Init Inicjalizuje mechanizm MPI. (funkcja)

Komunikacja blokująca

MPI_Bcast Rozsyła określone dane do wszystkich procesów w grupie. (funkcja)
MPI_Recv Odbiera dane z określonego procesu. (funkcja)
MPI_Send Wysyła dane do określonego procesu. (funkcja)

Stałe predefiniowane

MPI_Comm Typ wyliczeniowy określający rodzaj komunikacji. (typ wyliczeniowy)
MPI_Datatype Typ predefiniowany określający rodzaj przesyłanych danych. (alias)
MPI_Op Metoda redukowania danych. (alias)

Synchronizacja

MPI_Barrier Wstrzymuje pracę procesu aż do wywołania tej funkcji przez wszystkie procesy należące do grupy. (funkcja)

Pozostałe

MPI_Reduce Obliczanie równoległe. Wynik operacji trafia do jednego, wybranego procesu. (funkcja)