Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

standard C++

[standard] Narzędzia, które należą do standardu C++.

Słowa kluczowe

Typowo obiektowe Słowa kluczowe związane z programowaniem obiektowym. (kategoria)

Adaptery i kontenery

deque [Kontener] Lista dwukierunkowa ze swobodnym dostępem do wszystkich elementów. (szablon klasy)
list [Kontener] Struktura danych - lista. (szablon klasy)
priority_queue [Adapter] Struktura danych - » Dokumentacjakolejka priorytetowa. (szablon klasy)
queue [Adapter] Struktura danych - » Dokumentacjakolejka. (szablon klasy)
stack [Adapter] Struktura danych - » Dokumentacjastos. (szablon klasy)
vector [Kontener] Struktura danych - tablica. (szablon klasy)

Algorytmy

binary_search Wykonuje algorytm binarnego przeszukiwania na posortowanym zakresie danych. (szablon funkcji)
copy Kopiuje elementy. (funkcja)
copy_backward Kopiuje elementy od końca. (funkcja)
count Zlicza wystąpienia elementu. (funkcja)
count_if Zlicza wystąpienia elementów spełniających warunek. (funkcja)
equal Sprawdza, czy elementy w dwóch zakresach są równe. (funkcja)
fill Wypełnia zakres wartością. (funkcja)
fill_n Wypełnia sekwencję wartością. (funkcja)
find Szuka wystąpienia elementu. (funkcja)
find_end Szuka ostatniego wystąpienia drugiego zakresu w pierwszym zakresie. (funkcja)
find_if Szuka elementu spełniającego warunek. (funkcja)
for_each Wywołuje funkcję dla każdego elementu. (funkcja)
inplace_merge Scala dwa posortowane zakresy w jeden posortowany zakres. (szablon funkcji)
iter_swap Zamienia wartości obiektów wskazywanych przez iteratory. (funkcja)
max Zwraca większą wartość. (szablon funkcji)
max_element Szuka największej wartości w zakresie. (funkcja)
min Zwraca mniejszą wartość. (funkcja)
min_element Szuka najmniejszej wartości w zakresie. (funkcja)
replace Zamienia wszystkie wystąpienia wartości. (funkcja)
replace_if Zamienia wszystkie wartości spełniające warunek. (funkcja)
reverse Odwraca kolejność elementów w podanym zakresie. (funkcja)
reverse_copy Kopiuje elementy z określonego zakresu w odwróconej kolejności. (funkcja)
search Szuka wystąpienia drugiego zakresu w pierwszym zakresie. (funkcja)
sort Sortuje elementy w podanym zakresie. (szablon funkcji)
swap Zamienia wartości dwóch obiektów. (szablon funkcji)

Funktory

divides Zwraca iloraz arytmetyczny dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
equal_to Porównuje wartości dwóch argumentów operatorem
==
. (szablon struktury)
greater Porównuje wartości dwóch argumentów operatorem
>
. (szablon struktury)
greater_equal Porównuje wartości dwóch argumentów operatorem
>=
. (szablon struktury)
less Porównuje wartości dwóch argumentów operatorem
<
. (szablon struktury)
less_equal Porównuje wartości dwóch argumentów operatorem
<=
. (szablon struktury)
logical_and Zwraca iloczyn logiczny dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
logical_not Zwraca logiczną negację wartości przekazanej poprzez argument. (szablon struktury)
logical_or Zwraca sumę logiczną dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
minus Zwraca różnicę arytmetyczną dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
modulus Zwraca resztę z dzielenia arytmetycznego dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
multiplies Zwraca iloczyn arytmetyczny dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)
negate Zwraca wartość przeciwną w stosunku do wartości przekazanej poprzez argument. (szablon struktury)
not_equal_to Porównuje wartości dwóch argumentów operatorem
!=
. (szablon struktury)
plus Zwraca sumę arytmetyczną dla podanych dwóch wartości, przekazanych przez argumenty. (szablon struktury)

Przeciążanie operatorów

operator konwersji Przeciążanie operatora konwersji w języku C++. (operator - metoda)
operator rzutowania Przeciążanie operatora rzutowania w języku C++. (metoda)
operator!= Przeciążanie operatora '
!=
' w języku C++. (metoda)
operator% Przeciążanie operatora '
%
' w języku C++. (metoda)
operator&= Przeciążanie operatora '
&=
' w języku C++. (metoda)
operator> Przeciążanie operatora '
>
' w języku C++. (metoda)
operator>= Przeciążanie operatora '
>=
' w języku C++. (metoda)
operator< Przeciążanie operatora '
<
' w języku C++. (metoda)
operator<= Przeciążanie operatora '
<=
' w języku C++. (metoda)
operator* Przeciążanie operatora '
*
' w języku C++. (metoda)
operator+ Przeciążanie operatora '
+
' w języku C++. (metoda)
operator- Przeciążanie operatora '
-
' w języku C++. (metoda)
operator-> Przeciążanie operatora '
->
' w języku C++. (metoda)
operator/ Przeciążanie operatora '
/
' w języku C++. (metoda)
operator= Przeciążanie operatora przypisania '
=
' w języku C++. (metoda)
operator== Przeciążanie operatora '
==
' w języku C++. (metoda)
operator|= Przeciążanie operatora '
|=
' w języku C++. (metoda)

Wejście/Wyjście

basic_istream Umożliwia wykonywanie operacji wejściowych wysokiego poziomu na strumieniach znaków. (szablon klasy)
basic_ostream Umożliwia wykonywanie operacji wyjściowych wysokiego poziomu na strumieniach znaków. (szablon klasy)
basic_streambuf Umożliwia wykonywanie operacji wejściowych i wyjściowych na strumieniach znaków. (szablon klasy)

Wyjątki

bad_alloc Wyjątek rzucany w sytuacji nieudanej alokacji pamięci. (klasa)
length_error Wyjątek rzucany, gdy dany kontener będzie próbował zmienić rozmiar na niepoprawny (za duży lub za mały). (klasa)
out_of_range Wyjątek rzucany w sytuacji odwołania się poza zasięg (np. błędny indeks) (klasa)

Łańcuchy znaków

basic_string Standardowy kontener C++ dostarczający mechanizmy do łatwej pracy z tekstem, którego znaki są określonego typu. (szablon klasy)
char_traits Standardowe cechowanie znaków. (szablon klasy)
string Przechowuje tekst wielobajtowy. Znak jest zdefiniowany za pomocą typu
char
. (plik nagłówkowy)
wstring Przechowuje tekst unikodowy. Znak jest zdefiniowany za pomocą typu
wchar_t
. (alias)

Pozostałe

allocator Standardowy alokator. (szablon klasy)
auto_ptr Przechowuje wskaźnik na zaalokowany obiekt zapewniając jednocześnie jego zwolnienie z chwilą wywołania destruktora. (szablon klasy)
bind1st Tworzy funktor jednoargumentowy na podstawie funktora dwuargumentowego, poprzez wstawienie podanej wartości w miejsce pierwszego argumentu przekazanego funktora. (szablon funkcji)
bind2nd Tworzy funktor jednoargumentowy na podstawie funktora dwuargumentowego, poprzez wstawienie podanej wartości w miejsce drugiego argumentu przekazanego funktora. (szablon funkcji)
mem_fun Zwraca obiekt funkcyjny opakowujący metodę (wersja dla wskaźnika). (szablon funkcji)
mem_fun_ref Zwraca obiekt funkcyjny opakowujący metodę (wersja dla referencji). (szablon funkcji)
not1 Zwraca obiekt funkcyjny opakowujący jednoargumentowy predykat i negujący jego wartość zwracaną. (szablon funkcji)
not2 Zwraca obiekt funkcyjny opakowujący dwuargumentowy predykat i negujący jego wartość zwracaną. (szablon funkcji)
placement new Operator umożliwiający wywołanie konstruktora obiektu na zaalokowanym obszarze pamięci. (operator - metoda)
ptr_fun Zwraca obiekt funkcyjny opakowujący funkcję. (szablon funkcji)