Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

Łańcuchy znaków

[kategoria] Operacje na łańcuchach znaków.
Operacje na łańcuchach znaków.

basic_string

append Modyfikuje przechowywany tekst poprzez dopisanie podanego łańcucha znaków na koniec tekstu. (metoda)
assign Przypisuje nową wartość aktualnemu obiektowi. (metoda)
at Zwraca referencję do danego znaku. (metoda)
back Zwraca referencję do ostatniego elementu w stringu. (metoda)
basic_string Buduje nowy obiekt typu basic_string. (konstruktor)
begin Zwraca iterator wskazujący na pierwszy element stringa. (metoda)
c_str Zwraca wskaźnik na początek wewnętrznej tablicy znaków. (metoda)
capacity Zwraca ilość zaalokowanej przestrzeni pamięciowej wyrażonej w liczbie znaków. (metoda)
cbegin Zwraca stały iterator wskazujący na pierwszy element stringa. (metoda)
cend Zwraca stały iterator wskazujący na pierwszy element za końcem zawartości stringa. (metoda)
clear Usuwa całą zawartość stringa. (metoda)
compare Porównuje zawartości dwóch stringów lub ich części. (metoda)
copy Kopiuje string lub jego część do tablicy znaków. (metoda)
crbegin Zwraca stały wsteczny iterator wskazujący ostatni element stringa. (metoda)
crend Zwraca stały wsteczny iterator wskazujący na element teoretycznie znajdujący się przed pierwszym elementem w stringu. (metoda)
data Zwraca wskaźnik na początek tablicy znaków. (metoda)
empty Metoda sprawdza, czy string jest pusty. (metoda)
end Zwraca iterator wskazujący na pierwszy element za końcem zawartości stringa. (metoda)
erase Usuwa część stringa. (metoda)
find Wyszukuje pierwszego wystąpienia danego łańcucha znaków. (metoda)
find_first_not_of Wyszukuje pierwsze wystąpienia znaku spoza danej bazy znaków. (metoda)
find_first_of Wyszukuje pierwsze wystąpienie znaku z danej bazy znaków. (metoda)
find_last_not_of Wyszukuje ostatnie wystąpienie znaku spoza danej bazy znaków. (metoda)
find_last_of Wyszukuje ostatnie wystąpienie znaku z danej bazy znaków. (metoda)
front Zwraca referencję do pierwszego elementu w stringu. (metoda)
get_allocator Pobiera alokator związany ze stringiem. (metoda)
insert Wstawia znaki do aktualnego łańcucha znaków. (metoda)
length Zwraca długość przechowywanego napisu. (metoda)
max_size Zwraca maksymalny możliwy rozmiar kontenera. (metoda)
npos Specjalna wartość, której znaczenie jest zależne od kontekstu. (stały obiekt statyczny)
operator!= Sprawdza czy lewy obiekt jest różny od prawego. (operator - funkcja)
operator> Sprawdza czy lewy obiekt jest większy leksykograficznie od prawego. (operator - funkcja)
operator>= Sprawdza czy lewy obiekt jest większy lub równy leksykograficznie prawemu. (operator - funkcja)
operator< Sprawdza czy lewy obiekt jest mniejszy leksykograficznie od prawego. (operator - funkcja)
operator<= Sprawdza czy lewy obiekt jest mniejszy lub równy leksykograficznie prawemu. (operator - funkcja)
operator+ Łączy dwa stringi. (operator - funkcja)
operator+= Dopisuje łańcuch znaków na koniec kontenera. (operator - metoda)
operator= Przypisuje nową wartość aktualnemu obiektowi. (operator - metoda)
operator== Sprawdza czy lewy obiekt jest równy prawemu. (operator - funkcja)
operator[] Zwraca referencję do danego elementu stringa. (operator - metoda)
pop_back Usuwa ostatni znak z kontenera. (metoda)
push_back Wstawia jeden znak na koniec. (metoda)
rbegin Zwraca wsteczny iterator wskazujący ostatni element stringa. (metoda)
rend Zwraca wsteczny iterator wskazujący na element teoretycznie znajdujący się przed pierwszym elementem w stringu. (metoda)
replace Zamienia część znaków na inne. (metoda)
reserve Zapewnia określoną pojemność pojemnika. (metoda)
resize Zmienia rozmiar obiektu. (metoda)
rfind Wyszukuje ostatniego wystąpienia danego łańcucha znaków. (metoda)
shrink_to_fit Dopasowywuje ilość zaalokowanej pamięci do rozmiaru obiektu. (metoda)
size Zwraca długość przechowywanego napisu. (metoda)
substr Zwraca podciąg łańcucha znaków. (metoda)
swap Zamienia dwa obiekty wartościami. (metoda)

char_traits

assign Przypisuje wartość jednego znaku do drugiego lub wypełnia zakres podanym znakiem. (metoda statyczna)
compare Porównuje określoną liczbę znaków. (metoda statyczna)
copy Kopiuje znaki. (metoda statyczna)
eof Znak końca pliku. (metoda statyczna)
eq Sprawdza, czy znaki są równe. (metoda statyczna)
eq_int_type Sprawdza, czy znaki reprezentowane jako int_type są równe. (metoda statyczna)
find Szuka pierwszego wystąpienia znaku w ciągu. (metoda statyczna)
length Oblicza długość ciągu. (metoda statyczna)
lt Sprawdza, czy znak jest mniejszy od drugiego. (metoda statyczna)
move Kopiuje znaki (ciągi mogą na siebie zachodzić). (metoda statyczna)
not_eof Sprawdza, czy znak jest nie znakiem końca pliku. (metoda statyczna)
to_char_type Konwertuje int_type na char_type. (metoda statyczna)
to_int_type Konwertuje char_type na int_type. (metoda statyczna)

string

c_str Zwraca łańcuch znaków tylko do odczytu w standardzie języka C. (metoda)
data Zwraca wskaźnik na łańcuch znaków, który nie jest zakończony znakiem terminalnym '\0'. (metoda)
empty Sprawdza, czy łańcuch znaków jest pusty. (metoda)

wstring