Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: Mrovqa
Język C++

basic_string

[szablon klasy] Standardowy kontener C++ dostarczający mechanizmy do łatwej pracy z tekstem, którego znaki są określonego typu.

Składnia

C/C++
#include <string>

namespace std
{
    template <
    class TypZnaku,
    class CechowanieZnakow = char_traits < TypZnaku >,
    class Alokator = allocator < TypZnaku >
    >
    class basic_string
    {
    };
}

Opis szczegółowy

Szablon ten przechowuje i zarządza sekwencjami obiektów podobnych do
char
. Jest on niezależny od typu obiektów, jakimi zarządza, oraz operacji na nich. Owe operacje są dostarczane poprzez » standard C++char_traits, który jest drugim parametrem szablonu. » Dokumentacjastandard C++11 wprowadza możliwość pobrania adresu dowolnego elementu sekwencji w sposób identyczny jak w przypadku tablicy znaków:
char * it = & str[ 4 ];
 (
str + 4
 jest niepoprawne). Specjalizacjami omawianego kontenera są m.in. » standard C++string oraz » standard C++wstring.
Niniejsze pojęcie nie zostało jeszcze przez nas opracowane. Więcej informacji na temat poszukiwanego hasła znajdziesz pod adresem http://msdn.microsoft.com/en-us/library/syxtdd4f(v=vs.80).aspx.

Zagadnienia powiązane

stringPrzechowuje tekst wielobajtowy. Znak jest zdefiniowany za pomocą typu
char
. (alias)
wstringPrzechowuje tekst unikodowy. Znak jest zdefiniowany za pomocą typu
wchar_t
. (alias)
char_traitsStandardowe cechowanie znaków. (szablon klasy)

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

append Modyfikuje przechowywany tekst poprzez dopisanie podanego łańcucha znaków na koniec tekstu. (metoda)
assign Przypisuje nową wartość aktualnemu obiektowi. (metoda)
at Zwraca referencję do danego znaku. (metoda)
back Zwraca referencję do ostatniego elementu w stringu. (metoda)
basic_string Buduje nowy obiekt typu basic_string. (konstruktor)
begin Zwraca iterator wskazujący na pierwszy element stringa. (metoda)
c_str Zwraca wskaźnik na początek wewnętrznej tablicy znaków. (metoda)
capacity Zwraca ilość zaalokowanej przestrzeni pamięciowej wyrażonej w liczbie znaków. (metoda)
cbegin Zwraca stały iterator wskazujący na pierwszy element stringa. (metoda)
cend Zwraca stały iterator wskazujący na pierwszy element za końcem zawartości stringa. (metoda)
clear Usuwa całą zawartość stringa. (metoda)
compare Porównuje zawartości dwóch stringów lub ich części. (metoda)
copy Kopiuje string lub jego część do tablicy znaków. (metoda)
crbegin Zwraca stały wsteczny iterator wskazujący ostatni element stringa. (metoda)
crend Zwraca stały wsteczny iterator wskazujący na element teoretycznie znajdujący się przed pierwszym elementem w stringu. (metoda)
data Zwraca wskaźnik na początek tablicy znaków. (metoda)
empty Metoda sprawdza, czy string jest pusty. (metoda)
end Zwraca iterator wskazujący na pierwszy element za końcem zawartości stringa. (metoda)
erase Usuwa część stringa. (metoda)
find Wyszukuje pierwszego wystąpienia danego łańcucha znaków. (metoda)
find_first_not_of Wyszukuje pierwsze wystąpienia znaku spoza danej bazy znaków. (metoda)
find_first_of Wyszukuje pierwsze wystąpienie znaku z danej bazy znaków. (metoda)
find_last_not_of Wyszukuje ostatnie wystąpienie znaku spoza danej bazy znaków. (metoda)
find_last_of Wyszukuje ostatnie wystąpienie znaku z danej bazy znaków. (metoda)
front Zwraca referencję do pierwszego elementu w stringu. (metoda)
get_allocator Pobiera alokator związany ze stringiem. (metoda)
insert Wstawia znaki do aktualnego łańcucha znaków. (metoda)
length Zwraca długość przechowywanego napisu. (metoda)
max_size Zwraca maksymalny możliwy rozmiar kontenera. (metoda)
npos Specjalna wartość, której znaczenie jest zależne od kontekstu. (stały obiekt statyczny)
operator!= Sprawdza czy lewy obiekt jest różny od prawego. (operator - funkcja)
operator> Sprawdza czy lewy obiekt jest większy leksykograficznie od prawego. (operator - funkcja)
operator>= Sprawdza czy lewy obiekt jest większy lub równy leksykograficznie prawemu. (operator - funkcja)
operator< Sprawdza czy lewy obiekt jest mniejszy leksykograficznie od prawego. (operator - funkcja)
operator<= Sprawdza czy lewy obiekt jest mniejszy lub równy leksykograficznie prawemu. (operator - funkcja)
operator+ Łączy dwa stringi. (operator - funkcja)
operator+= Dopisuje łańcuch znaków na koniec kontenera. (operator - metoda)
operator= Przypisuje nową wartość aktualnemu obiektowi. (operator - metoda)
operator== Sprawdza czy lewy obiekt jest równy prawemu. (operator - funkcja)
operator[] Zwraca referencję do danego elementu stringa. (operator - metoda)
pop_back Usuwa ostatni znak z kontenera. (metoda)
push_back Wstawia jeden znak na koniec. (metoda)
rbegin Zwraca wsteczny iterator wskazujący ostatni element stringa. (metoda)
rend Zwraca wsteczny iterator wskazujący na element teoretycznie znajdujący się przed pierwszym elementem w stringu. (metoda)
replace Zamienia część znaków na inne. (metoda)
reserve Zapewnia określoną pojemność pojemnika. (metoda)
resize Zmienia rozmiar obiektu. (metoda)
rfind Wyszukuje ostatniego wystąpienia danego łańcucha znaków. (metoda)
shrink_to_fit Dopasowywuje ilość zaalokowanej pamięci do rozmiaru obiektu. (metoda)
size Zwraca długość przechowywanego napisu. (metoda)
substr Zwraca podciąg łańcucha znaków. (metoda)
swap Zamienia dwa obiekty wartościami. (metoda)