Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: Mrovqa
Język C++

basic_string::operator+=

[operator - metoda] Dopisuje łańcuch znaków na koniec kontenera.

Składnia

C/C++
#include <string>

namespace std
{
    template <
    class TypZnaku,
    class CechowanieZnakow = char_traits < TypZnaku >,
    class Alokator = allocator < TypZnaku >
    >
    class basic_string
    {
    private:
        typedef basic_string < TypZnaku, CechowanieZnakow, Alokator > UtworzonaKlasaT;
    public:
        UtworzonaKlasaT & operator +=( const UtworzonaKlasaT & _str ); //(1)
       
        UtworzonaKlasaT & operator +=( const TypZnaku * _s ); //(2)
       
        UtworzonaKlasaT & operator +=( TypZnaku _znak ); //(3)
       
        UtworzonaKlasaT & operator +=( initializer_list < TypZnaku > _il ); //(4)
       
    }; //class basic_string
} //namespace std

Argumenty

ArgumentOpis
_strString, który ma zostać dopisany na koniec.
_sŁańcuch znaków zakończony bajtem zerowym, który ma zostać dopisany na koniec.
_znakPojedynczy znak, który ma zostać dopisany na koniec.
_ilObiekt typu » standard C++11initializer_list.

Zwracana wartość

Operator zwraca referencję do obiektu, na którym został wywołany (
* this
).

Opis szczegółowy

Operator dopisuje nową treść na koniec ciągu. Może to uczynić na podstawie innego obiektu tego samego typu co aktualny (1), tablicy znaków wskazywanej wskaźnikiem (2), pojedynczego znaku (3) lub listy inicjalizacyjnej (4).

Rzucane wyjątki

Jeżeli wyjątek zostanie rzucony, wartość obiektu nie ulegnie zmianie.

Jeżeli wynik » standard C++ » basic_stringlength przekroczy » standard C++ » basic_stringmax_size, to zostanie rzucony » standard C++length_error.
Jeżeli szablon korzysta z domyślnego alokatora, to » standard C++bad_alloc zostanie rzucony, gdy funkcja będzie chcieć zaalokować pamięć i operacja się nie powiedzie.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <string>

typedef std::basic_string < char, std::char_traits < char >, std::allocator < char >> MojString;
int main()
{
    MojString imie( "Jan" );
    MojString nazwisko( "Kowalski" );
    imie += " M. "; // c-string
    imie += nazwisko; // string
    imie += '\n'; // znak
   
    std::cout << imie;
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
Jan M. Kowalski

Zagadnienia powiązane

appendModyfikuje przechowywany tekst poprzez dopisanie podanego łańcucha znaków na koniec tekstu. (metoda)
assignPrzypisuje nową wartość aktualnemu obiektowi. (metoda)
operator=Przypisuje nową wartość aktualnemu obiektowi. (operator - metoda)
insertWstawia znaki do aktualnego łańcucha znaków. (metoda)
replaceZamienia część znaków na inne. (metoda)

Linki zewnętrzne