Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

standard C

[standard] Narzędzia, które wywodzą się ze standardu języka C.

Specyfikacje

Tekst sformatowany Specyfikacja tekstu sformatowanego standardowych funkcji języka C takich jak printf, scanf i ich pochodnych. (kategoria)

Słowa kluczowe

Instrukcje sterujące Instrukcje do sterowania przebiegiem programu. (kategoria)
Typy danych Wbudowane typy danych. (kategoria)
Pozostałe Pozostałe słowa kluczowe. (kategoria)

Pliki nagłówkowe

cassert (assert.h) Narzędzia diagnostyczne. (plik nagłówkowy)
cctype (ctype.h) Operacje na znakach. (plik nagłówkowy)
cerrno (errno.h) Obsługa błędów. (plik nagłówkowy)
cfloat (float.h) Charakterystyka typów zmiennoprzecinkowych, zależna od kompilatora i systemu operacyjnego. (plik nagłówkowy)
ciso646 (iso646.h) Alternatywa pisownia operatorów. (plik nagłówkowy)
climits (limits.h) Limity wartości poszczególnych typów. (plik nagłówkowy)
clocale (locale.h) Ustawienia lokalizacji, języka, waluty itp. (plik nagłówkowy)
cmath (math.h) Biblioteka matematyczna. (plik nagłówkowy)
csetjmp (setjmp.h) Skoki. (plik nagłówkowy)
csignal (signal.h) Obsługa sygnałów. (plik nagłówkowy)
cstdarg (stdarg.h) Narzędzia do obsługi funkcji o zmiennej liczbie argumentów. (plik nagłówkowy)
cstddef (stddef.h) Pomocnicze definicje typów. (plik nagłówkowy)
cstdio (stdio.h) Obsługa operacji wejścia/wyjścia. (plik nagłówkowy)
cstdlib (stdlib.h) Standardowe narzędzia języka C. (plik nagłówkowy)
cstring (string.h) Obsługa łańcuchów znakowych. (plik nagłówkowy)
ctime (time.h) Data i czas. (plik nagłówkowy)

Algorytmy

bsearch Wykonuje algorytm binarnego przeszukiwania na posortowanej tablicy. (funkcja)
qsort Wykonuje algorytm szybkiego sortowania (ang. quicksort). (funkcja)

Data i czas

asctime Konwertuje strukturę » standard Ctm na łańcuch znaków reprezentujący datę i czas. (funkcja)
clock Zwraca liczbę cykli, które upłynęły od chwili uruchomienia programu. (funkcja)
clock_t Typ do przechowywania liczby cykli zegara. (alias)
CLOCKS_PER_SEC Liczba cykli zegara na sekundę. (makro)
ctime Konwertuje » standard Ctime_t na łańcuch znaków reprezentujący datę i czas. (funkcja)
difftime Zwraca różnicę czasu między dwoma argumentami » standard Ctime_t. (funkcja)
gmtime Konwertuje » standard Ctime_t na strukturę » standard Ctm wyrażoną w czasie » DokumentacjaUTC. (funkcja)
localtime Konwertuje » standard Ctime_t na strukturę » standard Ctm wyrażoną w » Dokumentacjaczasie lokalnym. (funkcja)
mktime Konwertuje strukturę » standard Ctm do » standard Ctime_t. (funkcja)
strftime Konwertuje strukturę » standard Ctm na dowolnie sformatowaną datę lub czas. (funkcja)
time Zwraca » Dokumentacjaczas lokalny w postaci » standard Ctime_t. (funkcja)
time_t Liczba całkowita, reprezentująca czas wyrażony w sekundach. (alias)
tm Przechowuje składowe daty i czasu w postaci liczb. (struktura)

Matematyka

Funkcje matematyczne Funkcje typowo matematyczne. (kategoria)
Funkcje trygonometryczne Funkcje typowo trygonometryczne. (kategoria)
Stałe matematyczne Predefiniowane stałe matematyczne. (kategoria)
Zaokrąglanie liczb Zaokrąglanie liczb. (kategoria)
Pozostałe Pozostałe funkcje matematyczne. (kategoria)

Operacje dyskowe

remove Kasuje plik o podanej nazwie. (funkcja)
rename Zmienia nazwę pliku. (funkcja)

Operacje na znaku

isalnum Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą lub literą alfabetu. (funkcja)
isalpha Sprawdza czy znak przekazany jako argument literą alfabetu. (funkcja)
iscntrl Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest znakiem kontrolnym. (funkcja)
isdigit Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą. (funkcja)
isgraph Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest » Dokumentacjaznakiem graficznym. (funkcja)
islower Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest małą literą alfabetu. (funkcja)
isprint Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest » Dokumentacjaznakiem drukowalnym. (funkcja)
ispunct Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest » Dokumentacjaznakiem drukowalnym ale nie jest » Dokumentacjaznakiem alfanumerycznym ani spacją. (funkcja)
isspace Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest » Dokumentacjabiałym znakiem. (funkcja)
isupper Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest dużą literą alfabetu. (funkcja)
isxdigit Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą szesnastkową. (funkcja)
tolower Zwraca znak zamieniony z dużej litery na małą. (funkcja)
toupper Zwraca znak zamieniony z małej litery na dużą. (funkcja)

Pamięć

Bloki pamięci Operacje na blokach pamięci. (kategoria)
Dynamiczne zarządzanie pamięcią Funkcje do dynamicznego zarządzania pamięcią. (kategoria)

Strumienie i pliki

Odczyt ze strumienia Narzędzia związane z obsługą strumienia wejściowego. (kategoria)
Pliki tymczasowe Narzędzia związane z plikami tymczasowymi. (kategoria)
Podstawy obsługi plików Podstawowe narzędzia, umożliwiające pracę z plikami. (plik nagłówkowy)
Poruszanie się po pliku Narzędzia umożliwiające poruszanie się po strumieniu danych. (plik nagłówkowy)
Zapis do strumienia Narzędzia związane z obsługą strumienia wyjściowego. (kategoria)
Pozostałe Pozostałe narzędzia związane ze strumieniami standardowej biblioteki C. (kategoria)

Łańcuchy znaków

Porównywanie tekstu Porównywanie dwóch łańcuchów znaków. (kategoria)
Przeszukiwanie Funkcje przeszukujące łańcuchy znaków. (kategoria)
Konwersja na liczbę Funkcje do konwersji łańcucha znaków do postaci liczbowej. (kategoria)
Pozostałe Pozostałe operacje na łańcuchach znaków. (kategoria)

Pozostałe

_exit Kończy działanie aplikacji nie zwalniając zasobów globalnych. (funkcja)
abort Przerywa działanie aplikacji. (funkcja)
assert Sprawdza wartość wyrażenia; jeżeli jest fałszywe wypisuje komunikat diagnostyczny i przerywa działanie aplikacji. (makro)
atexit Ustawia funkcję do wywołania przed zakończeniem programu. (funkcja)
errno Ostatni numer błędu. (makro)
exit Kończy działanie aplikacji po zwolnieniu zasobów globalnych. (funkcja)
EXIT_FAILURE Kod błędu wyjścia z aplikacji - aplikacja została nieoczekiwanie przerwana. (makro)
EXIT_SUCCESS Kod błędu wyjścia z aplikacji - aplikacja została zakończona prawidłowo. (makro)
FILENAME_MAX Maksymalna długość nazwy pliku. (makro)
getenv Zwraca wartość określonej zmiennej środowiskowej. (funkcja)
jmp_buf Typ tablicowy zdolny do przechowywania środowiska wywołania. (alias)
NULL Makro reprezentujące pusty wskaźnik. (makro)
ptrdiff_t Typ wyniku operacji odejmowania pomiędzy dwoma wskaźnikami. (alias)
rand Generuje całkowitą liczbę pseudolosową. (funkcja)
RAND_MAX Maksymalna zwracana wartość przez funkcję » standard Crand. (makro)
size_t Wbudowany typ bez znaku. (alias)
srand Ustawia punkt startowy generatora pseudolosowego. (funkcja)
system Wywołuje polecenie systemowe. (funkcja)