Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

Matematyka

[kategoria] Zagadnienia matematyczne.

Funkcje matematyczne

exp Funkcja ekspotencjalna. (funkcja)

Funkcje trygonometryczne

acos Funkcja odwrotna do funkcji » standard Ccos. (funkcja)
asin Funkcja odwrotna do funkcji » standard Csin. (funkcja)
atan Funkcja odwrotna do funkcji » standard Ctan - przyjmuje jeden argument. (funkcja)
atan2 Funkcja odwrotna do funkcji » standard Ctan - przyjmuje dwa argumenty. (funkcja)
cos Zwraca cosinus kąta. (funkcja)
cosf Zwraca cosinus kąta. (funkcja)
cosh Zwraca wartość cosinusa hiperbolicznego. (funkcja)
coshf Zwraca wartość cosinusa hiperbolicznego. (funkcja)
sin Zwraca sinus kąta. (funkcja)
sinf Zwraca sinus kąta. (funkcja)
sinh Zwraca wartość sinusa hiperbolicznego. (funkcja)
tan Zwraca tangens kąta. (funkcja)
tanh Zwraca wartość tangensa hiperbolicznego. (funkcja)

Stałe matematyczne

M_E Stała Eulera e. (makro)
M_PI Stała matematyczna pi (π). (makro)

Zaokrąglanie liczb

ceil Zaokrąglanie liczby w górę. (funkcja)
floor Zaokrąglanie liczby w dół. (funkcja)
round Naturalne zaokrąglanie liczby. (funkcja)

Pozostałe

abs Wartość bezwzględna liczby. (funkcja)
div Oblicza iloraz z dwóch liczb całkowitych oraz ich resztę z dzielenia. (funkcja)
div_t Struktura wykorzystywana do reprezentacji wyniku dzielenia liczb całkowitych. (struktura)
fabs Wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej. (funkcja)
fmod Oblicza resztę z dzielenia dla liczb rzeczywistych. (funkcja)
HUGE_VAL Największa wartość reprezentowana przez typ double. (makro)
labs Wartość bezwzględna liczby całkowitej. (funkcja)
ldiv Oblicza iloraz z dwóch liczb całkowitych oraz ich resztę z dzielenia. (funkcja)
ldiv_t Struktura wykorzystywana do reprezentacji wyniku dzielenia liczb całkowitych. (struktura)
log Funkcja zwraca logarytm naturalny z podanej liczby. (funkcja)
log10 Zwraca logarytm o podstawie 10 z podanej liczby. (funkcja)
modf Rozdziela liczbę rzeczywistą na część całkowitą i część ułamkową. (funkcja)
pow Podnoszenie liczby do dowolnej potęgi. (funkcja)
sqrt Oblicza pierwiastek stopnia drugiego. (funkcja)