Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

Pozostałe

[kategoria] Inne standardowe narzędzia języka C.

Wykaz elementów dowiązanych

_exit Kończy działanie aplikacji nie zwalniając zasobów globalnych. (funkcja)
abort Przerywa działanie aplikacji. (funkcja)
assert Sprawdza wartość wyrażenia; jeżeli jest fałszywe wypisuje komunikat diagnostyczny i przerywa działanie aplikacji. (makro)
atexit Ustawia funkcję do wywołania przed zakończeniem programu. (funkcja)
errno Ostatni numer błędu. (makro)
exit Kończy działanie aplikacji po zwolnieniu zasobów globalnych. (funkcja)
EXIT_FAILURE Kod błędu wyjścia z aplikacji - aplikacja została nieoczekiwanie przerwana. (makro)
EXIT_SUCCESS Kod błędu wyjścia z aplikacji - aplikacja została zakończona prawidłowo. (makro)
FILENAME_MAX Maksymalna długość nazwy pliku. (makro)
getenv Zwraca wartość określonej zmiennej środowiskowej. (funkcja)
jmp_buf Typ tablicowy zdolny do przechowywania środowiska wywołania. (alias)
NULL Makro reprezentujące pusty wskaźnik. (makro)
ptrdiff_t Typ wyniku operacji odejmowania pomiędzy dwoma wskaźnikami. (alias)
rand Generuje całkowitą liczbę pseudolosową. (funkcja)
RAND_MAX Maksymalna zwracana wartość przez funkcję » standard Crand. (makro)
size_t Wbudowany typ bez znaku. (alias)
srand Ustawia punkt startowy generatora pseudolosowego. (funkcja)
system Wywołuje polecenie systemowe. (funkcja)