Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Program na linuxie działa prawidłowo, na Windows też ale tylko przy debugowaniu, co może być nie tak?

Ostatnio zmodyfikowano 2014-12-06 21:37
Autor Wiadomość
mrokas
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Program na linuxie działa prawidłowo, na Windows też ale tylko przy debugowaniu, co może być nie tak?
» 2014-12-05 23:41:23
Program pisałem na linuxie Ubuntu, program Codeblocks, po przerzuceniu to na Windows wywala mi błędy, chciałem je wychwycić przez debugowanie, jednak tutaj wszystko działa jak należy. Co może być przyczyną?
P-122302
DejaVu
» 2014-12-06 00:15:24
Błędny kod.
P-122307
Tomek_z_W11
» 2014-12-06 00:23:03
Błędy, czyli że się nie kompiluje? Czy może daje złe wyniki?
Masz na Windowsie dokładnie taką samą wersję C&B jak na linuksie? I taką samą wersję kompilatora?
P-122310
mrokas
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2014-12-06 00:43:54
C/C++
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <vector>
#include <fstream>

using namespace std;

struct AVLNode
{
    char imie[ 20 ];
    char nazwisko[ 20 ];
    char adres[ 30 ];
    vector < int > numery;
   
    AVLNode * p, * left, * right;
    int bf;
};

int porownaj( AVLNode * pierwszy, AVLNode * drugi )
{
   
    for( int i = 0; i < 20; i++ )
    {
        if( pierwszy->nazwisko[ i ] > drugi->nazwisko[ i ] )
        {
            return 1;
        } else if( pierwszy->nazwisko[ i ] < drugi->nazwisko[ i ] ) {
            return 2;
        }
    }
   
    for( int i = 0; i < 20; i++ )
    {
        if( pierwszy->imie[ i ] > drugi->imie[ i ] )
        {
            return 1;
        } else if( pierwszy->imie[ i ] < drugi->imie[ i ] ) {
            return 2;
        } }
   
   
    for( int i = 0; i < 30; i++ )
    {
        if( pierwszy->adres[ i ] > drugi->adres[ i ] )
        {
            return 1;
        } else if( pierwszy->adres[ i ] < drugi->adres[ i ] ) {
            return 2;
        }
    }
   
    return 0;
   
};


// Definicja klasy obsługującej drzewo AVL
//----------------------------------------

class AVL
{
public:
   
    AVLNode * root; // korzeń drzewa
    int count; // liczba węzłów
   
    AVL();
    ~AVL();
    AVLNode * rotationRR( AVLNode * A );
    AVLNode * rotationLL( AVLNode * A );
    AVLNode * rotationRL( AVLNode * A );
    AVLNode * rotationLR( AVLNode * A );
    bool insert( AVLNode * n );
    AVLNode * search( AVLNode * szukany );
    AVLNode * maxNode( AVLNode * x );
    AVLNode * pred( AVLNode * x );
    AVLNode * remove( AVLNode * x );
    void walk( AVLNode * x );
   
};

// Konstruktor klasy AVL
//----------------------

AVL::AVL()
{
    root = NULL;
    count = 0;
}

// Destruktor klasy AVL
//---------------------

AVL::~AVL()
{
    while( root ) delete( remove( root ) );
   
}

// Rotacja RR
//-----------

AVLNode * AVL::rotationRR( AVLNode * A )
{
    AVLNode * B = A->right, * P = A->p;
   
    A->right = B->left;
    if( A->right ) A->right->p = A;
   
    B->left = A;
    B->p = P;
    A->p = B;
    if( P )
    {
        if( P->left == A ) P->left = B; else P->right = B;
    }
    else root = B;
   
    if( B->bf == - 1 )
    {
        A->bf = B->bf = 0;
    }
    else
    {
        A->bf = - 1; B->bf = 1;
    }
    return B;
}

// Rotacja LL
//-----------

AVLNode * AVL::rotationLL( AVLNode * A )
{
    AVLNode * B = A->left, * P = A->p;
   
    A->left = B->right;
    if( A->left ) A->left->p = A;
   
    B->right = A;
    B->p = P;
    A->p = B;
    if( P )
    {
        if( P->left == A ) P->left = B; else P->right = B;
    }
    else root = B;
   
    if( B->bf == 1 )
    {
        A->bf = B->bf = 0;
    }
    else
    {
        A->bf = 1; B->bf = - 1;
    }
   
    return B;
}

// Rotacja RL
//-----------

AVLNode * AVL::rotationRL( AVLNode * A )
{
    AVLNode * B = A->right, * C = B->left, * P = A->p;
   
    B->left = C->right;
    if( B->left ) B->left->p = B;
   
    A->right = C->left;
    if( A->right ) A->right->p = A;
   
    C->left = A;
    C->right = B;
    A->p = B->p = C;
    C->p = P;
    if( P )
    {
        if( P->left == A ) P->left = C; else P->right = C;
    }
    else root = C;
   
    A->bf =( C->bf == - 1 ) ? 1
        : 0;
    B->bf =( C->bf == 1 ) ? - 1
        : 0;
    C->bf = 0;
   
    return C;
}

// Rotacja LR
//-----------

AVLNode * AVL::rotationLR( AVLNode * A )
{
    AVLNode * B = A->left, * C = B->right, * P = A->p;
   
    B->right = C->left;
    if( B->right ) B->right->p = B;
   
    A->left = C->right;
    if( A->left ) A->left->p = A;
   
    C->right = A;
    C->left = B;
    A->p = B->p = C;
    C->p = P;
    if( P )
    {
        if( P->left == A ) P->left = C; else P->right = C;
    }
    else root = C;
   
    A->bf =( C->bf == 1 ) ? - 1
        : 0;
    B->bf =( C->bf == - 1 ) ? 1
        : 0;
    C->bf = 0;
   
    return C;
}

// Wstawia element do struktury AVL
//---------------------------------

bool AVL::insert( AVLNode * n )
{
    AVLNode * x = root, * y, * z;
   
    y = n->left = n->right = NULL;
    n->bf = 0;
   
    while( x )
    {
        if( x->imie == n->imie && x->nazwisko == n->nazwisko && x->adres == n->adres )
        {
            delete n;
            return false;
        }
        y = x;
        if( porownaj( x, n ) == 1 )
        {
            x = x->left;
        } else x = x->right;
       
    }
   
    count++;
   
    if( !( n->p = y ) )
    {
        root = n;
        return true;
    }
    if( porownaj( n, y ) == 1 )
    {
        y->left = n;
    } else y->right = n;
   
    if( y->bf )
    {
        y->bf = 0;
        return true;
    }
    y->bf =( y->left == n ) ? 1
        : - 1;
    z = y->p;
    while( z )
    {
        if( z->bf ) break;
       
        z->bf =( z->left == y ) ? 1
            : - 1;
        y = z; z = z->p;
    }
   
    if( !z ) return true;
   
    if( z->bf == 1 )
    {
        if( z->right == y )
        {
            z->bf = 0;
            return true;
        }
        if( y->bf == - 1 ) rotationLR( z ); else rotationLL( z );
        return true;
    }
    else
    {
        if( z->left == y )
        {
            z->bf = 0;
            return true;
        }
        if( y->bf == 1 ) rotationRL( z ); else rotationRR( z );
        return true;
    }
}

// Wyszukuje element wg wartości klucza
//-------------------------------------


AVLNode * AVL::search( AVLNode * szukany )
{
    AVLNode * x = root;
   
    while(( x ) &&( porownaj( szukany, x ) != 0 ) )
    {
        if( porownaj( szukany, x ) == 2 ) x = x->left; else x = x->right;
    }
   
    return x;
}

// Zwraca węzeł z minimalnym kluczem
//----------------------------------

AVLNode * AVL::maxNode( AVLNode * x )
{
    while( x->right ) x = x->right;
   
    return x;
}

// Zwraca węzeł poprzednika
//-------------------------

AVLNode * AVL::pred( AVLNode * x )
{
    if( x->left ) return maxNode( x->left );
   
    AVLNode * y;
   
    do
    {
        y = x;
        x = x->p;
    } while( x &&( x->right != y ) );
   
    return x;
}


// Usuwa element x ze struktury AVL. Zwraca usunięty węzeł
//--------------------------------------------------------

AVLNode * AVL::remove( AVLNode * x )
{
    AVLNode * t, * y, * z;
    bool nest;
   
    if(( x->left ) &&( x->right ) )
    {
        y = remove( pred( x ) );
        count++;
        nest = false;
    }
    else
    {
        if( x->left )
        {
            y = x->left; x->left = NULL;
        }
        else
        {
            y = x->right; x->right = NULL;
        }
        x->bf = 0;
        nest = true;
    }
   
    if( y )
    {
        y->p = x->p;
        if( y->left = x->left ) y->left->p = y;
       
        if( y->right = x->right ) y->right->p = y;
       
        y->bf = x->bf;
    }
   
    if( x->p )
    {
        if( x->p->left == x ) x->p->left = y; else x->p->right = y;
    }
    else root = y;
   
    if( nest )
    {
        z = y;
        y = x->p;
        while( y )
        {
            if( !( y->bf ) )
            {
               
                // Przypadek nr 1
               
                y->bf =( y->left == z ) ? - 1
                    : 1;
                break;
            }
            else
            {
                if((( y->bf == 1 ) &&( y->left == z ) ) ||(( y->bf == - 1 ) &&( y->right == z ) ) )
                {
                   
                    // Przypadek nr 2
                   
                    y->bf = 0;
                    z = y; y = y->p;
                }
                else
                {
                    t =( y->left == z ) ? y->right
                        : y->left;
                    if( !( t->bf ) )
                    {
                       
                        // Przypadek 3A
                       
                        if( y->bf == 1 ) rotationLL( y ); else rotationRR( y );
                        break;
                    }
                    else if( y->bf == t->bf )
                    {
                       
                        // Przypadek 3B
                       
                        if( y->bf == 1 ) rotationLL( y ); else rotationRR( y );
                        z = t; y = t->p;
                    }
                    else
                    {
                       
                        // Przypadek 3C
                       
                        if( y->bf == 1 ) rotationLR( y ); else rotationRL( y );
                        z = y->p; y = z->p;
                    }
                }
            }
        }
    }
    count--;
    return x;
}

// Przechodzi przez drzewo wypisując zawartość węzłów


void AVL::walk( AVLNode * x )
{
    cout << x->imie << " : bf = " << setw( 2 ) << x->bf << " : Lewa -> ";
    if( x->left ) cout << setw( 3 ) << x->left->imie;
    else cout << "NULL";
   
    cout << ", Prawa-> ";
    if( x->right ) cout << setw( 3 ) << x->right->imie;
    else cout << "NULL";
   
    cout << " : rodzic -> ";
    if( x->p ) cout << setw( 3 ) << x->p->imie;
    else cout << "NULL";
   
    cout << endl;
    if( x->left ) walk( x->left );
   
    if( x->right ) walk( x->right );
   
}


// Dodaje nowe węzły do drzewa AVL
//--------------------------------


void add( AVL * T )
{
   
    int ile_numerow = 0;
    int numeros;
   
    cout << "Dodawanie nowego rekordu\n"
    "------------------------\n\n";
   
    AVLNode * w;
    w = new AVLNode;
    cout << "Imie: "; cin >> w->imie;
    cout << "Nazwisko: "; cin >> w->nazwisko;
    cout << "Adres: "; cin >> w->adres;
    cout << "Ile numerow telefonow wprowadzic? : "; cin >> ile_numerow;
   
    for( int i = 0; i < ile_numerow; i++ )
    {
        cout << "Podaj " << i + 1 << " numer: ";
        cin >> numeros;
        w->numery.push_back( numeros );
    }
   
    T->insert( w );
    T->walk( T->root );
}

void wypisz_telefon( AVLNode * e )
{
   
    if( e->numery.size() == 0 )
    {
        cout << "Ta osoba nie ma numerow telefonow";
    }
   
    for( int i = 0; i < e->numery.size(); i++ )
    {
        cout << e->numery[ i ] << "\n";
    }
}

void del( AVL * T )
{
    cout << "Usuwanie rekordu:\n"
    "-----------------\n"
    "Podaj wartosci rekordu : " << endl;
   
    AVLNode * w, * r;
    r = new AVLNode;
    cout << "Imie: "; cin >> r->imie;
    cout << "Nazwisko: "; cin >> r->nazwisko;
    cout << "Adres: "; cin >> r->adres;
   
    w = T->search( r );
   
    if( w )
    {
        delete T->remove( w );
        cout << endl;
        if( T->root ) T->walk( T->root );
       
    } else cout << "Brak takiego rekordu w bazie \n";
   
}

void check( AVL * T )
{
    cout << "Szukanie rekordu w drzewie AVL\n"
    "------------------------------\n\n"
    "Podaj wartosci rekordu : " << endl;
   
    AVLNode * w;
    w = new AVLNode;
    cout << "Imie: "; cin >> w->imie;
    cout << "Nazwisko: "; cin >> w->nazwisko;
    cout << "Adres: "; cin >> w->adres;
   
    system( "clear" );
   
    if( T->search( w ) )
    {
        cout << "Numery telefonow osoby " << T->search( w )->imie << " " << T->search( w )->nazwisko << ": \n";
        wypisz_telefon( T->search( w ) );
    }
   
   
    else cout << "Brak rekordow o danych podanych przez uzytkownika\n";
   
    cin.get(); cin.get();
}


int main()
{
    AVL * T = new AVL();
    int choice;
   
    do
    {
        system( "clear" ); // w Linuxie wstaw clear
       
        cout << "Drzewo AVL - Ksiazka telefoniczna \n"
        "--------------------------------- \n"
        "0) Zamknij program \n"
        "1) Dodaj rekord \n"
        "2) Szukaj rekordu \n"
        "3) Wyswietl korzen\n"
        "4) Usun rekord \n"
        "5) Zapisz do pliku \n"
        "6) Czytaj z pliku \n"
        "--------------------------------- \n"
        "Twoj wybor: ";
       
        cin >> choice;
       
        system( "clear" );
       
        switch( choice )
        {
        case 1: add( T ); break;
        case 2: check( T ); break;
        case 4: del( T ); break;
            //case 5 : zapisz(obiekt->korzen); cin.get(); cin.get(); break;
            //case 6 : obiekt = new drzewo(); *obiekt = czytaj("BazaKsiazka.bin"); cin.get(); cin.get(); break;
        case 7: T->walk( T->root ); cin.get(); cin.get(); break;
        }
       
        if(( choice >= 1 ) &&( choice <= 9 ) )
        {
            cout << endl;
            system( "pause" );
        }
       
    } while( choice );
   
    delete T;
    return 0;
}
Sprawdzcie sami, na linuxie wszystko chodzi jak nalezy, przy debugowaniu na Windowsie tez, sprawdziłem cały kod, wszystko moim zdaniem jest dobrze ..[/i][/i]
P-122313
DejaVu
» 2014-12-06 02:37:43
Operujesz na wskaźnikach. Na bank masz błąd skoro się aplikacja wywala (no chyba, że masz jakiś stary kompilator GCC z bugami na Windowsa, choć to jest raczej mało prawdopodobna ścieżka).
P-122314
mrokas
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2014-12-06 11:22:01
Mi właśnie się wydaje, że jest okej, chodzi tutaj o operację szukania w drzewie binarnym AVL. Dodanie działa, usuwanie odnosi się do funkcji szukania, także usuwanie też nie działa
P-122322
DejaVu
» 2014-12-06 13:35:19
Czyli sam sobie odpowiedziałeś na pytanie gdzie jest błąd - albo źle jest zbudowane drzewo AVL albo masz nieprawidłową implementację wyszukiwania.
P-122334
mrokas
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2014-12-06 13:37:10
A czy mógłby ktoś swoim okiem zobaczyć na te wyszukiwanie?
P-122335
« 1 » 2
  Strona 1 z 2 Następna strona