Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

C++ ssl smtp email client with mx from dns

Ostatnio zmodyfikowano 2017-11-13 21:43
Autor Wiadomość
Breakermind
Temat założony przez niniejszego użytkownika
C++ ssl smtp email client with mx from dns
» 2017-11-13 14:44:05
Witam czy może ktoś wysłać email i testnąć (mam bana na sieci na port 25)
Ps. W ovh.pl sieroty nie potrafią Debiana przeinstalować przez 6 godzin (a cały weekend serwer nie funkcjonował, żałośni są).

Ssl smtp email client with dns mx records
sslsmtpex.h
C/C++
// apt-get install libssl-dev openssl
// g++ -o output main.cpp -lssl -lcrypto -lresolv -std=c++11 -std=c++14

#ifndef SSLSMTPEX_H
#define SSLSMTPEX_H

#include <vector>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <malloc.h>
#include <string>
#include <resolv.h>
#include <netdb.h>
#include <iostream>
#include <openssl/ssl.h>
#include <openssl/err.h>
// quoted
#include <iomanip>
// ostringstream
#include <sstream>
// socket time out
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

// fstream, files
#include <fstream>
#include <cerrno>
// signals errors

#define FAIL    -1

// ---- DNS PART
#include <signal.h>
#include <string>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <netinet/in.h>
#include <resolv.h>
// gethostbyname
#include <netdb.h>
#include <iostream>
#include <fstream>
// time microseconds
#include <time.h>
#include <vector>

#include <iostream>
#include <regex>
// ip address
#include <sstream>
#include <arpa/inet.h>
// find
#include <algorithm>

#define N 4096
#define MST (-2)

using namespace std;

class sslsmtpEx
{
private:
    int Port = 25;
    std::string HostnameMX = "localhost";
public:
    long int microseconds();
    sslsmtpEx();
    void sslsmtpExSet( string hostnameMX, int port );
    // Create mime message and send
    int Send();
    // ssl client   
    bool SendMIME( string from, string to, string mimeDATA, string serverHost, int msgID );
    bool Send( string from, string to, string replyto, string subject, string msg, string msghtml, vector < string > files );
    int OpenConnection( const char * hostname, int port );
    void socketTimeout( int sd, int timeoutseconds );
    SSL_CTX * InitCTX( void );
    string ShowCerts( SSL * ssl );
   
    void sslError1( SSL * ssl, int received );
    void sslError( SSL * ssl, int received, string microtime, std::ostringstream & logi );
   
    void quoted( std::string str );
    string Date( bool utc = 0 );
    string fileBasename( string path );
    std::string getFileContent( const std::string & path );
    std::string get_file_contents( const char * filename );
    // file mime type
    const char * GetMimeTypeFromFileName( char * szFileExt );
    string GetFileExtension( const std::string & FileName );
    bool Contain( std::string str, std::string search );
    static const char MimeTypes[][ 2 ][ 128 ];
   
    // --------------- DNS PART
    bool DnsSPFvalidIP( string host, string ip );
    void DnsMX( std::string domain );
    vector < string > DnsTXT( std::string domain );
   
    vector < string > getMX( std::string email, int show, int logToFile );
    std::string hostnameIP( std::string hostname );
    bool validIPv4( const string & str );
    bool validIPv6( const string & str );
    vector < string > splitDelimiter( string str, string delim );
   
    // ------------------ BASE64
    std::string base64_encode( unsigned char const *, unsigned int len );
    std::string base64_encode( std::string str, unsigned int len );
    std::string base64_encode( std::string str );
    std::string base64_decode( std::string const & s );
    static const std::string base64_chars;
    static inline bool is_base64( unsigned char c );
    static int callback1( X509_STORE_CTX * ctx, void * arg );
    static int callback( int x, X509_STORE_CTX * ctx );
    static string replaceAll( string s, string search, string replace );
   
};


#endif // SSLSMTPEX_H

// sslsmtpex.cpp
C/C++
#include "sslsmtpex.h"
#include <string.h>
#include <string>
#include <iostream>

using namespace std;

const char sslsmtpEx::MimeTypes[][ 2 ][ 128 ] =
{
    { "***", "application/octet-stream" },
    { "csv", "text/csv" },
    { "tsv", "text/tab-separated-values" },
    { "tab", "text/tab-separated-values" },
    { "html", "text/html" },
    { "htm", "text/html" },
    { "doc", "application/msword" },
    { "docx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" },
    { "ods", "application/x-vnd.oasis.opendocument.spreadsheet" },
    { "odt", "application/vnd.oasis.opendocument.text" },
    { "rtf", "application/rtf" },
    { "sxw", "application/vnd.sun.xml.writer" },
    { "txt", "text/plain" },
    { "xls", "application/vnd.ms-excel" },
    { "xlsx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" },
    { "pdf", "application/pdf" },
    { "ppt", "application/vnd.ms-powerpoint" },
    { "pps", "application/vnd.ms-powerpoint" },
    { "pptx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation" },
    { "wmf", "image/x-wmf" },
    { "atom", "application/atom+xml" },
    { "xml", "application/xml" },
    { "json", "application/json" },
    { "js", "application/javascript" },
    { "ogg", "application/ogg" },
    { "ps", "application/postscript" },
    { "woff", "application/x-woff" },
    { "xhtml", "application/xhtml+xml" },
    { "xht", "application/xhtml+xml" },
    { "zip", "application/zip" },
    { "gz", "application/x-gzip" },
    { "rar", "application/rar" },
    { "rm", "application/vnd.rn-realmedia" },
    { "rmvb", "application/vnd.rn-realmedia-vbr" },
    { "swf", "application/x-shockwave-flash" },
    { "au", "audio/basic" },
    { "snd", "audio/basic" },
    { "mid", "audio/mid" },
    { "rmi", "audio/mid" },
    { "mp3", "audio/mpeg" },
    { "aif", "audio/x-aiff" },
    { "aifc", "audio/x-aiff" },
    { "aiff", "audio/x-aiff" },
    { "m3u", "audio/x-mpegurl" },
    { "ra", "audio/vnd.rn-realaudio" },
    { "ram", "audio/vnd.rn-realaudio" },
    { "wav", "audio/x-wave" },
    { "wma", "audio/x-ms-wma" },
    { "m4a", "audio/x-m4a" },
    { "bmp", "image/bmp" },
    { "gif", "image/gif" },
    { "jpe", "image/jpeg" },
    { "jpeg", "image/jpeg" },
    { "jpg", "image/jpeg" },
    { "jfif", "image/jpeg" },
    { "png", "image/png" },
    { "svg", "image/svg+xml" },
    { "tif", "image/tiff" },
    { "tiff", "image/tiff" },
    { "ico", "image/vnd.microsoft.icon" },
    { "css", "text/css" },
    { "bas", "text/plain" },
    { "c", "text/plain" },
    { "h", "text/plain" },
    { "rtx", "text/richtext" },
    { "mp2", "video/mpeg" },
    { "mpa", "video/mpeg" },
    { "mpe", "video/mpeg" },
    { "mpeg", "video/mpeg" },
    { "mpg", "video/mpeg" },
    { "mpv2", "video/mpeg" },
    { "mov", "video/quicktime" },
    { "qt", "video/quicktime" },
    { "lsf", "video/x-la-asf" },
    { "lsx", "video/x-la-asf" },
    { "asf", "video/x-ms-asf" },
    { "asr", "video/x-ms-asf" },
    { "asx", "video/x-ms-asf" },
    { "avi", "video/x-msvideo" },
    { "3gp", "video/3gpp" },
    { "3gpp", "video/3gpp" },
    { "3g2", "video/3gpp2" },
    { "movie", "video/x-sgi-movie" },
    { "mp4", "video/mp4" },
    { "wmv", "video/x-ms-wmv" },
    { "webm", "video/webm" },
    { "m4v", "video/x-m4v" },
    { "flv", "video/x-flv" }
};

sslsmtpEx::sslsmtpEx() { }

void sslsmtpEx::sslsmtpExSet( std::string hostnameMX = "localhost", int port = 25 )
{
    if( port > 0 ) {
        Port = port;
    }
    HostnameMX = hostnameMX;
    cout << "ssl cleint " << HostnameMX << endl;
}

long int sslsmtpEx::microseconds() {
    struct timeval tp;
    gettimeofday( & tp, NULL );
    long int ms = tp.tv_sec * 1000 + tp.tv_usec / 1000;
    return ms;
}

int sslsmtpEx::callback1( X509_STORE_CTX * ctx, void * arg ) {
    if( ctx != NULL ) { }
    if( arg != NULL ) { }
    return 1;
}

int sslsmtpEx::callback( int x, X509_STORE_CTX * ctx ) {
    if( ctx != NULL ) { }
    if( x != 1 ) { }
    return 1;
}

string sslsmtpEx::replaceAll( string s, string search, string replace ) {
    for( size_t pos = 0;; pos += replace.length() ) {
        // Locate the substring to replace
        pos = s.find( search, pos );
        if( pos == string::npos ) break;
        // Replace by erasing and inserting
        s.erase( pos, search.length() );
        s.insert( pos, replace );
    }
    return s;
}

// send mime message to server
bool sslsmtpEx::SendMIME( string from, string to, string mimeDATA, string serverHost, int msgID )
{
    // log
    string loghash = std::to_string( microseconds() );
    std::ostringstream logx;
   
    logx << endl << "###EXSMTP###" << loghash << "###ID_" << msgID << "###" << endl;
   
    try {
        SSL_CTX * ctx;
        int server;
        SSL * ssl;
        char buf[ 8192 ] = { 0 };
        int bytes;
        char * hostname, * portnum;
        //cout << "PORT " << Port;
       
        ctx = InitCTX();
       
        // SMTP hostname and port number
        hostname =( char * ) HostnameMX.c_str();
        portnum =( char * ) std::to_string( Port ).c_str();
       
        logx << "[SSL_SEND_MIME] " << hostname << " " << portnum << " " << from << endl;
       
        server = OpenConnection( hostname, atoi( portnum ) );
        if( server <= 0 ) {
            logx << "[SMTP_CONNECTION_ERROR]" << endl;
            logx << "---" << loghash << "---\r\n" << endl;
            cout << logx.str();
            return 0;
        }
       
        // Starttls first STARTTLS
        char buffer[ 8192 ] = { 0 };
        char buffer1[ 8192 ] = { 0 };
        std::string E1 = "ehlo ";
        E1.append( serverHost );
        E1.append( " \r\n" );
        char * hello =( char * ) E1.c_str();
       
        memset( buffer, 0, sizeof buffer );
        buffer[ 0 ] = '\0';
       
        // get from server
        int valread = read( server, buffer, 8192 );
        logx << "[Server] [" << valread << "] " << buffer << endl;
       
        memset( buffer, 0, sizeof buffer );
        buffer[ 0 ] = '\0';
       
        // send helo
        send( server, hello, strlen( hello ), 0 );
        logx << "[HELO] " << hello << endl;
        valread = read( server, buffer, 8192 );
        logx << "[Server] [" << valread << "] " << buffer << endl;
        while( !Contain( std::string( buffer ), "250 " ) ) {
            valread = read( server, buffer, 8192 );
        }
        /*
                int dc = 1;
                while(!Contain(std::string(buffer), "250") || Contain(std::string(buffer), ".ovh.")){
                    memset(buffer, 0, sizeof buffer);
                    buffer[0] = '\0';
                    // send helo
                    send(server,hello,strlen(hello),0);
                    logx << "[HELO] " << hello << endl;
                    valread = read(server,buffer,8192);
                    logx << "[Server] [" << valread << "] " <<  buffer << endl;
                    if(dc > 3){
                        break;
                    }
                    dc++;
                }
                */
       
        if( !Contain( std::string( buffer ), "STARTTLS" ) ) {
            logx << "[EXTERNAL_SERVER_NO_TLS] " << hostname << " " << buffer << "[CLOSING_CONNECTION]" << endl;
            logx << "---" << loghash << "---\r\n" << endl;
            cout << logx.str();
            return 0;
        }
       
        memset( buffer, 0, sizeof buffer );
        buffer[ 0 ] = '\0';
       
        // starttls
        char * hellotls =( char * ) "STARTTLS\r\n";
        send( server, hellotls, strlen( hellotls ), 0 );
        logx << "[STARTTLS] " << hellotls << endl;
        valread = read( server, buffer1, 8192 );
        logx << "[Server] " << valread << " " << buffer1 << endl;
       
        if( !Contain( std::string( buffer1 ), "220" ) ) {
            logx << "[EXTERNAL_SERVER_NOT_STARTTLS] " << hostname << " " << buffer1 << "[CLOSING_CONNECTION]" << endl;
            logx << "---" << loghash << "---\r\n" << endl;
            cout << logx.str();
            return 0;
        }
       
        // send with tls
        ssl = SSL_new( ctx ); // create new SSL connection
        SSL_set_fd( ssl, server ); // attach the socket descriptor
       
        /*
                // Disable certs verification
                SSL_set_verify(ssl, SSL_VERIFY_NONE, 0);
                SSL_set_verify_depth(ssl,0);
                SSL_CTX_set_cert_verify_callback(ctx, callback1,NULL);
                // SSL_VERIFY_PEER|SSL_VERIFY_CLIENT_ONCE SSL_VERIFY_NONE
                SSL_CTX_set_verify(ctx, SSL_VERIFY_NONE, callback);
                SSL_CTX_set_verify_depth(ctx,0);
                // SSL_CTX_set_verify_depth(0);      
                */
       
        // Catch errors
        sslError( ssl, 1, loghash, logx );
       
        if( SSL_connect( ssl ) == FAIL ) {
            // ERR_print_errors_fp(stderr);           
            logx << "[TLS_SMTP_ERROR]" << endl;
            logx << "---" << loghash << "---\r\n" << endl;
            cout << logx.str();
            return 0;
        } else {
            // char *msg = (char*)"{\"from\":[{\"name\":\"Zenobiusz\",\"email\":\"email@eee.ddf\"}]}";
            logx << "[CONNECTED_WITH_TLS] " << SSL_get_cipher( ssl ) << " encryption " << endl;
            logx << ShowCerts( ssl ) << endl;
           
            //buf[0] = '\0';
            //bytes = SSL_read(ssl, buf, sizeof(buf));
            //buf[bytes] = 0;
            //printf("[RECEIVED_TLS] %s\n", buf);
           
            //sslError(ssl, bytes);
            //cout << "ERRORNO " << errno;
           
            buf[ 0 ] = '\0';
            std::ostringstream f0;
            f0 << "EHLO " << serverHost << "\r\n";
            std::string f00 = f0.str();
            char * helo =( char * ) f00.c_str();
            logx << "[SEND_TLS] " << helo << endl;
            SSL_write( ssl, helo, strlen( helo ) );
            bytes = SSL_read( ssl, buf, sizeof( buf ) );
            buf[ bytes ] = 0;
            logx << "1 [RECEIVED_TLS] " << buf << endl;
            if( !Contain( std::string( buf ), "250" ) ) return 0;
           
           
            buf[ 0 ] = '\0';
            std::ostringstream f1;
            f1 << "mail from: <" << from << ">\r\n";
            std::string f11 = f1.str();
            char * fromemail =( char * ) f11.c_str();
            logx << "[SEND_TLS] " << fromemail << endl;
            SSL_write( ssl, fromemail, strlen( fromemail ) );
            bytes = SSL_read( ssl, buf, sizeof( buf ) );
            buf[ bytes ] = 0;
            logx << "2 [RECEIVED_TLS] " << buf << endl;
            if( !Contain( std::string( buf ), "250" ) ) return 0;
           
           
            buf[ 0 ] = '\0';
            std::string rcpt = "rcpt to: <";
            rcpt.append( to ).append( ">\r\n" );
            char * rcpt1 =( char * ) rcpt.c_str();
            logx << "[SEND_TLS] " << rcpt1 << endl;
            SSL_write( ssl, rcpt1, strlen( rcpt1 ) );
            bytes = SSL_read( ssl, buf, sizeof( buf ) );
            buf[ bytes ] = 0;
            logx << "3 [RECEIVED_TLS] " << buf << endl;
            if( !Contain( std::string( buf ), "250" ) ) return 0;
           
            buf[ 0 ] = '\0';
            char * data =( char * ) "DATA\r\n";
            logx << "[SEND_TLS] " << data << endl;
            SSL_write( ssl, data, strlen( data ) );
            bytes = SSL_read( ssl, buf, sizeof( buf ) );
            buf[ bytes ] = 0;
            logx << "4 [RECEIVED_TLS] " << buf << endl;
            if( !Contain( std::string( buf ), "354" ) ) return 0;
           
            mimeDATA = replaceAll( mimeDATA, "\r\n.\r\n", "" );
            mimeDATA.append( "\r\n.\r\n" );
            char * mdata =( char * ) mimeDATA.c_str();
            SSL_write( ssl, mdata, strlen( mdata ) );
            bytes = SSL_read( ssl, buf, sizeof( buf ) );
            buf[ bytes ] = 0;
            logx << "5 [RECEIVED_TLS] " << buf << endl;
            if( !Contain( std::string( buf ), "250" ) ) return 0;
           
            char * qdata =( char * ) "QUIT\r\n";
            SSL_write( ssl, qdata, strlen( qdata ) );
            bytes = SSL_read( ssl, buf, sizeof( buf ) );
            buf[ bytes ] = 0;
            logx << "6 [RECEIVED_TLS] " << buf << endl;
            logx << "---" << loghash << "---" << endl << endl;
            // send log
            cout << logx.str();
            if( !Contain( std::string( buf ), "221" ) ) return 1;
           
            SSL_free( ssl );
            return 1;
        }
        close( server );
        SSL_CTX_free( ctx );
    } catch( const std::runtime_error & ee ) {
        // błąd runtime
        // std::cerr << "Runtime error: " << ee.what() << std::endl;
        logx << "[RUNTIME_ERROR] " << std::string( ee.what() ) << std::endl;
        return 0;
    } catch( std::exception & e ) {
        logx << std::string( "[CONNECTION_ERROR] " ) << std::string( e.what() ) << endl;
        logx << "---" << loghash << "---\r\n" << endl;
        cout << logx.str();
        return 0;
    } catch(...) {
        logx << std::string( "[CONNECTION_ERROR1] " ) << endl;
        logx << "---" << loghash << "---\r\n" << endl;
        cout << logx.str();
        return 0;
    }
    logx << "---" << loghash << "---\r\n" << endl;
    cout << logx.str();
    return 0;
}// send message with attachments
bool sslsmtpEx::Send( string from, string to, string replyto, string subject, string msg, string msghtml, vector < string > files )
{
    try {
        SSL_CTX * ctx;
        int server;
        SSL * ssl;
        char buf[ 1024 ];
        int bytes;
        char * hostname, * portnum;
        //cout << "PORT " << Port;
       
        // SMTP hostname and port number
        hostname =( char * ) HostnameMX.c_str();
        portnum =( char * ) std::to_string( Port ).c_str();
        //cout << "Send to server " << hostname << endl;
        //cout << "Send to server " << portnum << endl;
       
        server = OpenConnection( hostname, atoi( portnum ) );
        if( server <= 0 ) {
            cout << "COnNectiOn error " << endl;
            return 0;
        }
        // Starttls first STARTTLS
        char buffer[ 1024 ] = { 0 };
        char * hello =( char * ) "EHLO qflash.pl\r\n";
        char * hellotls =( char * ) "STARTTLS\r\n";
       
        int valread = read( server, buffer, 8192 );
        printf( "Server : %s\n", buffer );
        send( server, hello, strlen( hello ), 0 );
        printf( "Hello message sent %i\n", valread );
        valread = read( server, buffer, 8192 );
        printf( "%s\n", buffer );
        // starttls
        send( server, hellotls, strlen( hellotls ), 0 );
        printf( "STARTTLS message sent\n" );
        valread = read( server, buffer, 8192 );
        printf( "%s\n", buffer );
        // return 0;
       
        // send with tls
        ctx = InitCTX();
        ssl = SSL_new( ctx ); // create new SSL connection
        SSL_set_fd( ssl, server ); // attach the socket descriptor
        SSL_set_verify( ssl, SSL_VERIFY_NONE, 0 );
        // SSL_CTX_set_cert_verify_callback(ctx, callback);
       
        cout << "Connection....smtp";
       
       
        if( SSL_connect( ssl ) == FAIL ) {
            ERR_print_errors_fp( stderr );
            return 0;
        } else {
            // char *msg = (char*)"{\"from\":[{\"name\":\"Zenobiusz\",\"email\":\"email@eee.ddf\"}]}";
            printf( "Connected with %s encryption\n", SSL_get_cipher( ssl ) );
            ShowCerts( ssl );
           
            //buf[0] = '\0';
            //bytes = SSL_read(ssl, buf, sizeof(buf));
            //buf[bytes] = 0;
            //printf("[RECEIVED_TLS] %s\n", buf);
           
            //sslError(ssl, bytes);
            //cout << "ERRORNO " << errno;
           
            buf[ 0 ] = '\0';
            std::ostringstream f0;
            f0 << "EHLO qflash.pl" << "\r\n";
            std::string f00 = f0.str();
            char * helo =( char * ) f00.c_str();
            cout << "SEND TO SERVER " << helo << endl;
            SSL_write( ssl, helo, strlen( helo ) );
            bytes = SSL_read( ssl, buf, sizeof( buf ) );
            buf[ bytes ] = 0;
            printf( "1 [RECEIVED_TLS] %s\n", buf );
            if( !Contain( std::string( buf ), "250" ) ) return 0;
           
           
            buf[ 0 ] = '\0';
            std::ostringstream f1;
            f1 << "mail from: <" << from << ">\r\n";
            std::string f11 = f1.str();
            char * fromemail =( char * ) f11.c_str();
            cout << "SEND TO SERVER " << fromemail << endl;
            SSL_write( ssl, fromemail, strlen( fromemail ) );
            bytes = SSL_read( ssl, buf, sizeof( buf ) );
            buf[ bytes ] = 0;
            printf( "2 [RECEIVED_TLS] %s\n", buf );
            if( !Contain( std::string( buf ), "250" ) ) return 0;
           
           
            buf[ 0 ] = '\0';
            std::string rcpt = "rcpt to: <";
            rcpt.append( to ).append( ">\r\n" );
            char * rcpt1 =( char * ) rcpt.c_str();
            cout << "SEND TO SERVER " << rcpt1 << endl;
            SSL_write( ssl, rcpt1, strlen( rcpt1 ) );
            bytes = SSL_read( ssl, buf, sizeof( buf ) );
            buf[ bytes ] = 0;
            printf( "3 [RECEIVED_TLS] %s\n", buf );
            if( !Contain( std::string( buf ), "250" ) ) return 0;
           
            buf[ 0 ] = '\0';
            char * data =( char * ) "DATA\r\n";
            cout << "SEND TO SERVER " << data << endl;
            SSL_write( ssl, data, strlen( data ) );
            bytes = SSL_read( ssl, buf, sizeof( buf ) );
            buf[ bytes ] = 0;
            printf( "4 [RECEIVED_TLS] %s\n", buf );
            if( !Contain( std::string( buf ), "354" ) ) return 0;
           
            std::string Encoding = "iso-8859-2"; // charset: utf-8, utf-16, iso-8859-2, iso-8859-1
            Encoding = "utf-8";
           
            std::ostringstream m;
            // m << "Date: "<< Date(1) << "\r\n";
            m << "From: " << from << "\r\n";
            m << "To: " << to << "\r\n";
            m << "Subject: =?" << Encoding << "?Q?" << subject << "?=\r\n";
            m << "Reply-To: " << replyto << "\r\n";
            m << "Return-Path: " << from << "\r\n";
            m << "MIME-Version: 1.0\r\n";
            m << "Content-Type: multipart/mixed; boundary=\"ToJestSeparator0000\"\r\n\r\n";
            m << "--ToJestSeparator0000\r\n";
            m << "Content-Type: multipart/alternative; boundary=\"ToJestSeparatorZagniezdzony1111\"\r\n\r\n";
            m << "--ToJestSeparatorZagniezdzony1111\r\n";
            m << "Content-Type: text/plain; charset=\"" << Encoding << "\"\r\n";
            m << "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable\r\n\r\n";
            m << msg << "\r\n\r\n";
            m << "--ToJestSeparatorZagniezdzony1111\r\n";
            m << "Content-Type: text/html; charset=\"" << Encoding << "\"\r\n";
            m << "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable\r\n\r\n";
            m << msghtml << "\r\n\r\n";
            m << "--ToJestSeparatorZagniezdzony1111--\r\n";
            // add atachments
            if( files.size() > 0 ) {
                for( unsigned int i = 0; i < files.size(); i++ ) {
                    std::string path = files.at( i );
                    std::string filename = fileBasename( path );
                    std::string fc = base64_encode( get_file_contents( filename.c_str() ) );
                    std::string extension = GetFileExtension( filename );
                    const char * mimetype = GetMimeTypeFromFileName(( char * ) extension.c_str() );
                    // cout << "MIME " << mimetype << endl << extension << endl;
                    // cout << "FILE CONTENT " << fc << endl;
                    m << "--ToJestSeparator0000\r\n";
                    m << "Content-Type: " << mimetype << "; name=\"" << filename << "\"\r\n";
                    m << "Content-Transfer-Encoding: base64\r\n";
                    m << "Content-Disposition: attachment; filename=\"" << filename << "\"\r\n\r\n";
                    m << fc << "\r\n\r\n";
                }
            }
            m << "--ToJestSeparator0000--\r\n\r\n";
            m << "\r\n.\r\n";
           
            // create mime message string
            std::string mimemsg = m.str();
            // cout << mimemsg;
           
            char * mdata =( char * ) mimemsg.c_str();
            SSL_write( ssl, mdata, strlen( mdata ) );
            bytes = SSL_read( ssl, buf, sizeof( buf ) );
            buf[ bytes ] = 0;
            printf( "5 [RECEIVED_TLS] %s\n", buf );
            if( !Contain( std::string( buf ), "250" ) ) return 0;
           
            char * qdata =( char * ) "QUIT\r\n";
            SSL_write( ssl, qdata, strlen( qdata ) );
            bytes = SSL_read( ssl, buf, sizeof( buf ) );
            buf[ bytes ] = 0;
            printf( "6 [RECEIVED_TLS] %s\n", buf );
            if( !Contain( std::string( buf ), "221" ) ) return 0;
           
            SSL_free( ssl );
            return 1;
        }
        close( server );
        SSL_CTX_free( ctx );
    } catch( std::exception & e ) {
        return 0;
    }
}

int sslsmtpEx::OpenConnection( const char * hostname, int port )
{
    int sd = - 1;
    sd = socket( PF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
   
    struct hostent * host;
    struct sockaddr_in addr;
    struct in_addr ** addr_list;
   
    // clear address
    bzero( & addr, sizeof( addr ) );
   
    // get from host or ip
    if(( signed ) inet_addr( hostname ) == - 1 )
    {
        if(( host = gethostbyname( hostname ) ) == NULL )
        {
            // perror(hostname);
            printf( "gethostbyname() failed \n" );
            // abort();
            return - 1;
        }
       
        addr_list =( struct in_addr ** ) host->h_addr_list;
        for( int i = 0; addr_list[ i ] != NULL; i++ )
        {
            //strcpy(ip , inet_ntoa(*addr_list[i]) );
            addr.sin_addr = * addr_list[ i ];
            cout << hostname << " resolved to " << inet_ntoa( * addr_list[ i ] ) << endl;
            inet_pton( AF_INET, inet_ntoa( * addr_list[ i ] ), & addr.sin_addr );
            break;
        }
        // cout << "ssl cleint send open conn host " << inet_ntoa(host->h_addr) << endl;
        // set and catch timeout seconds
        socketTimeout( sd, 10 );
    } else {
        addr.sin_addr.s_addr = inet_addr( hostname );
    }
    // connect
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_port = htons( port );
    // addr.sin_addr.s_addr = *(long*)(host->h_addr);
   
    if( connect( sd,( struct sockaddr * ) & addr, sizeof( addr ) ) < 0 ) {
        close( sd );
        // perror(hostname);
        printf( "gethostbyname() failed\n" );
        return - 1;
        // abort();
    }
    // cout << "ssl cleint send open conn end " << endl;
    return sd;
}

void sslsmtpEx::socketTimeout( int sd, int timeoutseconds ) {
    // socket time out
    struct timeval timeout;
    timeout.tv_sec = timeoutseconds;
    timeout.tv_usec = 0;
   
    if( setsockopt( sd, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO,( char * ) & timeout, sizeof( timeout ) ) < 0 )
         cout << "[setsockopt failed]" << endl;
   
    if( setsockopt( sd, SOL_SOCKET, SO_SNDTIMEO,( char * ) & timeout, sizeof( timeout ) ) < 0 )
         cout << "[setsockopt failed]" << endl;
   
}

// InitCTX - initialize the SSL engine.
SSL_CTX * sslsmtpEx::InitCTX( void )
{ const SSL_METHOD * method;
    SSL_CTX * ctx;
   
    SSL_library_init();
    SSL_load_error_strings(); // Bring in and register error messages
    OpenSSL_add_all_algorithms(); // Load cryptos
   
    method = SSLv23_client_method(); // Create new client-method instance
    ctx = SSL_CTX_new( method ); // Create new context
    if( ctx == NULL )
    {
        ERR_print_errors_fp( stderr );
        // abort();
    }
    return ctx;
}

// ShowCerts - print out the certificates.
string sslsmtpEx::ShowCerts( SSL * ssl )
{ X509 * cert;
    char * line;
   
    cert = SSL_get_peer_certificate( ssl ); // get the server's certificate
    if( cert != NULL )
    {
        std::string log = "Server certificates:\n";
        line = X509_NAME_oneline( X509_get_subject_name( cert ), 0, 0 );
        log.append( "Subject: " ).append( line );
        free( line ); // free the malloc'ed string
        line = X509_NAME_oneline( X509_get_issuer_name( cert ), 0, 0 );
        log.append( "\nIssuer: " ).append( line );
        free( line ); // free the malloc'ed string
        X509_free( cert ); // free the malloc'ed certificate copy
        return log;
    } else {
        return "No certificates.\n";
    }
}

// Check ssl error
void sslsmtpEx::sslError1( SSL * ssl, int received ) {
    const int err = SSL_get_error( ssl, received );
    // const int st = ERR_get_error();
    if( err == SSL_ERROR_NONE ) {
        std::cout << "SSL_ERROR_NONE:" << SSL_ERROR_NONE << std::endl;
        // SSL_shutdown(ssl);
    } else if( err == SSL_ERROR_WANT_READ ) {
        std::cout << "SSL_ERROR_WANT_READ:" << SSL_ERROR_WANT_READ << std::endl;
        SSL_shutdown( ssl );
        kill( getpid(), SIGKILL );
    } else if( SSL_ERROR_SYSCALL ) {
        std::cout << "SSL_ERROR_SYSCALL:" << SSL_ERROR_SYSCALL << std::endl;
        SSL_shutdown( ssl );
        kill( getpid(), SIGKILL );
    }
}

void sslsmtpEx::sslError( SSL * ssl, int received, string microtime, std::ostringstream & logi ) {
    const int err = SSL_get_error( ssl, received );
    // const int st = ERR_get_error();
    if( err == SSL_ERROR_NONE ) {
        // OK send
        // std::cout<<"SSL_ERROR_NONE:"<<SSL_ERROR_NONE<<std::endl;
        // SSL_shutdown(ssl);       
    } else if( err == SSL_ERROR_WANT_READ ) {
        logi << "[SSL_ERROR_WANT_READ]" << SSL_ERROR_WANT_READ << std::endl;
        cout << logi.str() << "--[" << microtime << "]--" << endl;
        SSL_shutdown( ssl );
        kill( getpid(), SIGKILL );
    } else if( SSL_ERROR_SYSCALL ) {
        logi << errno << " Received " << received << endl;
        logi << "[SSL_ERROR_SYSCALL] " << SSL_ERROR_SYSCALL << std::endl;
        cout << logi.str() << "--[" << microtime << "]--" << endl;
        SSL_shutdown( ssl );
        kill( getpid(), SIGKILL );
    }
}
void sslsmtpEx::quoted( string str ) {
    std::stringstream ss;
    std::string in = "String with spaces, and embedded \"quotes\" too";
    if( str.length() > 0 ) {
        in = str;
    }
    std::string out;
   
    ss << std::quoted( in );
    std::cout << "read in     [" << in << "]\n"
    << "stored as   [" << ss.str() << "]\n";
   
    ss >> std::quoted( out );
    std::cout << "written out [" << out << "]\n";
}

string sslsmtpEx::Date( bool utc ) {
    time_t now = time( 0 );
    char * dt = ctime( & now );
    if( utc ) {
        tm * gmtm = gmtime( & now );
        dt = asctime( gmtm );
    }
    return std::string( dt );
}

string sslsmtpEx::fileBasename( string path ) {
    std::string filename = path.substr( path.find_last_of( "/\\" ) + 1 );
    return filename;
    // without extension
    // std::string::size_type const p(base_filename.find_last_of('.'));
    // std::string file_without_extension = base_filename.substr(0, p);
}

std::string sslsmtpEx::getFileContent( const std::string & path )
{
    //std::ifstream file(path);
    //std::string content((std::istreambuf_iterator<char>(file)), std::istreambuf_iterator<char>());
    //return content;
    return path;
}

std::string sslsmtpEx::get_file_contents( const char * filename )
{
    std::ifstream in( filename, std::ios::in | std::ios::binary );
    if( in )
    {
        std::string contents;
        in.seekg( 0, std::ios::end );
        contents.resize( in.tellg() );
        in.seekg( 0, std::ios::beg );
        in.read( & contents[ 0 ], contents.size() );
        in.close();
        return( contents );
    }
    throw( errno );
}

bool sslsmtpEx::Contain( std::string str, std::string search ) {
    std::size_t found = str.find( search );
    if( found != std::string::npos ) {
        return 1;
    }
    return 0;
}

std::string sslsmtpEx::GetFileExtension( const std::string & FileName )
{
    if( FileName.find_last_of( "." ) != std::string::npos )
         return FileName.substr( FileName.find_last_of( "." ) + 1 );
   
    return "";
}

const char * sslsmtpEx::GetMimeTypeFromFileName( char * szFileExt )
{
    // cout << "EXT " << szFileExt;
    for( unsigned int i = 0; i < sizeof( MimeTypes ) / sizeof( MimeTypes[ 0 ] ); i++ )
    {
        if( strcmp( MimeTypes[ i ][ 0 ], szFileExt ) == 0 )
        {
            return MimeTypes[ i ][ 1 ];
        }
    }
    return MimeTypes[ 0 ][ 1 ]; //if does not match any,  "application/octet-stream" is returned
}


// -----------------------------------   DNS PART

vector < string > sslsmtpEx::getMX( std::string email, int show = 0, int logToFile = 0 )
{
    string domain = "localhost";
    vector < string > em = splitDelimiter( email, "@" );
    if( em.size() > 1 ) {
        domain = em.at( em.size() - 1 );
    }
    vector < string > mxhosts;
    res_init();
    u_char nsbuf[ N ];
    //char dispbuf[N];
    ns_msg msg;
    ns_rr rr;
    int i, l;
    if( show > 0 ) {
        // HEADER
        // printf("Domain : %s\n", std::string(domain));
        // MX RECORD
        printf( "MX records : \n" );
    }
    l = res_query( domain.c_str(), ns_c_any, ns_t_mx, nsbuf, sizeof( nsbuf ) );
    if( l < 0 )
    {
        // perror(domain.c_str());
        return mxhosts;
    } else {
        #ifdef USE_PQUERY
        /* this will give lots of detailed info on the request and reply */
        res_pquery( & _res, nsbuf, l, stdout );
        #else
        /* just grab the MX answer info */
        ns_initparse( nsbuf, l, & msg );
        l = ns_msg_count( msg, ns_s_an );
        for( i = 0; i < l; i++ )
        {
            ns_parserr( & msg, ns_s_an, i, & rr ); // int prr = ns_parserr(&msg, ns_s_an, j, &rr);
            // priority
            char exchange[ NS_MAXDNAME ];
            const u_char * rdata = ns_rr_rdata( rr );
            const uint16_t pri = ns_get16( rdata );
            int len = dn_expand( nsbuf, nsbuf + 250, rdata + 2, exchange, sizeof( exchange ) );
            if( show > 0 ) {
                cout << len;
                // priority
                printf( "Pri->%d\n", pri );
                // hostname
                printf( "Exchange->%s\n", exchange );
            }
            mxhosts.push_back( exchange );
           
            if( logToFile > 0 ) {
                // get the current time
                time_t rawtime;
                tm * ptm;
                time( & rawtime );
                ptm = gmtime( & rawtime );
                // log this information to ipaddr.log file
                ofstream ipaddr_log( "ipaddr.log", ios::app );
                ipaddr_log <<( ptm->tm_hour + MST % 24 ) << ":" <<( ptm->tm_min ) << " " << domain << " " << exchange << " (" << hostnameIP( exchange ) << ")" << endl;
                ipaddr_log.close();
            }
        }
        #endif
    }
    // ---------
    return mxhosts;
}

// string delimiter
vector < string > sslsmtpEx::splitDelimiter( string str, string delim )
{
    vector < string > tokens;
    size_t prev = 0, pos = 0;
    do
    {
        pos = str.find( delim, prev );
        if( pos == string::npos ) pos = str.length();
       
        string token = str.substr( prev, pos - prev );
        if( !token.empty() ) tokens.push_back( token );
       
        prev = pos + delim.length();
        // cout << token << endl;
    }
    while( pos < str.length() && prev < str.length() );
   
    return tokens;
}

// Get ip from domain name
string sslsmtpEx::hostnameIP( std::string hostname )
{
    struct hostent * he;
    struct in_addr ** addr_list;
    int i;
    char ip[ 255 ];
    if(( he = gethostbyname(( char * ) hostname.c_str() ) ) == NULL )
    {
        // get the host info
        herror( "gethostbyname" );
        return "";
    }
    addr_list =( struct in_addr ** ) he->h_addr_list;
    for( i = 0; addr_list[ i ] != NULL; i++ )
    {
        //Return the first one;
        strcpy( ip, inet_ntoa( * addr_list[ i ] ) );
    }
    cout << std::string( ip );
    return std::string( ip );
}

// valid ip4
bool sslsmtpEx::validIPv4( const string & str )
{
    struct sockaddr_in sa;
    return inet_pton( AF_INET, str.c_str(), &( sa.sin_addr ) ) != 0;
}

// valid ip6
bool sslsmtpEx::validIPv6( const string & str )
{
    struct sockaddr_in6 sa;
    return inet_pton( AF_INET6, str.c_str(), &( sa.sin6_addr ) ) != 0;
}


// ---------------------------------------- BASE64

const std::string sslsmtpEx::base64_chars =
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
"0123456789+/";


bool sslsmtpEx::is_base64( unsigned char c ) {
    return( isalnum( c ) ||( c == '+' ) ||( c == '/' ) );
}


std::string sslsmtpEx::base64_encode( unsigned char const * bytes_to_encode, unsigned int in_len ) {
    std::string ret;
    int i = 0;
    int j = 0;
    unsigned char char_array_3[ 3 ];
    unsigned char char_array_4[ 4 ];
   
    while( in_len-- ) {
        char_array_3[ i++ ] = *( bytes_to_encode++ );
        if( i == 3 ) {
            char_array_4[ 0 ] =( char_array_3[ 0 ] & 0xfc ) >> 2;
            char_array_4[ 1 ] =(( char_array_3[ 0 ] & 0x03 ) << 4 ) +(( char_array_3[ 1 ] & 0xf0 ) >> 4 );
            char_array_4[ 2 ] =(( char_array_3[ 1 ] & 0x0f ) << 2 ) +(( char_array_3[ 2 ] & 0xc0 ) >> 6 );
            char_array_4[ 3 ] = char_array_3[ 2 ] & 0x3f;
           
            for( i = 0;( i < 4 ); i++ )
                 ret += base64_chars[ char_array_4[ i ] ];
           
            i = 0;
        }
    }
   
    if( i )
    {
        for( j = i; j < 3; j++ )
             char_array_3[ j ] = '\0';
       
        char_array_4[ 0 ] =( char_array_3[ 0 ] & 0xfc ) >> 2;
        char_array_4[ 1 ] =(( char_array_3[ 0 ] & 0x03 ) << 4 ) +(( char_array_3[ 1 ] & 0xf0 ) >> 4 );
        char_array_4[ 2 ] =(( char_array_3[ 1 ] & 0x0f ) << 2 ) +(( char_array_3[ 2 ] & 0xc0 ) >> 6 );
       
        for( j = 0;( j < i + 1 ); j++ )
             ret += base64_chars[ char_array_4[ j ] ];
       
        while(( i++ < 3 ) )
             ret += '=';
       
    }
   
    return ret;
   
}

std::string sslsmtpEx::base64_encode( std::string str, unsigned int in_len ) {
    unsigned char const * bytes_to_encode = reinterpret_cast < const unsigned char *>( str.c_str() );
    std::string ret;
    int i = 0;
    int j = 0;
    unsigned char char_array_3[ 3 ];
    unsigned char char_array_4[ 4 ];
   
    while( in_len-- ) {
        char_array_3[ i++ ] = *( bytes_to_encode++ );
        if( i == 3 ) {
            char_array_4[ 0 ] =( char_array_3[ 0 ] & 0xfc ) >> 2;
            char_array_4[ 1 ] =(( char_array_3[ 0 ] & 0x03 ) << 4 ) +(( char_array_3[ 1 ] & 0xf0 ) >> 4 );
            char_array_4[ 2 ] =(( char_array_3[ 1 ] & 0x0f ) << 2 ) +(( char_array_3[ 2 ] & 0xc0 ) >> 6 );
            char_array_4[ 3 ] = char_array_3[ 2 ] & 0x3f;
           
            for( i = 0;( i < 4 ); i++ )
                 ret += base64_chars[ char_array_4[ i ] ];
           
            i = 0;
        }
    }
   
    if( i )
    {
        for( j = i; j < 3; j++ )
             char_array_3[ j ] = '\0';
       
        char_array_4[ 0 ] =( char_array_3[ 0 ] & 0xfc ) >> 2;
        char_array_4[ 1 ] =(( char_array_3[ 0 ] & 0x03 ) << 4 ) +(( char_array_3[ 1 ] & 0xf0 ) >> 4 );
        char_array_4[ 2 ] =(( char_array_3[ 1 ] & 0x0f ) << 2 ) +(( char_array_3[ 2 ] & 0xc0 ) >> 6 );
       
        for( j = 0;( j < i + 1 ); j++ )
             ret += base64_chars[ char_array_4[ j ] ];
       
        while(( i++ < 3 ) )
             ret += '=';
       
    }
    return ret;
}


std::string sslsmtpEx::base64_encode( std::string str ) {
    unsigned int in_len = str.length();
    unsigned char const * bytes_to_encode = reinterpret_cast < const unsigned char *>( str.c_str() );
    std::string ret;
    int i = 0;
    int j = 0;
    unsigned char char_array_3[ 3 ];
    unsigned char char_array_4[ 4 ];
   
    while( in_len-- ) {
        char_array_3[ i++ ] = *( bytes_to_encode++ );
        if( i == 3 ) {
            char_array_4[ 0 ] =( char_array_3[ 0 ] & 0xfc ) >> 2;
            char_array_4[ 1 ] =(( char_array_3[ 0 ] & 0x03 ) << 4 ) +(( char_array_3[ 1 ] & 0xf0 ) >> 4 );
            char_array_4[ 2 ] =(( char_array_3[ 1 ] & 0x0f ) << 2 ) +(( char_array_3[ 2 ] & 0xc0 ) >> 6 );
            char_array_4[ 3 ] = char_array_3[ 2 ] & 0x3f;
           
            for( i = 0;( i < 4 ); i++ )
                 ret += base64_chars[ char_array_4[ i ] ];
           
            i = 0;
        }
    }
   
    if( i )
    {
        for( j = i; j < 3; j++ )
             char_array_3[ j ] = '\0';
       
        char_array_4[ 0 ] =( char_array_3[ 0 ] & 0xfc ) >> 2;
        char_array_4[ 1 ] =(( char_array_3[ 0 ] & 0x03 ) << 4 ) +(( char_array_3[ 1 ] & 0xf0 ) >> 4 );
        char_array_4[ 2 ] =(( char_array_3[ 1 ] & 0x0f ) << 2 ) +(( char_array_3[ 2 ] & 0xc0 ) >> 6 );
       
        for( j = 0;( j < i + 1 ); j++ )
             ret += base64_chars[ char_array_4[ j ] ];
       
        while(( i++ < 3 ) )
             ret += '=';
       
    }
   
    return ret;
   
}

std::string sslsmtpEx::base64_decode( std::string const & encoded_string ) {
    int in_len = encoded_string.size();
    int i = 0;
    int j = 0;
    int in_ = 0;
    unsigned char char_array_4[ 4 ], char_array_3[ 3 ];
    std::string ret;
   
    while( in_len-- &&( encoded_string[ in_ ] != '=' ) && is_base64( encoded_string[ in_ ] ) ) {
        char_array_4[ i++ ] = encoded_string[ in_ ]; in_++;
        if( i == 4 ) {
            for( i = 0; i < 4; i++ )
                 char_array_4[ i ] = base64_chars.find( char_array_4[ i ] );
           
            char_array_3[ 0 ] =( char_array_4[ 0 ] << 2 ) +(( char_array_4[ 1 ] & 0x30 ) >> 4 );
            char_array_3[ 1 ] =(( char_array_4[ 1 ] & 0xf ) << 4 ) +(( char_array_4[ 2 ] & 0x3c ) >> 2 );
            char_array_3[ 2 ] =(( char_array_4[ 2 ] & 0x3 ) << 6 ) + char_array_4[ 3 ];
           
            for( i = 0;( i < 3 ); i++ )
                 ret += char_array_3[ i ];
           
            i = 0;
        }
    }
   
    if( i ) {
        for( j = 0; j < i; j++ )
             char_array_4[ j ] = base64_chars.find( char_array_4[ j ] );
       
        char_array_3[ 0 ] =( char_array_4[ 0 ] << 2 ) +(( char_array_4[ 1 ] & 0x30 ) >> 4 );
        char_array_3[ 1 ] =(( char_array_4[ 1 ] & 0xf ) << 4 ) +(( char_array_4[ 2 ] & 0x3c ) >> 2 );
       
        for( j = 0;( j < i - 1 ); j++ ) ret += char_array_3[ j ];
       
    }
   
    return ret;
}

// main.cpp
C/C++
// ssl smtp client
#include "sslsmtpex.h"

// na wszelki wypadek
// dkim signer pdkim
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
// timestamp time.h
#include <ctime>
// cout, cin
#include <iostream>
// file
#include <fstream>
#include <sstream>      // std::ostringstream
#include <algorithm>
#include <stdio.h>
#include <cstdio>
#include <unistd.h>
#include <string>
#include <cstring>
#include <sstream>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>

#include <openssl/ssl.h>
#include <openssl/err.h>
#include <openssl/bio.h>
#include <openssl/pem.h>
#include <openssl/x509.h>
#include <openssl/x509_vfy.h>

//email validate
#include <regex>
// mkdir
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
// current dir
#include <string.h>
#include <limits.h>
#include <unistd.h>
#include <netdb.h>
#include <vector>

int main() {
   
    sslsmtpEx sm;
    sm.sslsmtpExSet( "localhost", 25 );
   
    // get MX records from dns
    vector < string > mx = sm.getMX( "nanomoow@gmail.com", 0, 0 );
   
    while( true ) {
        // for each record send email
        for( int i = 0; i < mx.size(); i++ ) {
            sm.sslsmtpExSet( mx.at( i ), 25 );
            cout << "Mx host: " << mx.at( i ) << endl;
            // send email
            vector < string > files;
            cout << sm.Send( "hello@example.com", "nanomoow@gmail.com", "hello@example.com", "Smtp client test", "Smtp test", "<h1>Smtp test</h1>", files ) << endl;
        }
        sleep( 5 );
    }
}

Pozdrawiam
Breakermind
P-166853
Kinexity
» 2017-11-13 15:12:21
1. Już po raz 5 (!!!) piszesz w niewłaściwym dziale - tego typu tematy powinny być w Bibliotekach.
2. Czemu używasz tablic char zamiast string?
P-166854
Breakermind
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2017-11-13 15:16:59
Gdyż to nie biblioteka tylko klasa :) :P (jak sie nie podoba dział to przeniesć gdzie trzeba)

A co do charów to dla potrenowania tych dziwacznych zamian (konwersji) pomiędzy typami.
P-166855
Breakermind
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2017-11-13 21:43:03
Witam może się komuś przyda:

SslSMTPClient - C++ ssl smtp email client https://github.com/breakermind​/SslSMTPClient

Blastex - Php ssl smtp email client (wersja standardowa i umożliwiająca wysyłanie e-mail bez lokalnego serwera smtp z php)
https://github.com/breakermind​/Blastex

Pozdrawiam
Breakermind
P-166864
« 1 »
  Strona 1 z 1