Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

dodanie drugiego okna dialogowego

Ostatnio zmodyfikowano 2023-12-23 23:30
Autor Wiadomość
E_Rysiek
Temat założony przez niniejszego użytkownika
dodanie drugiego okna dialogowego
» 2023-12-13 21:35:59
dopiero zacząłem naukę w Visual C++ 6,0 . w przykładzie z książki (Helion 1999r.) mam dodać okno niemodialne. tworzę nową klasę CPaintDlg dla tego okna a następnie dodaję zmienną m_dlgPaint typu CPaintDlg
 jako prywatną oraz dopisuję kod do " BOOL CGrafikaDlg ::OnInitDialog() "
C/C++
m_dlgPaint.Create( IDD_PAINT_DLG, this );
m_dlgPaint.ShowWindow( SW_SHOW )
    :
,
po sprawdzeniu poprawności program pokazuje że nie ma błędów, ale nie ma żadnej reakcji, gdy chcę go uruchomić, gdy usunę zmienną " m_dlgPaint " program uruchamia się i pokazuje pierwsze okno dialogowe
kilka krotnie powtarzałem ten przykład z książki ale ciągle to samo. Bardzo proszę o pomoc.
P-180532
pekfos
» 2023-12-14 17:43:42
Podaj kod.
P-180533
E_Rysiek
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2023-12-17 08:18:36
dziękuję za odpowiedz, załączam kod:
C/C++
// Grafika.cpp : Defines the class behaviors for the application.
//

#include "stdafx.h"
#include "Grafika.h"
#include "GrafikaDlg.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[ ] = __FILE__;
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CGrafikaApp

BEGIN_MESSAGE_MAP( CGrafikaApp, CWinApp )
//{{AFX_MSG_MAP(CGrafikaApp)
// NOTE - the ClassWizard will add and remove mapping macros here.
//    DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code!
//}}AFX_MSG
ON_COMMAND( ID_HELP, CWinApp::OnHelp )
END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CGrafikaApp construction

CGrafikaApp::CGrafikaApp()
{
   
// TODO: add construction code here,
    // Place all significant initialization in InitInstance
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// The one and only CGrafikaApp object

CGrafikaApp theApp;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CGrafikaApp initialization

BOOL CGrafikaApp::InitInstance()
{
   
AfxEnableControlContainer();
   
   
// Standard initialization
    // If you are not using these features and wish to reduce the size
    //  of your final executable, you should remove from the following
    //  the specific initialization routines you do not need.
   
   
#ifdef _AFXDLL
   
Enable3dControls(); // Call this when using MFC in a shared DLL
   
#else
   
Enable3dControlsStatic(); // Call this when linking to MFC statically
   
#endif
   
   
CGrafikaDlg dlg;
   
m_pMainWnd = & dlg;
   
int nResponse = dlg.DoModal();
   
if( nResponse == IDOK )
   
{
       
// TODO: Place code here to handle when the dialog is
        //  dismissed with OK
   
}
   
else if( nResponse == IDCANCEL )
   
{
       
// TODO: Place code here to handle when the dialog is
        //  dismissed with Cancel
   
}
   
   
// Since the dialog has been closed, return FALSE so that we exit the
    //  application, rather than start the application's message pump.
   
return FALSE;
}
C/C++
// GrafikaDlg.cpp : implementation file
//

#include "stdafx.h"
#include "Grafika.h"
#include "PaintDlg.h"
#include "GrafikaDlg.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[ ] = __FILE__;
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CAboutDlg dialog used for App About

class CAboutDlg
    : public CDialog
{
public:
   
CAboutDlg();
   
   
// Dialog Data
    //{{AFX_DATA(CAboutDlg)
   
enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };
   
//}}AFX_DATA
   
    // ClassWizard generated virtual function overrides
    //{{AFX_VIRTUAL(CAboutDlg)
protected:
   
virtual void DoDataExchange( CDataExchange * pDX ); // DDX/DDV support
    //}}AFX_VIRTUAL
   
    // Implementation
protected:
   
//{{AFX_MSG(CAboutDlg)
    //}}AFX_MSG
   
DECLARE_MESSAGE_MAP()
};

CAboutDlg::CAboutDlg()
    :
CDialog( CAboutDlg::IDD )
{
   
//{{AFX_DATA_INIT(CAboutDlg)
    //}}AFX_DATA_INIT
}

void CAboutDlg::DoDataExchange( CDataExchange * pDX )
{
   
CDialog::DoDataExchange( pDX );
   
//{{AFX_DATA_MAP(CAboutDlg)
    //}}AFX_DATA_MAP
}

BEGIN_MESSAGE_MAP( CAboutDlg, CDialog )
//{{AFX_MSG_MAP(CAboutDlg)
// No message handlers
//}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CGrafikaDlg dialog

CGrafikaDlg::CGrafikaDlg( CWnd * pParent /*=NULL*/ )
    :
CDialog( CGrafikaDlg::IDD, pParent )
{
   
//{{AFX_DATA_INIT(CGrafikaDlg)
    // NOTE: the ClassWizard will add member initialization here
    //}}AFX_DATA_INIT
    // Note that LoadIcon does not require a subsequent DestroyIcon in Win32
   
m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon( IDR_MAINFRAME );
}

void CGrafikaDlg::DoDataExchange( CDataExchange * pDX )
{
   
CDialog::DoDataExchange( pDX );
   
//{{AFX_DATA_MAP(CGrafikaDlg)
    // NOTE: the ClassWizard will add DDX and DDV calls here
    //}}AFX_DATA_MAP
}

BEGIN_MESSAGE_MAP( CGrafikaDlg, CDialog )
//{{AFX_MSG_MAP(CGrafikaDlg)
ON_WM_SYSCOMMAND()
ON_WM_PAINT()
ON_WM_QUERYDRAGICON()
//}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CGrafikaDlg message handlers

BOOL CGrafikaDlg::OnInitDialog()
{
   
CDialog::OnInitDialog();
   
   
// Add "About..." menu item to system menu.
   
    // IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.
   
ASSERT(( IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0 ) == IDM_ABOUTBOX );
   
ASSERT( IDM_ABOUTBOX < 0xF000 );
   
   
CMenu * pSysMenu = GetSystemMenu( FALSE );
   
if( pSysMenu != NULL )
   
{
       
CString strAboutMenu;
       
strAboutMenu.LoadString( IDS_ABOUTBOX );
       
if( !strAboutMenu.IsEmpty() )
       
{
           
pSysMenu->AppendMenu( MF_SEPARATOR );
           
pSysMenu->AppendMenu( MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu );
       
}
    }
   
   
// Set the icon for this dialog.  The framework does this automatically
    //  when the application's main window is not a dialog
   
SetIcon( m_hIcon, TRUE ); // Set big icon
   
SetIcon( m_hIcon, FALSE ); // Set small icon
   
    // TODO: Add extra initialization here
    //** utworzenie drugiego okna dialogowego
   
m_dlgPaint.Create( IDD_PAINT_DLG, this );
   
//** wyświetlenie nowego okna dialogowego
   
m_dlgPaint.ShowWindow( SW_SHOW );
   
   
   
return TRUE; // return TRUE  unless you set the focus to a control
}

void CGrafikaDlg::OnSysCommand( UINT nID, LPARAM lParam )
{
   
if(( nID & 0xFFF0 ) == IDM_ABOUTBOX )
   
{
       
CAboutDlg dlgAbout;
       
dlgAbout.DoModal();
   
}
   
else
   
{
       
CDialog::OnSysCommand( nID, lParam );
   
}
}

// If you add a minimize button to your dialog, you will need the code below
//  to draw the icon.  For MFC applications using the document/view model,
//  this is automatically done for you by the framework.

void CGrafikaDlg::OnPaint()
{
   
if( IsIconic() )
   
{
       
CPaintDC dc( this ); // device context for painting
       
       
SendMessage( WM_ICONERASEBKGND,( WPARAM ) dc.GetSafeHdc(), 0 );
       
       
// Center icon in client rectangle
       
int cxIcon = GetSystemMetrics( SM_CXICON );
       
int cyIcon = GetSystemMetrics( SM_CYICON );
       
CRect rect;
       
GetClientRect( & rect );
       
int x =( rect.Width() - cxIcon + 1 ) / 2;
       
int y =( rect.Height() - cyIcon + 1 ) / 2;
       
       
// Draw the icon
       
dc.DrawIcon( x, y, m_hIcon );
   
}
   
else
   
{
       
CDialog::OnPaint();
   
}
}

// The system calls this to obtain the cursor to display while the user drags
//  the minimized window.
HCURSOR CGrafikaDlg::OnQueryDragIcon()
{
   
return( HCURSOR ) m_hIcon;
}
C/C++
// Grafika.h : main header file for the GRAFIKA application
//

#if !defined(AFX_GRAFIKA_H__55A2E1AF_268E_4F10_AC7D_AA298F6D54F7__INCLUDED_)
#define AFX_GRAFIKA_H__55A2E1AF_268E_4F10_AC7D_AA298F6D54F7__INCLUDED_

#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif  
// _MSC_VER > 1000

#ifndef __AFXWIN_H__
#error include 'stdafx.h' before including this file for PCH
#endif

#include "resource.h"  
// main symbols

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CGrafikaApp:
// See Grafika.cpp for the implementation of this class
//

class CGrafikaApp
    : public CWinApp
{
public:
   
CGrafikaApp();
   
   
// Overrides
    // ClassWizard generated virtual function overrides
    //{{AFX_VIRTUAL(CGrafikaApp)
public:
   
virtual BOOL InitInstance();
   
//}}AFX_VIRTUAL
   
    // Implementation
   
    //{{AFX_MSG(CGrafikaApp)
    // NOTE - the ClassWizard will add and remove member functions here.
    //    DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code !
    //}}AFX_MSG
   
DECLARE_MESSAGE_MAP()
};


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//{{AFX_INSERT_LOCATION}}
// Microsoft Visual C++ will insert additional declarations immediately before the previous line.

#endif  // !defined(AFX_GRAFIKA_H__55A2E1AF_268E_4F10_AC7D_AA298F6D54F7__INCLUDED_)
C/C++
// GrafikaDlg.h : header file
//

#if !defined(AFX_GRAFIKADLG_H__D3007D79_D412_4107_B3DC_A0B642D13AAE__INCLUDED_)
#define AFX_GRAFIKADLG_H__D3007D79_D412_4107_B3DC_A0B642D13AAE__INCLUDED_

#include "PaintDlg.h"  
// Added by ClassView
#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif  
// _MSC_VER > 1000

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CGrafikaDlg dialog

class CGrafikaDlg
    : public CDialog
{
   
// Construction
public:
   
CGrafikaDlg( CWnd * pParent = NULL ); // standard constructor
   
    // Dialog Data
    //{{AFX_DATA(CGrafikaDlg)
   
enum { IDD = IDD_GRAFIKA_DIALOG };
   
// NOTE: the ClassWizard will add data members here
    //}}AFX_DATA
   
    // ClassWizard generated virtual function overrides
    //{{AFX_VIRTUAL(CGrafikaDlg)
protected:
   
virtual void DoDataExchange( CDataExchange * pDX ); // DDX/DDV support
    //}}AFX_VIRTUAL
   
    // Implementation
protected:
   
HICON m_hIcon;
   
   
// Generated message map functions
    //{{AFX_MSG(CGrafikaDlg)
   
virtual BOOL OnInitDialog();
   
afx_msg void OnSysCommand( UINT nID, LPARAM lParam );
   
afx_msg void OnPaint();
   
afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon();
   
//}}AFX_MSG
   
DECLARE_MESSAGE_MAP()
   
private
: CPaintDlg m_dlgPaint;
};

//{{AFX_INSERT_LOCATION}}
// Microsoft Visual C++ will insert additional declarations immediately before the previous line.

#endif  // !defined(AFX_GRAFIKADLG_H__D3007D79_D412_4107_B3DC_A0B642D13AAE__INCLUDED_)
P-180534
pekfos
» 2023-12-17 20:23:46
Powinno działać, chyba że coś jest nie tak z plikiem zasobów. W pliku RC Visual powinien pokazywać dialog IDD_PAINT_DLG.
P-180535
E_Rysiek
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2023-12-18 22:25:24
Dziękuję za informacje, wydaje mi się, że jest ten zapis, w załączeniu ten plik RC, a jeżeli jest problem z plikiem zasobów (nie wiem jakie ma rozszerzenie) to można to poprawić?
C/C++
//Microsoft Developer Studio generated resource script.
//
#include "resource.h"

#define APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Generated from the TEXTINCLUDE 2 resource.
//
#include "afxres.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#undef APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Polish resources

#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_PLK)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
#pragma code_page(1250)
#endif  
//_WIN32

#ifdef APSTUDIO_INVOKED
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// TEXTINCLUDE
//

1 TEXTINCLUDE DISCARDABLE
BEGIN
"resource.h\0"
END

2 TEXTINCLUDE DISCARDABLE
BEGIN
"#include " "afxres.h" "\r\n"
"\0"
END

3 TEXTINCLUDE DISCARDABLE
BEGIN
"#define _AFX_NO_SPLITTER_RESOURCES\r\n"
"#define _AFX_NO_OLE_RESOURCES\r\n"
"#define _AFX_NO_TRACKER_RESOURCES\r\n"
"#define _AFX_NO_PROPERTY_RESOURCES\r\n"
"\r\n"
"#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)\r\n"
"#ifdef _WIN32\r\n"
"LANGUAGE 9, 1\r\n"
"#pragma code_page(1252)\r\n"
"#endif //_WIN32\r\n"
"#include " "res\\Grafika.rc2" "  // non-Microsoft Visual C++ edited resources\r\n"
"#include " "afxres.rc" "         // Standard components\r\n"
"#endif\r\n"
"\0"
END

#endif     // APSTUDIO_INVOKED


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Icon
//

// Icon with lowest ID value placed first to ensure application icon
// remains consistent on all systems.
IDR_MAINFRAME ICON DISCARDABLE "res\\Grafika.ico"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Dialog
//

IDD_PAINT_DLG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 190, 137
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
CAPTION "Paint"
FONT 8, "MS Sans Serif"
BEGIN
END


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// DESIGNINFO
//

#ifdef APSTUDIO_INVOKED
GUIDELINES DESIGNINFO DISCARDABLE
BEGIN
IDD_PAINT_DLG, DIALOG
BEGIN
LEFTMARGIN, 7
RIGHTMARGIN, 183
TOPMARGIN, 7
BOTTOMMARGIN, 130
END
END
#endif     // APSTUDIO_INVOKED

#endif     // Polish resources
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// English (U.S.) resources

#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
#pragma code_page(1252)
#endif  
//_WIN32

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Dialog
//

IDD_ABOUTBOX DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 235, 55
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "About Grafika"
FONT 8, "MS Sans Serif"
BEGIN
ICON IDR_MAINFRAME, IDC_STATIC, 11, 17, 20, 20
LTEXT "Grafika Version 1.0", IDC_STATIC, 40, 10, 119, 8, SS_NOPREFIX
LTEXT "Copyright (C) 2023", IDC_STATIC, 40, 25, 119, 8
DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 178, 7, 50, 14, WS_GROUP
END

IDD_GRAFIKA_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 280, 230
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
CAPTION "Grafika"
FONT 8, "MS Sans Serif", 0, 0, 0x1
BEGIN
GROUPBOX "Narzedzie rysowania", IDC_STATIC, 15, 12, 97, 80
CONTROL "&Pioro", IDC_NPIORO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON |
WS_GROUP, 19, 28, 32, 10
CONTROL "Pe&dzel", IDC_NPEDZEL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 19, 49,
37, 10
CONTROL "&Bitmapa", IDC_NBITMAPA, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 19,
68, 41, 10
GROUPBOX "Rysowany ksztalt", IDC_STATIC, 15, 97, 95, 73
CONTROL "&Linia", IDC_KLINIA, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON |
WS_GROUP, 22, 111, 31, 10
CONTROL "&Okrag", IDC_KOKRAG, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 22, 129,
35, 10
CONTROL "P&rostokat", IDC_KPROSTOKAT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON,
22, 148, 46, 10
GROUPBOX "Kolor", IDC_STATIC, 135, 15, 90, 154
CONTROL "&Czarny", IDC_LCZARNY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON |
WS_GROUP, 146, 28, 37, 10
CONTROL "&Niebieski", IDC_LNIEBIESKI, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON,
146, 42, 45, 10
CONTROL "Zi&elony", IDC_LZIELONY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 146,
57, 39, 10
CONTROL "Ble&kitny", IDC_LBLEKITNY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON,
146, 76, 41, 10
CONTROL "Czer&wony", IDC_LCZERWONY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON,
146, 95, 47, 10
CONTROL "&Fioletowy", IDC_LFIOLETOWY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON,
146, 111, 45, 10
CONTROL "Zolt&y", IDC_LZOLTY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 146, 129,
31, 10
CONTROL "Bi&aly", IDC_LBIALY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 146, 151,
31, 10
PUSHBUTTON "Bi&tmapa", IDC_OBITMAPA, 39, 186, 50, 14
PUSHBUTTON "&Zamknij", IDC_OZAMKNIJ, 145, 186, 50, 14
END


#ifndef _MAC
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Version
//

VS_VERSION_INFO VERSIONINFO
FILEVERSION 1, 0, 0, 1
PRODUCTVERSION 1, 0, 0, 1
FILEFLAGSMASK 0x3fL
#ifdef _DEBUG
FILEFLAGS 0x1L
#else
FILEFLAGS 0x0L
#endif
FILEOS 0x4L
FILETYPE 0x1L
FILESUBTYPE 0x0L
BEGIN
BLOCK "StringFileInfo"
BEGIN
BLOCK "040904B0"
BEGIN
VALUE "CompanyName", "\0"
VALUE "FileDescription", "Grafika MFC Application\0"
VALUE "FileVersion", "1, 0, 0, 1\0"
VALUE "InternalName", "Grafika\0"
VALUE "LegalCopyright", "Copyright (C) 2023\0"
VALUE "LegalTrademarks", "\0"
VALUE "OriginalFilename", "Grafika.EXE\0"
VALUE "ProductName", "Grafika Application\0"
VALUE "ProductVersion", "1, 0, 0, 1\0"
END
END
BLOCK "VarFileInfo"
BEGIN
VALUE "Translation", 0x409, 1200
END
END

#endif     // !_MAC


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// DESIGNINFO
//

#ifdef APSTUDIO_INVOKED
GUIDELINES DESIGNINFO DISCARDABLE
BEGIN
IDD_ABOUTBOX, DIALOG
BEGIN
LEFTMARGIN, 7
RIGHTMARGIN, 228
TOPMARGIN, 7
BOTTOMMARGIN, 48
END

IDD_GRAFIKA_DIALOG, DIALOG
BEGIN
LEFTMARGIN, 7
RIGHTMARGIN, 273
TOPMARGIN, 7
BOTTOMMARGIN, 223
END
END
#endif     // APSTUDIO_INVOKED


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// String Table
//

STRINGTABLE DISCARDABLE
BEGIN
IDS_ABOUTBOX "&About Grafika..."
END

#endif     // English (U.S.) resources
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////#ifndef APSTUDIO_INVOKED
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Generated from the TEXTINCLUDE 3 resource.
//
#define _AFX_NO_SPLITTER_RESOURCES
#define _AFX_NO_OLE_RESOURCES
#define _AFX_NO_TRACKER_RESOURCES
#define _AFX_NO_PROPERTY_RESOURCES

#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE 9, 1
#pragma code_page(1252)
#endif  
//_WIN32
#include "res\Grafika.rc2"   // non-Microsoft Visual C++ edited resources
#include "afxres.rc"          // Standard components
#endif

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#endif     // not APSTUDIO_INVOKED
P-180536
pekfos
» 2023-12-18 22:52:18
Gdy program jest w formie w której "nic się nie dzieje", co dzieje się gdy uruchomisz program pod debuggerem?
P-180537
E_Rysiek
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2023-12-19 19:05:21
z menu wybrałem Build/Start Debug/Go i otrzymałem komunikat "Unhandled exception in Grafika.exe: 0xC0000005: Access Violation"
w oknie Disassembly żółta strzałka jest na 7C90120  int   3, gdy nacisnę w komunikacie na OK żółta strzałka przeskakuje na początek tabeli i przy każdej pozycji są ???
P-180538
pekfos
» 2023-12-19 19:37:35
Wszystko jest znakami zapytania? Mało pomocne. Widzę że ten jeden niedziałający dialog jest zdefiniowany jako polska wersja, podczas gdy cała reszta jest po angielsku. Jeśli budujesz angielską wersję ze zdefiniowanym AFX_RESOURCE_DLL, to ten dialog nie będzie dołączony. Spróbuj dodać
C/C++
#undef AFX_RESOURCE_DLL
#undef APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS  
// obok tego
P-180539
« 1 » 2
  Strona 1 z 2 Następna strona