Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Dziedziczenie funkcji z klasy bazowej

Ostatnio zmodyfikowano 2024-02-11 19:59
Autor Wiadomość
tBane
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Dziedziczenie funkcji z klasy bazowej
» 2024-02-11 18:01:38
Witam.
Napisałem program, który nie działa i nie wiem dlaczego.
W klasie bazowej stworzyłem funkcję GameObject::collisionWithPoint(float px, float py), a w klasach pochodnych próbuję ją wywołać i wyrzuca mi błąd.
Wiem, że ten problem mogę rozwiązać tworząc dwie klasy Villager::collisionWithPoint(float px, float py), Building::collisionWithPoint(float px, float py), ale jest to nieoptymalne, gdyż przy większej ilości klas pochodnych duplikowałbym kod.

Jak rozwiązać ten problem ?

main.cpp
C/C++
#include <iostream>
#include <vector>


#include <SFML/Graphics.hpp>
using namespace std;

#include "villager.hpp"

sf::RenderWindow * window;


std::vector < Building * > buildings;
std::vector < Villager * > villagers;
std::vector < Villager * > selectedVillagers;bool cursor_press;
float cursor_start_x, cursor_start_y, cursor_end_x, cursor_end_y; // positions of cursor
float select_x1, select_x2, select_y1, select_y2; // using to dragArea shape
sf::RectangleShape * dragArea;

void deselectVillagers()
{
   
for( auto & sv: selectedVillagers )
   
{
       
sv->isSelected = false;
   
}
   
   
selectedVillagers.clear();
}

void selectVillagers( float x, float y )
{
   
selectedVillagers.clear();
   
   
for( auto & v: villagers )
   
{
       
if( v->collisionWithPoint( x, y ) )
       
if( v->isSelected )
       
{
           
v->isSelected = false;
       
}
       
else
       
{
           
v->isSelected = true;
       
}
       
       
// adding selected villagers to "selectedVillagers list"
       
if( v->isSelected )
           
 selectedVillagers.push_back( v );
       
   
}
   
}

void selectVillagers( float x, float y, float width, float height )
{
   
for( auto & v: villagers )
   
{
       
if( v->collisionWithRectangle( x, y, width, height ) )
           
 v->isSelected = true;
       
       
// adding selected villagers to "selectedVillagers list"
       
if( v->isSelected )
           
 selectedVillagers.push_back( v );
       
   
}
}

void setTargetForVillagers( float x, float y )
{
   
GameObject * target = NULL;
   
   
   
for( auto & v: villagers )
   
if( v->collisionWithPoint( x, y ) )
       
 target = v;
   
   
for( auto & b: buildings )
   
if( b->collisionWithPoint( x, y ) )
       
 target = b;
   
   
   
if( target == NULL )
   
{
       
for( auto & sv: selectedVillagers )
       
{
           
sv->state = states::goToLocation;
           
sv->target_x = x;
           
sv->target_y = y;
       
}
    }
   
else
   
{
       
// target == villager
       
for( auto & sv: selectedVillagers )
       
{
           
if( sv != target )
           
{
               
sv->state = states::goToGameObject;
               
sv->target = target;
           
}
           
        }
       
       
    }
   
   
}

void updateVillagers()
{
   
   
// odpychanie sie villagerów
   
for( auto & v1: villagers )
   
for( auto & v2
        : villagers )
   
{
       
float d = sqrt( pow( v1->x - v2->x, 2.0f ) + pow( v1->y - v2->y, 2.0f ) );
       
if( d < v1->radius + v2->radius && d > 0.0f )
       
{
           
// wzór na odpychanie się obiektów
            // sf::Vector2f v = (v1 - v2) * (v1->radius + v2->radius - d) / (d * 2);
           
           
v1->x +=( v1->x - v2->x ) *( v1->radius + v2->radius - d ) /( d * 2 );
           
v1->y +=( v1->y - v2->y ) *( v1->radius + v2->radius - d ) /( d * 2 );
           
           
v2->x -=( v1->x - v2->x ) *( v1->radius + v2->radius - d ) /( d * 2 );
           
v2->y -=( v1->y - v2->y ) *( v1->radius + v2->radius - d ) /( d * 2 );
           
       
}
    }
   
   
for( auto & v: villagers )
       
 v->update();
   
}

void renderVillagers( sf::RenderWindow * window )
{
   
for( auto & v: villagers )
       
 v->render( window );
   
}

void renderBuildings( sf::RenderWindow * window )
{
   
for( auto & b: buildings )
       
 b->render( window );
   
}

int main()
{
   
window = new sf::RenderWindow( sf::VideoMode( 720, 480 ), "village" );
   
window->setFramerateLimit( 60 );
   
   
buildings.clear();
   
villagers.clear();
   
selectedVillagers.clear();
   
   
// add building
   
buildings.push_back( new Building( "village", 360, 240 ) );
   
   
// add units
   
villagers.push_back( new Villager( "Odyn", 100, 100 ) );
   
villagers.push_back( new Villager( "Uruk", 200, 100 ) );
   
villagers.push_back( new Villager( "Harc", 200, 300 ) );
   
villagers.push_back( new Villager( "Zahn", 150, 250 ) );
   
   
   
   
// cursor and drag area
   
cursor_press = false;
   
cursor_end_x = cursor_start_x = sf::Mouse::getPosition( * window ).x;
   
cursor_end_y = cursor_start_y = sf::Mouse::getPosition( * window ).y;
   
select_x2 = select_x1 = cursor_end_x;
   
select_y2 = select_y1 = cursor_end_y;
   
dragArea = new sf::RectangleShape();
   
dragArea->setFillColor( sf::Color( 48.0f, 48.0f, 128.0f, 128.0f ) );
   
   
   
while( window->isOpen() )
   
{
       
// EVENTS
       
sf::Event ev;
       
while( window->pollEvent( ev ) )
       
{
           
cursor_press = false;
           
           
if( ev.type == sf::Event::Closed )
               
 window->close();
           
           
if( ev.type == sf::Event::MouseButtonPressed && sf::Mouse::isButtonPressed( sf::Mouse::Left ) && sf::Keyboard::isKeyPressed( sf::Keyboard::LShift ) )
           
{
               
cursor_end_x = cursor_start_x = sf::Mouse::getPosition( * window ).x;
               
cursor_end_y = cursor_start_y = sf::Mouse::getPosition( * window ).y;
               
selectVillagers( cursor_end_x, cursor_end_y );
           
}
           
else if( ev.type == sf::Event::MouseButtonPressed && sf::Mouse::isButtonPressed( sf::Mouse::Left ) )
           
{
               
// LPM
                // Left Pressed
               
cursor_end_x = cursor_start_x = sf::Mouse::getPosition( * window ).x;
               
cursor_end_y = cursor_start_y = sf::Mouse::getPosition( * window ).y;
               
deselectVillagers();
               
selectVillagers( cursor_end_x, cursor_end_y );
           
}
           
else if( ev.type == sf::Event::MouseButtonPressed && sf::Mouse::isButtonPressed( sf::Mouse::Right ) )
           
{
               
// PPM
                // set the target for units
               
               
setTargetForVillagers(
               
sf::Mouse::getPosition( * window ).x,
               
sf::Mouse::getPosition( * window ).y
                );
           
}
           
else if( ev.type == sf::Event::MouseMoved && sf::Mouse::isButtonPressed( sf::Mouse::Left ) )
           
{
               
// select area
               
cursor_press = true;
               
cursor_end_x = sf::Mouse::getPosition( * window ).x;
               
cursor_end_y = sf::Mouse::getPosition( * window ).y;
               
               
select_x1 = cursor_start_x; select_x2 = cursor_end_x;
               
select_y1 = cursor_start_y; select_y2 = cursor_end_y;
               
               
if( cursor_start_x > cursor_end_x )
                   
 swap( select_x1, select_x2 );
               
               
if( cursor_start_y > cursor_end_y )
                   
 swap( select_y1, select_y2 );
               
               
float x =( select_x1 + select_x2 ) / 2.0f;
               
float y =( select_y1 + select_y2 ) / 2.0f;
               
float w = select_x2 - select_x1;
               
float h = select_y2 - select_y1;
               
               
deselectVillagers();
               
selectVillagers( cursor_end_x, cursor_end_y );
               
selectVillagers( x, y, w, h );
           
}
           
           
dragArea->setPosition( select_x1, select_y1 );
           
dragArea->setSize( sf::Vector2f( select_x2 - select_x1, select_y2 - select_y1 ) );
       
}
       
       
       
// UPDATES
       
updateVillagers(); // move
       
       
        // RENDERS
       
window->clear( sf::Color( 48.0f, 96.0f, 48.0f ) );
       
renderVillagers( window );
       
renderBuildings( window );
       
if( cursor_press )
           
 window->draw( * dragArea );
       
       
window->display();
   
}
   
return 0;
}

Villager.hpp
C/C++
#ifndef Villager_hpp
#define Villager_hpp

#include <iostream>
#include <SFML/Graphics.hpp>
using namespace std;

class GameObject
{
public:
   
float x, y, radius;
   
sf::CircleShape * shape;
   
GameObject( float, float, float );
   
~GameObject();
   
bool collisionWithPoint( float, float );
   
virtual void update();
   
virtual void render( sf::RenderWindow * );
};

class Building
    : public GameObject
{
public:
   
string name;
   
   
Building( string, float, float );
   
~Building();
   
virtual void update();
   
virtual void render( sf::RenderWindow * );
   
};

enum class states { waiting, goToLocation, goToGameObject };

class Villager
    : public GameObject
{
public:
   
string name;
   
   
float angle;
   
   
// stats
   
float moveSpeed; // speed of moving
   
float range; // collectRange, attackRange
   
    // selecting
   
bool isSelected;
   
   
sf::CircleShape * rangeShape;
   
   
states state;
   
GameObject * target;
   
float target_x, target_y;
   
   
Villager( string, float, float );
   
~Villager();
   
bool collisionWithPoint( float, float );
   
bool collisionWithRectangle( float, float, float, float );
   
   
virtual void update();
   
virtual void render( sf::RenderWindow * );
   
};

#endif

Villager.cpp
C/C++
#include "Villager.hpp"
#define PI 3.14159265358979323846

GameObject::GameObject( float x, float y, float radius )
{
   
this->x = x;
   
this->y = y;
   
this->radius = radius;
}

GameObject::~GameObject()
{
   
}

bool GameObject::collisionWithPoint( float px, float py )
{
   
float radians = atan2( py - y, px - x );
   
float xx = x + radius * cos( radians );
   
float yy = y + radius * sin( radians );
   
   
if( pow( px - x, 2 ) + pow( py - y, 2 ) < radius * radius )
       
 return true;
   
else
       
 return false;
   
}

void GameObject::update()
{
   
}

void GameObject::render( sf::RenderWindow * window )
{
   
window->draw( * shape );
}

Building::Building( string name, float x, float y )
    :
GameObject( x, y, 64.0f )
{
   
this->name = name;
   
   
// shape of Building
   
shape = new sf::CircleShape( radius );
   
shape->setOrigin( radius, radius );
   
shape->setPosition( x, y );
   
shape->setFillColor( sf::Color( 64.0f, 64.0f, 64.0f ) );
   
shape->setOutlineThickness( 4.0f );
   
shape->setOutlineColor( sf::Color( 16.0f, 16.0f, 16.0f ) );
}

Building::~Building()
{
   
}

void Building::update()
{
   
}

void Building::render( sf::RenderWindow * window )
{
   
window->draw( * shape );
}


Villager::Villager( string name, float x, float y )
    :
GameObject( x, y, 16.0f )
{
   
this->name = name;
   
   
this->angle = 0.0f;
   
   
this->moveSpeed = 1.0f;
   
this->range = 32.0f;
   
   
isSelected = false;
   
   
// shape of villager
   
shape = new sf::CircleShape( radius );
   
shape->setOrigin( radius, radius );
   
shape->setPosition( x, y );
   
shape->setFillColor( sf::Color( 128.0f, 128.0f, 128.0f ) );
   
shape->setOutlineThickness( 4.0f );
   
shape->setOutlineColor( sf::Color( 16.0f, 16.0f, 16.0f ) );
   
   
rangeShape = new sf::CircleShape( range );
   
rangeShape->setOrigin( range, range );
   
rangeShape->setPosition( x, y );
   
rangeShape->setFillColor( sf::Color( 128.0f, 48.0f, 48.0f, 128.0f ) );
   
rangeShape->setOutlineThickness( 4.0f );
   
rangeShape->setOutlineColor( sf::Color( 128.0f, 16.0f, 16.0f, 128.0f ) );
   
   
state = states::waiting;
   
   
target = NULL;
   
target_x = target_y = 0;
   
   
   
}

Villager::~Villager()
{
   
}

bool Villager::collisionWithRectangle( float rx, float ry, float rwidth, float rheight )
{
   
float radians = atan2( ry - y, rx - x );
   
float xx = x + radius * cos( radians );
   
float yy = y + radius * sin( radians );
   
   
if( xx > rx - rwidth / 2.0f && xx < rx + rwidth / 2.0f && yy > ry - rheight / 2.0f && yy < ry + rheight / 2.0f )
       
 return true;
   
else
       
 return false;
   
}

void Villager::update()
{
   
if( state == states::goToLocation )
   
{
       
if( target_x == x && target_y == y )
       
{
           
state = states::waiting;
       
}
       
// if ( distance < speed )
       
else if( pow( target_x - x, 2 ) + pow( target_y - y, 2 ) < moveSpeed * moveSpeed )
       
{
           
float radians = atan2( target_y - y, target_x - x );
           
x = target_x;
           
y = target_y;
           
           
angle = radians * 180.0f / PI;
       
}
       
else
       
{
           
float radians = atan2( target_y - y, target_x - x );
           
x += moveSpeed * cos( radians );
           
y += moveSpeed * sin( radians );
           
           
angle = radians * 180.0f / PI;
       
}
       
    }
   
else if( state == states::goToGameObject )
   
{
       
       
// if ( distance < range )
       
if( pow( target->x - x, 2 ) + pow( target->y - y, 2 ) > 2.0f * range * range )
       
{
           
float radians = atan2( target->y - y, target->x - x );
           
x += moveSpeed * cos( radians );
           
y += moveSpeed * sin( radians );
           
           
angle = radians * 180.0f / PI;
       
}
       
    }
   
   
// Shape
   
shape->setPosition( x, y );
   
rangeShape->setPosition( x, y );
   
   
if( isSelected == true )
       
 shape->setFillColor( sf::Color( 128.0f, 48.0f, 48.0f ) );
   
else
       
 shape->setFillColor( sf::Color( 128.0f, 128.0f, 128.0f ) );
   
}

void Villager::render( sf::RenderWindow * window )
{
   
window->draw( * rangeShape );
   
window->draw( * shape );
}
P-180730
pekfos
» 2024-02-11 18:31:51
Wywal collisionWithPoint z Villager. Tym zapisem mówisz że ta klasa ma swoją własną wersję tej metody, a takiej nie dostarczyłeś. Następnym razem podaj komunikat błędu...
P-180731
tBane
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2024-02-11 18:40:51
Done. Wypadło mi to z głowy ale nadal mam ten sam błąd...
Co oznaczają takie błędy zazwyczaj ??

P-180732
tBane
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2024-02-11 18:47:46
Już wiem, zapodziałem gdzieś jedną funkcję..
Mam rozwiązanie.

main.cpp
C/C++
#include <iostream>
#include <vector>


#include <SFML/Graphics.hpp>
using namespace std;

#include "villager.hpp"

sf::RenderWindow * window;


std::vector < Building * > buildings;
std::vector < Villager * > villagers;
std::vector < Villager * > selectedVillagers;bool cursor_press;
float cursor_start_x, cursor_start_y, cursor_end_x, cursor_end_y; // positions of cursor
float select_x1, select_x2, select_y1, select_y2; // using to dragArea shape
sf::RectangleShape * dragArea;

void deselectVillagers()
{
   
for( auto & sv: selectedVillagers )
   
{
       
sv->isSelected = false;
   
}
   
   
selectedVillagers.clear();
}

void selectVillagers( float x, float y )
{
   
selectedVillagers.clear();
   
   
for( auto & v: villagers )
   
{
       
if( v->collisionWithPoint( x, y ) )
       
if( v->isSelected )
       
{
           
v->isSelected = false;
       
}
       
else
       
{
           
v->isSelected = true;
       
}
       
       
// adding selected villagers to "selectedVillagers list"
       
if( v->isSelected )
           
 selectedVillagers.push_back( v );
       
   
}
   
}

void selectVillagers( float x, float y, float width, float height )
{
   
for( auto & v: villagers )
   
{
       
if( v->collisionWithRectangle( x, y, width, height ) )
           
 v->isSelected = true;
       
       
// adding selected villagers to "selectedVillagers list"
       
if( v->isSelected )
           
 selectedVillagers.push_back( v );
       
   
}
}

void setTargetForVillagers( float x, float y )
{
   
GameObject * target = NULL;
   
   
   
for( auto & v: villagers )
   
if( v->collisionWithPoint( x, y ) )
       
 target = v;
   
   
for( auto & b: buildings )
   
if( b->collisionWithPoint( x, y ) )
       
 target = b;
   
   
   
if( target == NULL )
   
{
       
for( auto & sv: selectedVillagers )
       
{
           
sv->state = states::goToLocation;
           
sv->target_x = x;
           
sv->target_y = y;
       
}
    }
   
else
   
{
       
// target == villager
       
for( auto & sv: selectedVillagers )
       
{
           
if( sv != target )
           
{
               
sv->state = states::goToGameObject;
               
sv->target = target;
           
}
           
        }
       
       
    }
   
   
}

void updateVillagers()
{
   
   
// odpychanie sie villagerów
   
for( auto & v1: villagers )
   
for( auto & v2
        : villagers )
   
{
       
float d = sqrt( pow( v1->x - v2->x, 2.0f ) + pow( v1->y - v2->y, 2.0f ) );
       
if( d < v1->radius + v2->radius && d > 0.0f )
       
{
           
// wzór na odpychanie się obiektów
            // sf::Vector2f v = (v1 - v2) * (v1->radius + v2->radius - d) / (d * 2);
           
           
v1->x +=( v1->x - v2->x ) *( v1->radius + v2->radius - d ) /( d * 2 );
           
v1->y +=( v1->y - v2->y ) *( v1->radius + v2->radius - d ) /( d * 2 );
           
           
v2->x -=( v1->x - v2->x ) *( v1->radius + v2->radius - d ) /( d * 2 );
           
v2->y -=( v1->y - v2->y ) *( v1->radius + v2->radius - d ) /( d * 2 );
           
       
}
    }
   
   
for( auto & v: villagers )
       
 v->update();
   
}

void renderVillagers( sf::RenderWindow * window )
{
   
for( auto & v: villagers )
       
 v->render( window );
   
}

void renderBuildings( sf::RenderWindow * window )
{
   
for( auto & b: buildings )
       
 b->render( window );
   
}

int main()
{
   
window = new sf::RenderWindow( sf::VideoMode( 720, 480 ), "village" );
   
window->setFramerateLimit( 60 );
   
   
buildings.clear();
   
villagers.clear();
   
selectedVillagers.clear();
   
   
// add building
   
buildings.push_back( new Building( "village", 360, 240 ) );
   
   
// add units
   
villagers.push_back( new Villager( "Odyn", 100, 100 ) );
   
villagers.push_back( new Villager( "Uruk", 200, 100 ) );
   
villagers.push_back( new Villager( "Harc", 200, 300 ) );
   
villagers.push_back( new Villager( "Zahn", 150, 250 ) );
   
   
   
   
// cursor and drag area
   
cursor_press = false;
   
cursor_end_x = cursor_start_x = sf::Mouse::getPosition( * window ).x;
   
cursor_end_y = cursor_start_y = sf::Mouse::getPosition( * window ).y;
   
select_x2 = select_x1 = cursor_end_x;
   
select_y2 = select_y1 = cursor_end_y;
   
dragArea = new sf::RectangleShape();
   
dragArea->setFillColor( sf::Color( 48.0f, 48.0f, 128.0f, 128.0f ) );
   
   
   
while( window->isOpen() )
   
{
       
// EVENTS
       
sf::Event ev;
       
while( window->pollEvent( ev ) )
       
{
           
cursor_press = false;
           
           
if( ev.type == sf::Event::Closed )
               
 window->close();
           
           
if( ev.type == sf::Event::MouseButtonPressed && sf::Mouse::isButtonPressed( sf::Mouse::Left ) && sf::Keyboard::isKeyPressed( sf::Keyboard::LShift ) )
           
{
               
cursor_end_x = cursor_start_x = sf::Mouse::getPosition( * window ).x;
               
cursor_end_y = cursor_start_y = sf::Mouse::getPosition( * window ).y;
               
selectVillagers( cursor_end_x, cursor_end_y );
           
}
           
else if( ev.type == sf::Event::MouseButtonPressed && sf::Mouse::isButtonPressed( sf::Mouse::Left ) )
           
{
               
// LPM
                // Left Pressed
               
cursor_end_x = cursor_start_x = sf::Mouse::getPosition( * window ).x;
               
cursor_end_y = cursor_start_y = sf::Mouse::getPosition( * window ).y;
               
deselectVillagers();
               
selectVillagers( cursor_end_x, cursor_end_y );
           
}
           
else if( ev.type == sf::Event::MouseButtonPressed && sf::Mouse::isButtonPressed( sf::Mouse::Right ) )
           
{
               
// PPM
                // set the target for units
               
               
setTargetForVillagers(
               
sf::Mouse::getPosition( * window ).x,
               
sf::Mouse::getPosition( * window ).y
                );
           
}
           
else if( ev.type == sf::Event::MouseMoved && sf::Mouse::isButtonPressed( sf::Mouse::Left ) )
           
{
               
// select area
               
cursor_press = true;
               
cursor_end_x = sf::Mouse::getPosition( * window ).x;
               
cursor_end_y = sf::Mouse::getPosition( * window ).y;
               
               
select_x1 = cursor_start_x; select_x2 = cursor_end_x;
               
select_y1 = cursor_start_y; select_y2 = cursor_end_y;
               
               
if( cursor_start_x > cursor_end_x )
                   
 swap( select_x1, select_x2 );
               
               
if( cursor_start_y > cursor_end_y )
                   
 swap( select_y1, select_y2 );
               
               
float x =( select_x1 + select_x2 ) / 2.0f;
               
float y =( select_y1 + select_y2 ) / 2.0f;
               
float w = select_x2 - select_x1;
               
float h = select_y2 - select_y1;
               
               
deselectVillagers();
               
selectVillagers( cursor_end_x, cursor_end_y );
               
selectVillagers( x, y, w, h );
           
}
           
           
dragArea->setPosition( select_x1, select_y1 );
           
dragArea->setSize( sf::Vector2f( select_x2 - select_x1, select_y2 - select_y1 ) );
       
}
       
       
       
// UPDATES
       
updateVillagers(); // move
       
       
        // RENDERS
       
window->clear( sf::Color( 48.0f, 96.0f, 48.0f ) );
       
renderVillagers( window );
       
renderBuildings( window );
       
if( cursor_press )
           
 window->draw( * dragArea );
       
       
window->display();
   
}
   
return 0;
}

Villager.hpp
C/C++
#ifndef Villager_hpp
#define Villager_hpp

#include <iostream>
#include <SFML/Graphics.hpp>
using namespace std;

class GameObject
{
public:
   
float x, y, radius;
   
sf::CircleShape * shape;
   
GameObject( float, float, float );
   
~GameObject();
   
bool collisionWithPoint( float, float );
   
bool collisionWithRectangle( float, float, float, float );
   
virtual void update();
   
virtual void render( sf::RenderWindow * );
};

class Building
    : public GameObject
{
public:
   
string name;
   
   
Building( string, float, float );
   
~Building();
   
virtual void update();
   
virtual void render( sf::RenderWindow * );
   
};

enum class states { waiting, goToLocation, goToGameObject };

class Villager
    : public GameObject
{
public:
   
string name;
   
   
float angle;
   
   
// stats
   
float moveSpeed; // speed of moving
   
float range; // collectRange, attackRange
   
    // selecting
   
bool isSelected;
   
   
sf::CircleShape * rangeShape;
   
   
states state;
   
GameObject * target;
   
float target_x, target_y;
   
   
Villager( string, float, float );
   
~Villager();
   
virtual void update();
   
virtual void render( sf::RenderWindow * );
   
};

#endif

Villager.cpp
C/C++
#include "Villager.hpp"
#define PI 3.14159265358979323846

GameObject::GameObject( float x, float y, float radius )
{
   
this->x = x;
   
this->y = y;
   
this->radius = radius;
}

GameObject::~GameObject()
{
   
}

bool GameObject::collisionWithPoint( float px, float py )
{
   
float radians = atan2( py - y, px - x );
   
float xx = x + radius * cos( radians );
   
float yy = y + radius * sin( radians );
   
   
if( pow( px - x, 2 ) + pow( py - y, 2 ) < radius * radius )
       
 return true;
   
else
       
 return false;
   
}

bool GameObject::collisionWithRectangle( float rx, float ry, float rwidth, float rheight )
{
   
float radians = atan2( ry - y, rx - x );
   
float xx = x + radius * cos( radians );
   
float yy = y + radius * sin( radians );
   
   
if( xx > rx - rwidth / 2.0f && xx < rx + rwidth / 2.0f && yy > ry - rheight / 2.0f && yy < ry + rheight / 2.0f )
       
 return true;
   
else
       
 return false;
   
}


void GameObject::update()
{
   
}

void GameObject::render( sf::RenderWindow * window )
{
   
window->draw( * shape );
}

Building::Building( string name, float x, float y )
    :
GameObject( x, y, 64.0f )
{
   
this->name = name;
   
   
// shape of Building
   
shape = new sf::CircleShape( radius );
   
shape->setOrigin( radius, radius );
   
shape->setPosition( x, y );
   
shape->setFillColor( sf::Color( 64.0f, 64.0f, 64.0f ) );
   
shape->setOutlineThickness( 4.0f );
   
shape->setOutlineColor( sf::Color( 16.0f, 16.0f, 16.0f ) );
}

Building::~Building()
{
   
}

void Building::update()
{
   
}

void Building::render( sf::RenderWindow * window )
{
   
window->draw( * shape );
}


Villager::Villager( string name, float x, float y )
    :
GameObject( x, y, 16.0f )
{
   
this->name = name;
   
   
this->angle = 0.0f;
   
   
this->moveSpeed = 1.0f;
   
this->range = 32.0f;
   
   
isSelected = false;
   
   
// shape of villager
   
shape = new sf::CircleShape( radius );
   
shape->setOrigin( radius, radius );
   
shape->setPosition( x, y );
   
shape->setFillColor( sf::Color( 128.0f, 128.0f, 128.0f ) );
   
shape->setOutlineThickness( 4.0f );
   
shape->setOutlineColor( sf::Color( 16.0f, 16.0f, 16.0f ) );
   
   
rangeShape = new sf::CircleShape( range );
   
rangeShape->setOrigin( range, range );
   
rangeShape->setPosition( x, y );
   
rangeShape->setFillColor( sf::Color( 128.0f, 48.0f, 48.0f, 128.0f ) );
   
rangeShape->setOutlineThickness( 4.0f );
   
rangeShape->setOutlineColor( sf::Color( 128.0f, 16.0f, 16.0f, 128.0f ) );
   
   
state = states::waiting;
   
   
target = NULL;
   
target_x = target_y = 0;
   
   
   
}

Villager::~Villager()
{
   
}

void Villager::update()
{
   
if( state == states::goToLocation )
   
{
       
if( target_x == x && target_y == y )
       
{
           
state = states::waiting;
       
}
       
// if ( distance < speed )
       
else if( pow( target_x - x, 2 ) + pow( target_y - y, 2 ) < moveSpeed * moveSpeed )
       
{
           
float radians = atan2( target_y - y, target_x - x );
           
x = target_x;
           
y = target_y;
           
           
angle = radians * 180.0f / PI;
       
}
       
else
       
{
           
float radians = atan2( target_y - y, target_x - x );
           
x += moveSpeed * cos( radians );
           
y += moveSpeed * sin( radians );
           
           
angle = radians * 180.0f / PI;
       
}
       
    }
   
else if( state == states::goToGameObject )
   
{
       
       
// if ( distance < range )
       
if( pow( target->x - x, 2 ) + pow( target->y - y, 2 ) > 2.0f * range * range )
       
{
           
float radians = atan2( target->y - y, target->x - x );
           
x += moveSpeed * cos( radians );
           
y += moveSpeed * sin( radians );
           
           
angle = radians * 180.0f / PI;
       
}
       
    }
   
   
// Shape
   
shape->setPosition( x, y );
   
rangeShape->setPosition( x, y );
   
   
if( isSelected == true )
       
 shape->setFillColor( sf::Color( 128.0f, 48.0f, 48.0f ) );
   
else
       
 shape->setFillColor( sf::Color( 128.0f, 128.0f, 128.0f ) );
   
}

void Villager::render( sf::RenderWindow * window )
{
   
window->draw( * rangeShape );
   
window->draw( * shape );
}
P-180733
pekfos
» 2024-02-11 19:37:20
Co oznaczają takie błędy zazwyczaj ??
Że w komunikacie o nieudanym budowaniu potwierdziłeś że chcesz uruchomić stary build, a takiego nie ma. Tak na marginesie, treść tego okna możesz skopiować przez ctrl+c. To nie jest komunikat błędu jaki miałeś podać.
P-180734
tBane
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2024-02-11 19:59:22
no właśnie nie miałem żadnego inngo błędu. Ale problem już rozwiązany.
P-180735
« 1 »
  Strona 1 z 1