Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

IDD_MOJDIALOG ? podkreśla mi nie wiem dlaczego ;(

Ostatnio zmodyfikowano 2010-12-26 23:00
Autor Wiadomość
flex55
Temat założony przez niniejszego użytkownika
IDD_MOJDIALOG ? podkreśla mi nie wiem dlaczego ;(
» 2010-12-26 20:42:34
witam wszystkich na forum :)
spotkałem się z pewnym problemem przy przerabianiu kursu Winapi(rozdział Okna Dialogowe), a mianowicie podkreśla mi --> IDD_MOJDIALOG , gdze wcześniej zdefiniowałem sobie dyrektywą że IDD_MOJDIALOG 202,  numer ten jest unikatowy w obrębie całego programu. Używam MS Visual C++ 2010 Express/system Windows 7. Może te informacje przydadzą się. Bardzo proszę o jakąś podpowiedź.  Z góry bardzo dziękuję :)
aha no i oczywiście główny problem to że nie kompiluje mi programu a nie że mi podkreśla ;)
P-25601
malan
» 2010-12-26 21:42:26
... ;(((
Eh..., a kod? Podałeś wszytko, co w tym przypadku jest najmniej przydatne. Co mi po tym, że wiem jakiego środowiska używasz, jak nie widzę kodu... Log kompilacji tez by się przydał...
P-25611
flex55
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2010-12-26 21:58:16
przepraszam, myślałem że to wystarczy.
C/C++
#include <windows.h>
#include "dialog.h"
#define IDD_MOJDIALOG 202
#define IDC_LABEL 201

LPSTR NazwaKlasy = "Klasa Okienka";
MSG Komunikat; // zmienna do przechowywania komunikatów
HWND przycisk, pole;
#define id_przycisk 501
#define id_pole 502
LRESULT CALLBACK WndProc( HWND, UINT, WPARAM, LPARAM );
BOOL CALLBACK DlgProc( HWND, UINT, WPARAM, LPARAM );

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hThisInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpszArgument,
int nFunsterStil )
{
   
    HFONT hNormalFont =( HFONT ) GetStockObject( DEFAULT_GUI_FONT );
    HWND hwnd; // wskaźnik głownego okienka
    WNDCLASSEX wc;
   
    wc.cbSize = sizeof( WNDCLASSEX );
    wc.style = CS_DBLCLKS;
    wc.lpfnWndProc = WndProc;
    wc.cbClsExtra = 0;
    wc.cbWndExtra = 0;
    wc.hInstance = hThisInstance;
    wc.hIcon = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
    wc.hCursor = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW );
    wc.hbrBackground =( HBRUSH )( COLOR_WINDOW + 1 );
    wc.lpszMenuName = NULL;
    wc.lpszClassName = NazwaKlasy;
    wc.hIconSm = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
   
    if( !RegisterClassEx( & wc ) )
    {
        MessageBox( NULL, "Wysoka Komisja odmawia rejestracji tego okna!", "Niestety...", MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK );
        return 1;
    }
   
    hwnd = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, NazwaKlasy, "PROGRAMIK", WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 350, 400, NULL, NULL, hThisInstance, NULL );
    pole = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | ES_MULTILINE, 10, 10, 200, 30, hwnd, NULL, hThisInstance, NULL );
    przycisk = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, "BUTTON", "PRZYCISK", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 10, 50, 150, 30, hwnd,( HMENU ) id_przycisk, hThisInstance, NULL );
    HWND hPrzyc = CreateWindowEx( 0, "BUTTON", "Dialog", WS_CHILD | WS_VISIBLE,
    5, 5, 50, 25, hwnd, NULL, hThisInstance, NULL );
    if( hwnd == NULL )
    {
        MessageBox( NULL, "Okno odmówiło przyjścia na świat!", "Ale kicha...", MB_ICONEXCLAMATION );
        return 1;
    }
   
    ShowWindow( hwnd, nFunsterStil ); //wyświetlenie naszego głównego okna pokazywanego przez wskaźnik hwnd,
    UpdateWindow( hwnd ); //sprawdzenie czy dobrze został wyświetlony
   
    while( GetMessage( & Komunikat, NULL, 0, 0 ) )
    {
        TranslateMessage( & Komunikat );
        DispatchMessage( & Komunikat );
    }
    //GlobalFree( Bufor );
    return Komunikat.wParam;
}


LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT mesg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
    switch( mesg )
    {
    case WM_COMMAND:
        {
            // Tutaj wywołujemy nasz dialog
            int ret = DialogBox( GetModuleHandle( NULL ), MAKEINTRESOURCE( 200 ), hwnd, DlgProc );
            if( ret == IDOK )
                 MessageBox( hwnd, "Wybrałeś \'Fajnie\' w oknie dialogowym!", "Test", MB_ICONINFORMATION );
            else if( ret == IDCANCEL )
                 MessageBox( hwnd, "Wybrałeś \'Anuluj\' w oknie dialogowym!", "Test", MB_ICONINFORMATION );
           
        }
        break;
       
    case WM_DESTROY:
        PostQuitMessage( 0 );
        break;
       
        default:
        return DefWindowProc( hwnd, mesg, wParam, lParam );
    }
   
    return 0;
}

// Procedura dialogowa
BOOL CALLBACK DlgProc( HWND hwnd, UINT Msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
    switch( Msg )
    {
    case WM_COMMAND:
        {
            // reakcja na przyciski
            switch( LOWORD( wParam ) )
            {
            case IDOK: EndDialog( hwnd, IDOK ); break;
            case IDCANCEL: EndDialog( hwnd, IDCANCEL ); break;
            }
        }
        break;
       
        default: return FALSE;
    }
   
    return TRUE;
}
P-25613
flex55
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2010-12-26 22:00:37
plik nagłowkowy dialog.h
C/C++
#include <Windows.h>
#define IDD_MOJDIALOG 202
#define IDC_LABEL 201
P-25614
flex55
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2010-12-26 22:03:54
plik zasobów w którym właśnie mi podkreśla
( a przecież mam dołączony nagłówek dialog.h)
C/C++
#include <windows.h>
#include "dialog.h"

IDD_MOJDIALOG DIALOG DISCARDABLE 20, 20, 200, 66
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Mój własny dialog"
FONT 8, "MS Sans Serif"
{
    DEFPUSHBUTTON "&Fajnie!", IDOK, 124, 18, 50, 14
    PUSHBUTTON "&Anuluj", IDCANCEL, 124, 35, 50, 14
    LTEXT "To jest okno dialogowe", IDC_LABEL, 16, 18, 80, 33
}
P-25615
malan
» 2010-12-26 22:05:17
Nie potrzebnie dwa razy zdefiniowałeś
IDD_MOJDIALOG
 (oraz
IDC_LABEL
). Albo nie dodawaj headera (tj. dialog.h) do main.cpp albo usuń z niego te dyrektywy.
P-25616
flex55
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2010-12-26 22:05:19
błąd kompilacji:


error C2059: syntax error : 'constant'
P-25617
flex55
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2010-12-26 22:08:24
czekaj czekaj, tylko zerkne gdzie tu mam błędy bo kąbinowałem właśnie żeby jakoś to ominąć,
P-25618
« 1 » 2 3
  Strona 1 z 3 Następna strona