Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Haki

Ostatnio zmodyfikowano 2011-05-08 15:40
Autor Wiadomość
kt1117
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Haki
» 2011-05-07 10:36:22
Czemu ten kod nie działa?
C/C++
#include <windows.h>

HHOOK g_MyHook = NULL;

HWND hwnd;

/*  Declare Windows procedure  */
LRESULT CALLBACK AltF4Proc( int code, WPARAM wParam, LPARAM lParam );
LRESULT CALLBACK WindowProcedure( HWND, UINT, WPARAM, LPARAM );

/*  Make the class name into a global variable  */
char szClassName[] = "CodeBlocksWindowsApp";

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hThisInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpszArgument,
int nCmdShow )
{ /* This is the handle for our window */
    MSG messages; /* Here messages to the application are saved */
    WNDCLASSEX wincl; /* Data structure for the windowclass */
   
    /* The Window structure */
    wincl.hInstance = hThisInstance;
    wincl.lpszClassName = szClassName;
    wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure; /* This function is called by windows */
    wincl.style = CS_DBLCLKS; /* Catch double-clicks */
    wincl.cbSize = sizeof( WNDCLASSEX );
   
    /* Use default icon and mouse-pointer */
    wincl.hIcon = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
    wincl.hIconSm = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION );
    wincl.hCursor = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW );
    wincl.lpszMenuName = NULL; /* No menu */
    wincl.cbClsExtra = 0; /* No extra bytes after the window class */
    wincl.cbWndExtra = 0; /* structure or the window instance */
    /* Use Windows's default colour as the background of the window */
    wincl.hbrBackground =( HBRUSH ) COLOR_BACKGROUND;
   
    /* Register the window class, and if it fails quit the program */
    if( !RegisterClassEx( & wincl ) )
         return 0;
   
    /* The class is registered, let's create the program*/
    hwnd = CreateWindowEx(
    0, /* Extended possibilites for variation */
    szClassName, /* Classname */
    "Code::Blocks Template Windows App", /* Title Text */
    WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
    CW_USEDEFAULT, /* Windows decides the position */
    CW_USEDEFAULT, /* where the window ends up on the screen */
    544, /* The programs width */
    375, /* and height in pixels */
    HWND_DESKTOP, /* The window is a child-window to desktop */
    NULL, /* No menu */
    hThisInstance, /* Program Instance handler */
    NULL /* No Window Creation data */
    );
   
    g_MyHook = SetWindowsHookEx( WH_KEYBOARD, & AltF4Proc, NULL, GetThreadId( GetCurrentThread() ) );
   
    /* Make the window visible on the screen */
    ShowWindow( hwnd, nCmdShow );
   
   
    /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
    while( GetMessage( & messages, NULL, 0, 0 ) )
    {
        /* Translate virtual-key messages into character messages */
        TranslateMessage( & messages );
        /* Send message to WindowProcedure */
        DispatchMessage( & messages );
    }
   
    /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
    return messages.wParam;
}


/*  This function is called by the Windows function DispatchMessage()  */

LRESULT CALLBACK WindowProcedure( HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
    switch( message ) /* handle the messages */
    {
    case WM_DESTROY:
        UnhookWindowsHookEx( g_MyHook );
        PostQuitMessage( 0 ); /* send a WM_QUIT to the message queue */
        break;
        default: /* for messages that we don't deal with */
        return DefWindowProc( hwnd, message, wParam, lParam );
    }
   
    return 0;
}

LRESULT CALLBACK AltF4Proc( int code, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
    if( code < 0 ) return CallNextHookEx( 0, code, wParam, lParam );
   
    if( wParam == VK_F4 &&( lParam & 536870912 ) )
    {
        MessageBox( hwnd, "Nie zamkniesz mnie tak łatwo!", NULL, MB_ICONEXCLAMATION );
        return 1;
    }
   
    return CallNextHookEx( 0, code, wParam, lParam );
}
Jest to kod żywcem wzięty z kursu.(No może nie całkiem żywcem, trzeba go było poskładać) Kompilator wyrzuca mi błąd, że nie zna funkcji:"GetThreadId">
P-32770
malan
» 2011-05-07 10:47:33
Na jakim systemie operacyjnym pracujesz towarzyszu?
P-32772
kt1117
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2011-05-07 10:57:48
Na Windows XP, wiem, że to działa tylko na Windowsach, bo to WinApi.
P-32774
malan
» 2011-05-07 11:07:59
A, że minimalna wersja systemu pod którą dostępna jest ta funkcja to Windows Vista?
P-32775
kt1117
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2011-05-07 11:11:48
Szkoda, czyli na XP nie idzie zakładać haków?
P-32777
malan
» 2011-05-07 11:15:18
Da się ;) Zapraszam do lektury - SetWindowsHookEx Function (msdn)
P-32778
kt1117
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2011-05-07 11:22:07
Dałem w to 0, bo tam pisało, że jeśli dam zero to powiąże się z tym samym oknem, co wątek wywołujący, niestety okno da się wyłączyć.
E:Co mam tam podać? Identyfikator wątku czyli co, uchwyt do okna?
P-32780
malan
» 2011-05-07 21:11:05
Dobrze zrobiłeś wstawiając tam 0 (zero). Tylko sprawdź jeszcze, czy hak został założony poprawnie.
P-32799
« 1 » 2
  Strona 1 z 2 Następna strona