Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Biblioteki C++

Kurs WinAPI, C++

[kurs] Rozbudowany kurs tworzenia aplikacji okienkowych w systemie Windows.

Opis szczegółowy

WinAPI jest to biblioteka do tworzenia aplikacji dla systemu Windows. WinAPI daje nam możliwość tworzenia aplikacji okienkowych, obsługi dysku, rejestru Windowsa i innych funkcjonalności, jakie dostarcza nam system Windows.

Niniejszy kurs omawia od podstaw zasady działania aplikacji opartych o API Windowsa, pokazuje jak tworzyć aplikacje okienkowe oraz omawia niektóre z mechanizmów WinAPI takich jak np. obsługa rejestru.

Podstawy

Rozdział 1. W niniejszym rozdziale dowiesz się jak zbudowana jest aplikacja okienkowa systemu Windows oparta o standardową bibliotekę WinAPI. Ponadto w rozdziale omówiono takie zagadnienia jak: funkcja MessageBox; klasa okna (WNDCLASSEX) i style okna; blokująca pętla komunikatów oraz procedura do obsługi komunikatów.
2. Kontrolki (lekcja)
Rozdział 2. Tworzenie pierwszych kontrolek za pomocą WinAPI. Omówione kontrolki: przyciski, pola tekstowe, listy elementów i listy rozwijalne oraz paski do scrollowania. Ponadto w rodziale znalazły się informacje jak wstawiać elementy statyczne do okna takie jak tekst, ikony czy też obrazki. Rozdział opisuje również w jaki sposób obsługuje się zdarzenia kontrolek i jak rozpoznawać z której kontrolki dotarł komunikat do procedury obsługującej komunikaty. W rozdziale zawarto ponadto wprowadzenie do obsługi czcionek oraz podstawowe informacje o checkboxach i radiobuttonach.
Rozdział 3. Procedura obsługi komunikatów - funkcja DefWindowProc i jej znaczenie; obsługa klawiszy myszki, podwójnego kliknięcia oraz komunikatów związanych z przemieszczaniem myszki, a także zmiana kursora myszki. W rozdziale znajduje się również omówienie funkcji do ręcznego wysyłania komunikatów SendMessage jak i ręcznego ustawiania współrzędnych myszki za pomocą funkcji SetCursorPos. Nieodłączną część niniejszego rozdziału stanowi również obsługa klawiatury.
4. Pliki (lekcja)
Rozdział 4. Otwieranie, odczytywanie i zapisywanie, a także przenoszenie, kopiowanie czy usuwanie plików. Rozdział opisuje sposób uzyskania szczegółowych informacji o pliku, takich jak data ostatniej modyfikacji, czy też numer seryjny woluminu, do którego plik należy. Zawarto także informacje o odczytywaniu pojemności dysku.
5. Grafika (lekcja)
Rozdział 5. Podstawowe mechanizmy do rysowania po kontekście urządzenia. Rysowanie linii, prostokątów, elips i okręgów oraz figur o innych kształtach. Ponadto pobieranie kontekstu urządzenia i jego zwalnianie, tworzenie pióra i pędzla oraz ich obsługa.
6. Bitmapy (lekcja)
Rozdział 6. Ładowanie bitmap z pliku i wyświetlanie ich na ekranie, oraz tworzenie masek na bazie istniejących obrazów. Dodatkowo w rozdziale znajdują się także informacje o zwalnianiu zarezerwowanej pamięci, zagadnieniu kluczowym w GDI.
7. Animacja (lekcja)
Rozdział 8. Tworzenie i wyświetlanie okien dialogowych utworzonych w plikach .rc. Omówione zostało także reagowanie na działania użytkownika poprzez ukazanie przykładowej procedury komunikatów.
Rozdział 9. Omówienie różnic pomiędzy dialogami modalnymi a niemodalnymi. Zawarto również informacje, w jaki sposób zapewnić domyślną obsługę klawisza Tab dla wszystkich typów okien.
16. Menu (lekcja)
Rozdział 17. Tworzenie statycznych jak również zmiennych skrótów klawiszowych do elementów menu.
18. Rejestr (lekcja)
Rozdział 18.
Rozdział 19. Rozdział poświęcony makrom ułatwiającym tworzenie aplikacji okienkowych.
20. Zasoby (lekcja)
Rozdział 20. Jak umieszczać dane różnego rodzaju (obrazy, dźwięki, teksty i inne) wewnątrz tworzonej aplikacji.

Zaawansowane

22. DLL (lekcja)
Rozdział opisuje jak stworzyć najprostszą bibliotekę DLL; jak się linkuje bibliotekę statycznie i dynamicznie; jak się linkuje dynamicznie funkcje oraz jak linkować dynamicznie klasy.
23. Haki (lekcja)
24. MDI (lekcja)
26. Wątki (lekcja)
Rozdział 26. Co to jest wątek; jak się tworzy nowe wątki; omówienie współdzielenia danych; sekcje krytyczne oraz synchronizacja pracy wątków i inne tematy związane z wielowątkowością.
28. Usługi (lekcja)
29. Winsock (lekcja)

Kontrolki

Rozdział 30. Opisane zostało tworzenie toolbaru oraz umieszczanie na nim przycisków. Omówiono także obsługę komunikatów generowanych przez tą kontrolkę.
33. ScrollBar (lekcja)
Rozdział 30. Omówienie suwaka poziomego i pionowego od podstaw: tworzenie, inicjalizacja oraz jego obsługa czyli przesuwanie.
34. StatusBar (lekcja)
36. ListView (lekcja)
Rozdział 34. Omówienie obszaru powiadomień na pasku zadań: tworzenie i usuwanie ikony, dymki i balonowe komunikaty.

Różności

Artykuł opisuje w jaki sposób utworzyć mechanizm zapobiegający uruchomieniu więcej niż jedną instancję aplikacji.
Artykuł opisuje w jaki sposób ustawiać kolor wyświetlanego tekstu oraz tła pod tekstem w aplikacji konsolowej.
Artykuł opisuje jak należy poprawnie obsługiwać komunikat podwójnego kliknięcia w aplikacjach okienkowych systemu Windows.
Artykuł opisuje w jaki sposób można utworzyć aplikację okienkową, która posiada samodzielnie zdefiniowany wygląd okna aplikacji.
Artykuł opisuje w jaki sposób można zmienić wygląd standardowych okienek dialogowych.