Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Biblioteki C++

Podstawy

[dział kursu] Część I. Podstawy programowania w WinAPI.
Poprzedni dokument Następny dokument
Kurs WinAPI, C++ Podstawy WinAPI

Wykaz elementów dowiązanych

Rozdział 1. W niniejszym rozdziale dowiesz się jak zbudowana jest aplikacja okienkowa systemu Windows oparta o standardową bibliotekę WinAPI. Ponadto w rozdziale omówiono takie zagadnienia jak: funkcja MessageBox; klasa okna (WNDCLASSEX) i style okna; blokująca pętla komunikatów oraz procedura do obsługi komunikatów.
2. Kontrolki (lekcja)
Rozdział 2. Tworzenie pierwszych kontrolek za pomocą WinAPI. Omówione kontrolki: przyciski, pola tekstowe, listy elementów i listy rozwijalne oraz paski do scrollowania. Ponadto w rodziale znalazły się informacje jak wstawiać elementy statyczne do okna takie jak tekst, ikony czy też obrazki. Rozdział opisuje również w jaki sposób obsługuje się zdarzenia kontrolek i jak rozpoznawać z której kontrolki dotarł komunikat do procedury obsługującej komunikaty. W rozdziale zawarto ponadto wprowadzenie do obsługi czcionek oraz podstawowe informacje o checkboxach i radiobuttonach.
Rozdział 3. Procedura obsługi komunikatów - funkcja DefWindowProc i jej znaczenie; obsługa klawiszy myszki, podwójnego kliknięcia oraz komunikatów związanych z przemieszczaniem myszki, a także zmiana kursora myszki. W rozdziale znajduje się również omówienie funkcji do ręcznego wysyłania komunikatów SendMessage jak i ręcznego ustawiania współrzędnych myszki za pomocą funkcji SetCursorPos. Nieodłączną część niniejszego rozdziału stanowi również obsługa klawiatury.
4. Pliki (lekcja)
Rozdział 4. Otwieranie, odczytywanie i zapisywanie, a także przenoszenie, kopiowanie czy usuwanie plików. Rozdział opisuje sposób uzyskania szczegółowych informacji o pliku, takich jak data ostatniej modyfikacji, czy też numer seryjny woluminu, do którego plik należy. Zawarto także informacje o odczytywaniu pojemności dysku.
5. Grafika (lekcja)
Rozdział 5. Podstawowe mechanizmy do rysowania po kontekście urządzenia. Rysowanie linii, prostokątów, elips i okręgów oraz figur o innych kształtach. Ponadto pobieranie kontekstu urządzenia i jego zwalnianie, tworzenie pióra i pędzla oraz ich obsługa.
6. Bitmapy (lekcja)
Rozdział 6. Ładowanie bitmap z pliku i wyświetlanie ich na ekranie, oraz tworzenie masek na bazie istniejących obrazów. Dodatkowo w rozdziale znajdują się także informacje o zwalnianiu zarezerwowanej pamięci, zagadnieniu kluczowym w GDI.
7. Animacja (lekcja)
Rozdział 8. Tworzenie i wyświetlanie okien dialogowych utworzonych w plikach .rc. Omówione zostało także reagowanie na działania użytkownika poprzez ukazanie przykładowej procedury komunikatów.
Rozdział 9. Omówienie różnic pomiędzy dialogami modalnymi a niemodalnymi. Zawarto również informacje, w jaki sposób zapewnić domyślną obsługę klawisza Tab dla wszystkich typów okien.
16. Menu (lekcja)
Rozdział 17. Tworzenie statycznych jak również zmiennych skrótów klawiszowych do elementów menu.
18. Rejestr (lekcja)
Rozdział 18.
Rozdział 19. Rozdział poświęcony makrom ułatwiającym tworzenie aplikacji okienkowych.
20. Zasoby (lekcja)
Rozdział 20. Jak umieszczać dane różnego rodzaju (obrazy, dźwięki, teksty i inne) wewnątrz tworzonej aplikacji.