Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Drraven
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

SDL_WM_SetIcon

[funkcja] Ustawia ikonę okna.

Składnia

C/C++
#include <SDL/SDL.h>

void SDL_WM_SetIcon( SDL_Surface * icon, Uint8 * mask );

Argumenty

ArgumentOpis
SDL_Surface *iconWskaźnik na powierzchnię przechowującą ikonę.
Uint8 *maskMaska - opisuje kształt ikony.

Opis szczegółowy

Funkcja ustawia ikonę okna (ang. display window). Ikony dla systemu Windows muszą być o wymiarach 32x32 piksele.

Funkcja ta musi być wywołana przed pierwszym wywołaniem » SDL 1.2SDL_SetVideoMode. Zauważ, że w konsekwencji SDL_Image nie może zostać użyty.

Maska opisuje kształt ikony. Jeżeli maska nie jest ustawiona (NULL), kształt determinuje kolor kluczowy lub kanał alfa ikony o ile istnieje. Jeżeli maska oraz kolor kluczowy nie zostały ustawione oraz ikona nie posiada kanału alfa to ikona nie posiada przeźroczystości.

Jeżeli maska jest ustawiona to wskazuje ona na mapę bitową, na której ustawione bity oznaczają piksele, które powinny być widoczne. Format mapy bitowej jest następujący:
  • Wiersze są uporządkowane w tradycyjny sposób, tj. od góry do dołu.
  • Każdy wiersz posiada długość: width/8, gdzie width to liczba pikseli wystąpujących w wierszu. Długość wiersza zawsze jest zaokrąglana w górę.
  • Najbardziej znaczący bit każdego bajtu reprezentuje lewy skrajny piksel.

Przykład

C/C++
SDL_Surface * pObraz = SDL_LoadBMP( "ikona.bmp" );
Uint32 kolorKluczowy = SDL_MapRGB( pObraz->format, 255, 0, 255 );
SDL_SetColorKey( pObraz, SDL_SRCCOLORKEY, kolorKluczowy );
SDL_WM_SetIcon( pObraz, NULL );

Zagadnienia powiązane

SDL_SetVideoModeTworzy bufor będący powierzchnią ekranu. (funkcja)

Linki zewnętrzne