Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Konsola

[kategoria] Narzędzia związane bezpośrednio z obsługą okna konsolowego aplikacji.

Wykaz elementów dowiązanych

AllocConsole Tworzy nową konsolę dla procesu. (funkcja)
AttachConsole Podłącza się do istniejącej konsoli innego procesu. (funkcja)
CHAR_INFO Struktura używana przez funkcje konsoli do modyfikacji danych w buforze ekranu konsoli określająca znak Unicode lub ANSI oraz jego atrybuty. (struktura)
CONSOLE_CURSOR_INFO Zawiera informacje o kursorze konsoli. (struktura)
CONSOLE_FONT_INFO Zawiera informacje o czcionce w konsoli. (struktura)
CONSOLE_FONT_INFOEX Zawiera rozszerzone informacje o czcionce w konsoli. (struktura)
CONSOLE_HISTORY_INFO Zawiera informacje o historii konsoli. (struktura)
CONSOLE_READCONSOLE_CONTROL Zawiera informacje o operacji odczytu danych z konsoli. (struktura)
CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO Zawiera informacje o buforze ekranu konsoli. (struktura)
CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFOEX Zawiera rozszerzone informacje o buforze ekranu konsoli. (struktura)
CONSOLE_SELECTION_INFO Zawiera informacje o zaznaczonym obszarze w konsoli. (struktura)
COORD Określa koordynaty komórki znakowej w buforze ekranu konsoli. (struktura)
CreateConsoleScreenBuffer Tworzy bufor ekranu konsoli. (funkcja)
FillConsoleOutputAttribute Ustawia atrybuty znaku dla określonej liczby znaków komórki, zaczynając od określonych współrzędnych bufora ekranu. (funkcja)
FillConsoleOutputCharacter Zapisuje określoną ilość znaków do bufora ekranu konsoli zaczynając od podanych współrzędnych. (funkcja)
FlushConsoleInputBuffer Czyści bufor wejściowy konsoli. (funkcja)
FOCUS_EVENT_RECORD Określa zdarzenia dotyczące fokusów w strukturze » WinAPIINPUT_RECORD. (struktura)
FreeConsole Odłącza konsolę od aktualnego procesu. (funkcja)
GenerateConsoleCtrlEvent Wysyła określony sygnał do grupy procesów konsoli zawierających konsolę powiązaną z aktualnym procesem. (funkcja)
GetConsoleAlias Pobiera alias polecenia konsolowego ze wskazanego pliku wykonywalnego. (funkcja)
GetConsoleAliases Pobiera wszystkie aliasy polecenia konsolowego ze wskazanego pliku wykonywalnego. (funkcja)
GetConsoleAliasesLength Pobiera wymagany rozmiar bufora używanego przez funkcję » WinAPIGetConsoleAliases. (funkcja)
GetConsoleAliasExes Pobiera nazwy wszystkich plików wykonywalnych ze zdefiniowanego aliasu polecenia konsolowego. (funkcja)
GetConsoleAliasExesLength Pobiera wymagany rozmiar bufora używanego przez funkcję » WinAPIGetConsoleAliasExes. (funkcja)
GetConsoleCP Pobiera wejściową stronę kodową używaną przez konsolę powiązaną z wywoływanym procesem. (funkcja)
GetConsoleDisplayMode Pobiera tryb wyświetlania obecnej konsoli. (funkcja)
GetConsoleFontSize Pobiera rozmiar czcionki używany przez określony bufor ekranu konsoli. (funkcja)
GetConsoleHistoryInfo Pobiera ustawienia historii dla wywoływanego procesu konsoli. (funkcja)
GetConsoleMode Pobiera obecny tryb wejściowy dla bufora wejściowego konsoli lub obecny tryb wyjściowy dla bufora ekranu konsoli. (funkcja)
GetConsoleOriginalTitle Pobiera oryginalny tytuł aktualnej konsoli. (funkcja)
GetConsoleOutputCP Pobiera wyjściową stronę kodową używaną przez konsolę powiązaną z aktualnym procesem. (funkcja)
GetConsoleProcessList Pobiera listę procesów powiązanych z aktualną konsolą. (funkcja)
GetConsoleScreenBufferInfo Pobiera informacje o określonym buforze ekranu konsoli. (funkcja)
GetConsoleScreenBufferInfoEx Pobiera rozszerzone informacje o określonym buforze ekranu konsoli. (funkcja)
GetConsoleSelectionInfo Pobiera informacje o bieżącej konsoli. (funkcja)
GetConsoleTitle Pobiera aktualny tytuł okna konsoli. (funkcja)
GetConsoleWindow Pobiera uchwyt okna konsoli. (funkcja)
GetCurrentConsoleFont Pobiera informacje o obecnie używanej czcionce w konsoli. (funkcja)
GetCurrentConsoleFontEx Pobiera rozszerzone informacje o obecnie używanej czcionce w konsoli. (funkcja)
GetLargestConsoleWindowSize Pobiera rozmiar największego możliwego do wyświetlenia okna konsoli używającego obecnej czcionki. (funkcja)
GetNumberOfConsoleInputEvents Pobiera liczbę nieodczytanych rekordów wejścia z bufora wejściowego konsoli. (funkcja)
GetNumberOfConsoleMouseButtons Pobiera liczbę przycisków myszy używanej przez obecną konsolę. (funkcja)
GetStdHandle Pobiera uchwyt do określonego urządzenia (standardowe wejście, standardowe wyjście, standardowe wyjście błędów). (funkcja)
HandlerRoutine Funkcja definiowana przez programistę używana z funkcją » WinAPISetConsoleCtrlHandler. (funkcja)
INPUT_RECORD Określa zdarzenie wejściowe w buforze wejściowym konsoli. (struktura)
KEY_EVENT_RECORD Określa zdarzenie wejściowe klawiatury w konsoli zawarte w strukturze » WinAPIINPUT_RECORD. (struktura)
MENU_EVENT_RECORD Określa zdarzenia dotyczące menu w strukturze » WinAPIINPUT_RECORD. (struktura)
MOUSE_EVENT_RECORD Określa zdarzenie wejściowe myszy w strukturze » WinAPIINPUT_RECORD. (struktura)
PeekConsoleInput Odczytuje dane z określonego bufora wejściowego konsoli bez usuwania ich z bufora. (funkcja)
ReadConsole Odczytuje znaki wejściowe z bufora wejścia konsoli, a następnie usuwa je z tego bufora. (funkcja)
ReadConsoleInput Odczytuje dane z bufora wejściowego konsoli i usuwa je z tego bufora. (funkcja)
ReadConsoleOutput Odczytuje znaki i atrybuty kolorów z bufora wejściowego konsoli. (funkcja)
ReadConsoleOutputAttribute Kopiuje określoną liczbę atrybutów znaków z kolejnych komórek bufora ekranu konsoli zaczynając od podanego miejsca. (funkcja)
ReadConsoleOutputCharacter Kopiuje znaki z kolejnych komórek bufora ekranu konsoli, zaczynając od określonej lokalizacji. (funkcja)
ScrollConsoleScreenBuffer Przesuwa blok danych w buforze ekranu. (funkcja)
SetConsoleActiveScreenBuffer Aktywuje określony bufor ekranu konsoli. (funkcja)
SetConsoleCP Ustawia wejściową stronę kodową używaną przez konsolę powiązaną z aktualnym procesem. (funkcja)
SetConsoleCtrlHandler Dodaje lub usuwa procedurę » WinAPIHandlerRoutine dla aktualnego procesu. (funkcja)
SetConsoleCursorInfo Ustawia rozmiar i widoczność kursora dla określonego bufora ekranu konsoli. (funkcja)
SetConsoleCursorPosition Ustawia pozycję kursora dla określonej konsoli. (funkcja)
SetConsoleDisplayMode Ustawia tryb wyświetlania określonego bufora ekranu konsoli. (funkcja)
SetConsoleHistoryInfo Określa ustawienia historii dla danego procesu zawierającego konsolę. (funkcja)
SetConsoleMode Ustawia tryb bufora ekranu konsoli. (funkcja)
SetConsoleOutputCP Ustawia stronę kodową dla wyjścia konsoli powiązanej z aktualnym procesem. (funkcja)
SetConsoleScreenBufferInfoEx Ustawia rozszerzone informacje o określonym buforze ekranu konsoli. (funkcja)
SetConsoleScreenBufferSize Zmienia rozmiar bufora podanej konsoli. (funkcja)
SetConsoleTextAttribute Zmienia atrybuty dla znaków wyświetlanych w konsoli. (funkcja)
SetConsoleTitle Zmienia tytuł okna konsoli. (funkcja)
SetConsoleWindowInfo Ustawia rozmiar i pozycję okna bufora ekranu konsoli. (funkcja)
SetCurrentConsoleFontEx Ustawia rozszerzone informacje o obecnej czcionce w konsoli. (funkcja)
SetStdHandle Ustawia uchwyt dla określonego standardowego urządzenia (standardowe wejście, standardowe wyjście, standardowe wyjście błędów). (funkcja)
SMALL_RECT Określa współrzędne lewego górnego i prawego dolnego rogu prostokąta. (struktura)
WINDOW_BUFFER_SIZE_RECORD Określa zmiany rozmiaru bufora ekranu konsoli. (struktura)
WriteConsole Zapisuje łańcuch znaków do bufora ekranu konsoli. (funkcja)
WriteConsoleInput Zapisuje dane bezpośrednio do bufora wejściowego konsoli. (funkcja)
WriteConsoleOutput Zapisuje znaki i atrybuty kolorów danych do prostokątnego bloku komórek znaków w buforze ekranu konsoli. (funkcja)
WriteConsoleOutputAttribute Kopiuje liczbę atrybutów znaków do kolejnych komórek z bufora ekranu konsoli zaczynając od określonego miejsca. (funkcja)
WriteConsoleOutputCharacter Kopiuje określoną liczbę znaków do kolejnych komórek bufora ekranu konsoli, zaczynając od określonej lokalizacji. (funkcja)