Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

SDL 1.2

[biblioteka] Biblioteka wykorzystywana do tworzenia gier 3D.

Opis szczegółowy

SDL (ang. Simple Directmedia Layer) - przenośna biblioteka, umożliwiająca nisko poziomowy dostęp do dźwięku, klawiatury, myszki, joystick'a, sprzętowej obsługi 3D poprzez OpenGL oraz bufor obrazu wideo 2D.

Licencja

Biblioteka jest rozpowszechniana na » Dokumentacjalicencji LGPL w wersji 2.1 lub nowszej.

Strona domowa

http://www.libsdl.org/

Linki zewnętrzne

Podstawy

SDL_Init Inicjalizuje bibliotekę SDL. (funkcja)
SDL_InitSubSystem Inicjalizuje jeden lub więcej podsystemów SDL. (funkcja)
SDL_Quit Kończy pracę z biblioteką SDL. (funkcja)
SDL_QuitSubSystem Kończy pracę żądanych podsystemów, które były zainicjalizowane. (funkcja)
SDL_SetVideoMode Tworzy bufor będący powierzchnią ekranu. (funkcja)
SDL_WasInit Sprawdza, które podsystemy zostały zainicjalizowane. (funkcja)
Typy danych Predefiniowane typy danych w bibliotece SDL. (kategoria)

Obsługa błędów

SDL_ClearError Usuwa wszelkie informacje na temat ostatniego błędu SDL. (funkcja)
SDL_Error Ustawia komunikat błędu SDL za pomocą predefiniowanego kodu błędu. (funkcja)
SDL_GetError Zwraca łańcuch znaków zakończony zerem, zawierający pełny opis ostatniego błędu. (funkcja)
SDL_SetError Ustawia treść błędu SDL. (funkcja)

Praca z powierzchnią

SDL_BlitSurface Kopiuje wycinek obrazu z jednej powierzchni na drugą. (funkcja)
SDL_FreeSurface Zwalnia pamięć zajmowaną przez powierzchnię. (funkcja)
SDL_LoadBMP Wczytuje powierzchnię z pliku w formacie BMP. (funkcja)
SDL_SaveBMP Zapisuje powierzchnię do pliku w formacie BMP. (funkcja)
SDL_SetClipRect Przycina w kształcie prostokąta wybraną powierzchnię do określonego rozmiaru. (funkcja)
SDL_SetColors Modyfikuje paletę kolorów powierzchni 8-bitowej. (funkcja)

Struktury danych

SDL_Color Reprezentuje określony kolor niezależnie od używanego formatu pikseli. (struktura)
SDL_Palette Paleta kolorów dla 8-bitowych powierzchni. (struktura)
SDL_PixelFormat Opisuje format zapisu pikseli. (struktura)
SDL_Rect Definiuje obszar w kształcie prostokąta. (struktura)
SDL_Surface Przechowuje informacje o powierzchni. (struktura)

Zarządzanie blokadami powierzchni

SDL_LockSurface Blokuje innym wątkom dostęp do powierzchni. (funkcja)
SDL_MUSTLOCK Zwraca prawdę, jeżeli wymagane jest założenie blokady przed uzyskaniem dostępu do powierzchni. (funkcja)
SDL_UnlockSurface Zdejmuje blokadę dostępu z określonej powierzchni. (funkcja)

Pozostałe

SDL_putenv Modyfikuje wartości zmiennych środowiskowych biblioteki SDL. (funkcja)
SDL_WM_SetIcon Ustawia ikonę okna. (funkcja)